Opettajat kehittävät opetusta ja ohjausta TKI-hankkeiden avulla

Teksti | Virpi Lund

Opettajien innostus hakea rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joiden avulla he voivat kehittää omaa opetustaan on kasvanut, ja ulkoisen rahoituksen saaneiden opetuksen kehittämisen hankkeiden määrä onkin lisääntynyt. Hankkeissa kehitetään yhdessä opetusta ja pedagogiikkaa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista. Hankkeet vievät opetus- ja ohjaustyötä eteenpäin, ja niissä tuotettu tieto tukee kaikkien opettajien kehittämistyötä. Hankkeissa kehitetään usein samoja asioita kuin tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäjätiimeissäkin, tai ainakin ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Tarve saada tietoa meneillään olevista hankkeista, vertailla kokemuksia, ideoida jatkohankkeita ja tavata uusia hankeosaajia on luonut tarpeen yhteisiin hankkeiden esittelytilaisuuksiin.

Laurean henkilökunnalle on järjestetty neljä opetuksen kehittämisen hankkeiden esittelytilaisuutta syksyn 2021 aikana. Tilaisuuksissa opettajat ovat esitelleet lyhyesti kahdeksan hanketta. Näkökulmana esityksissä on ollut hankkeissa tuotettu tieto, miten se on jäänyt elämään opetukseen sekä miten hankkeista voisi syntyä koulutustuotteita. Syksyn tilaisuudet ovat avanneet kuulijoille laajan kirjon laurealaisten opettajien ja hankeasiantuntijoiden yhdessä aikaansaamia tuloksellisia hankkeita. Hankkeiden tekijöitä ja osaajia on saatettu yhteen, ja henkilökunnan tietoisuutta meneillään olevista hankkeista ja kehittämisen kohteista on lisätty. Samalla on tiedotettu ajankohtaisista rahoitusten hakuajoista. Hankerahoituksen hakijat ovat saaneet tietoa Laureassa jo meneillään olevista hankkeista ja tunnistaneet Laurean hanke- ym. osaajia.

Opetuksen kehittämisen hankkeiden esittelytilaisuuksissa syksyllä 2021 on esitelty seuraavat hankkeet:

  • KIVAKO, Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa, Sirpa Mattila
  • Care for Europe, Sari Myréen
  • ECOLHE, Empower Competences for Onlife Learning in HE, Pasi Kämppi
  • Dig4life, Digital for Literacy and Future Education, Annemari Kuhmonen
  • Kiertotalous amk, Ritva Jäättelä
  • CEGO, Circular Economy Goes East and West, Kati Tawast
  • Sotetie, Tarja Kantola & Liisa Ranta
  • Work & Study Fast Track, Aila Peippo & Hannele Pulkamo

Opetuksen kehittämisen hankkeet ovat monipuolisia

KIVAKO- ja Care for Europe-hankkeissa on kasvatettu kansallista kielivarantoa lisäämällä vieraiden kielten opintopolkutarjontaa 25 ammattikorkeakoulun voimin. Opiskelijoiden monikulttuurista osaamista ja ammattilaisten kansainvälistä harjoitteluohjausosaamista on kehitetty yhteistyössä Ranskan, Unkarin, Espanjan ja Suomen kesken. Hankkeissa on mm. hyödynnetty sähköisiä oppimisalustoja ja some-postauksia sekä kehitetty klikkausmallia, itsearviointityökaluja ja otettu käyttöön digipedagoginen rotaatiomalli kielten opetuksen tarjontaan jne. Keskeisiä asioita ovat olleet opiskelijoiden tasa-arvoisuus, materiaalien avoin saatavuus ja saavutettavuus.

Ecolhe- ja Dig4life-hankkeissa kehitetään opiskelijoiden ja opettajien digitaitoja sekä aktiivista kansalaisuutta kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteina on luoda etäopetuksen viitekehystä, kehittää yhteisiä verkkotyökaluja ja digitaalista lukutaitoa sekä arvioida omien työtapojen ja toimintamallien tasoa. Opiskelijoiden parviälyn avulla on jo suunniteltu menestyksekkäitä osallistavia etätyöpajoja, kartoitettu yritysten haasteita korona-aikana ja etätyöskentelyn vaikutuksia yhteistyöhön. Työpajoissa on esitelty Laurean toimintaa kansainvälisille kumppaneille ja opeteltu etäkokousten visualisointia. Dig4life-hankkeessa on kehitteillä hyötypeli, jonka avulla voi testata omia digitaalisia taitoja eurooppalaisten validoitujen testien avulla.

Kiertotalous amk-hankkeessa 19 ammattikorkeakoulua on työstänyt opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja yritysyhteistyötä kiertotalousopetuksen tueksi. Oppimateriaaleja on saatavilla avoimena suomeksi ja englanniksi aoe.fi -sivuilta. Hanke on tukenut mm. Laurean kestävän kehityksen ohjelman rakentumista, ja hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin  Laurean kiertotalouden Living lab.

Circular Economy Goes East and West eli CEGO on Uudenmaan aluetta ja yrityksiä kehittävä hanke. Tavoitteena hankkeessa on nopeuttaa kiertotalouden liiketoimintapotentiaalien toteutumista ja Uudenmaan laajuisen kiertotalouden ekosysteemin rakentumista. Hankkