Ohjattu omahoito osaksi sosionomiopiskelijoiden mielenterveysosaamista

Teksti | Kirsi Husu

Otaniemen Laureassa kokeiltiin Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaisen ohjatun omahoidon verkkokoulutuksen tarjoamista osana sosionomiopiskelijoiden mielenterveystyön opintojaksoa. Artikkelissa kuvataan opettajan ja opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta.

kuvituskuva.
Kuva: Pixabay

Mielenterveydenhäiriöiden ohjattu omahoito (guided self-help) on kognitiivisen käyttäytymisterapian teoreettisen viitekehyksen pohjalta kehitetty hoitomalli, jossa sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilainen tukee lievistä tai keskivaikeista oireista kärsivää asiakasta omahoito-ohjelmaan sisältyvien harjoitteiden itsenäisessä tekemisessä. Harjoittelun tavoitteena on muuttaa asiakkaan käyttäytymistä ja ajattelumalleja mielen hyvinvointia edistäviksi. Tutkimuskirjallisuuden perusteella ohjattu omahoito on oikea-aikaisesti kohdennettuna masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa vaikuttavuudeltaan verrattavissa lyhyeen psykoterapeuttiseen interventioon (Cuijpers, Donker, van Straten, Li & Andersson 2010). Suomalaisessa ohjatun omahoidon hoitomallissa ammattilainen tapaa asiakasta kasvokkain tai etäyhteydellä 2–3 kertaa ja käyntien välissä asiakas työskentelee itsenäisesti Mielenterveystalo.fi -sivustolta (2023) löydettävissä olevien kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvien harjoitteiden parissa.

Mielenterveyshäiriöiden ohjattu omahoito osana hoitojärjestelmää

Mielenterveyshäiriöiden porrastetussa hoitomallissa ohjattu omahoito sijoittuu 1. portaalle. Ensimmäisen portaan hoitojen aloittamiseen ei tarvita mielenterveydenhäiriön diagnoosia tai lääkärin lähetettä, ja hoidot tulisi aloittaa viipymättä siinä vaiheessa, kun asiakas kertoo mielenterveyteen liittyvistä haasteista. Tavoitteena on, että ensimmäisen portaan hoitoja voitaisiin tarjota mahdollisimman laajasti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Ensimmäiselle portaalle asettuvat hoidot soveltuvat erityisesti lievistä ja keskivaikeista mielenterveyden oireista kärsiville henkilöille, mutta ohjattua omahoitoa voidaan tarjota myös vaikeimmista oireista kärsivälle asiakkaalle siinä vaiheessa, kun hän odottaa hoitoon pääsyä mielenterveystyön ammattilaisen vastaanotolle. Ohjatun omahoidon toteuttaminen ei vaadi ammattilaiselta erityisosaamista mielenterveystyöstä, hoitoa voivat toteuttaa kaikki sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saaneet työntekijät perehdyttyään ohjatun omahoidon toteuttamiseen ja hoito-ohjelmiin.

Ohjatun omahoidon aktiivista käyttöä suomalaisessa hoitojärjestelmässä on ollut edistämässä Terapiat etulinjaan -toimintamalli, joka on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja sote-uudistuksen tukea (Terapiat etulinjaan 2023). Toimintamallissa pyritään parantamaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamallin yhtenä työmuotona on ammattilaisille tarjotut verkkopedagogiikkaan perustuvat näyttöön perustuvien psykososiaalisten hoitomenetelmien koulutukset, joihin myös ohjatun omahoidon koulutus lukeutuu. Ohjatun omahoidon koulutus sisältää verkossa suoritettavia teoriaopintoja (n. 4–5 tuntia) sekä tarvittaessa käytännön harjoittelua taitopajassa. Verkkokoulutus käy läpi ohjatun omahoidon prosessin ja esittelee sen toteuttamisen ahdistuksen, masennuksen ja unettomuuden hoidossa.

Kokemuksia ohjatun omahoidon verkkokoulutuksesta

Otaniemen Laurean sosionomiopiskelijoiden mielenterveystyön opintojaksolla kokeiltiin ohjatun omahoidon koulutuksen tarjoamista osana opintojaksoa syyslukukaudella 2023. Opiskelijat suorittivat itsenäisesti Terapiat etulinjaan -toimintamallin hallinnoimalla verkkokoulutusalustalla ohjatun omahoidon teoriaopinnot, jonka lisäksi opintojakson opettaja ohjasi opiskelijoille ohjatun omahoidon taitopajan (3 tuntia) etäyhteyden välityksellä. Taitopajassa opiskelijat tutustuivat Mielenterveystalo.fi -sivuston omahoito-ohjelmiin ja harjoittelivat pienryhmissä hoito-ohjelmiin kuuluvien harjoitteiden ohjaamista. Opiskelijat hyödynsivät myös opintojaksoon kuuluvassa seminaaritehtävässä ohjatun omahoidon verkkokoulutuksen sekä Mielenterveystalon omahoito-ohjelmien materiaaleja.

Opettajan näkökulmasta ohjatun omahoidon verkkokoulutus ja sen pohjalta rakennettu taitopaja tukivat opintojakson tavoitteita. Verkkokoulutus vahvisti opiskelijoiden valmiuksia kohdata mielenterveyden oireista kärsivä asiakas, ja he pystyvät koulutuksen perusteella toteuttamaan perustason mielenterveystyötä käyttämällä ajantasaisia näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä. Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi sopi myös erittäin hyvin monen aikuisopiskelijan arkeen, jossa kamppaillaan usein työn ja opintojen yhdistämiseen liittyvien haasteiden parissa. Opiskelijoiden palaute ohjatun omahoidon koulutuksesta oli myönteistä. Ohjatun omahoidon verkkokurssia kuvailtiin antoisana ja mielenkiintoisena. Kurssin ja taitopajan koettiin parantavan omia keskustelutaitoja asiakkaiden kanssa ja niiden myötä opittiin käyttämään Mielenterveystalon monipuolista tarjontaa ja harjoitteita osana asiakastyötä. Omahoito-ohjelmat ja niihin sisältyvät harjoitukset koettiin helposti sovellettaviksi useiden asiakasryhmien kanssa.

Ohjatun omahoidon koulutusta tarjottiin nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluopiskelijoille. Verkkokoulutus on pedagogisesti laadukkaasti toteutettu ja kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen perustuva hoitomalli nojaa ajantasaiseen näyttöön mielenterveyshäiriöiden hoidon osalta. Ohjatun omahoidon verkkokoulutukseen osallistuminen ei edellytä koulutettavalta erityistä ennakko-osaamista mielenterveydenhäiriöistä, joten se soveltuu erinomaisesti mielenterveystyön opintojaksolle, jonka tavoitteena on saada perustiedot yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja oppia kohtaamaan psyykkisesti oireilevia ihmisiä. Ohjatun omahoidon -koulutuksen voi suorittaa myös täysin itsenäisesti verkossa, mutta opettajan ohjaama taitopaja lisää opiskelijoiden kohtaamisosaamista sekä varmuutta asiakastyöhön ja omahoito-ohjelmien harjoitusten ohjaamiseen. Ohjatun omahoidon koulutuksen tarjoaminen tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille jo opintojen aikana vahvistaa omalta osaltaan näyttöön perustuvien psykososiaalisten hoitomenetelmien juurtumista palvelujärjestelmään ja lisää ammattikorkeakouluopintojen yhteyttä käytännön työelämään.

Lähteet:

  • Cuijpers, P., Donker, T., van Straten, A., Li, J. & Andersson, G. 2010. Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine 40, 1943–1957.
  • Mielenterveystalo 2023. Omahoito. Viitattu 17.11.2023
  • Terapiat etulinjaan 2023. Terapiat etulinjaan– tukea sinne missä kipu on. Viitattu 17.11.2023
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149607

Jaa sivu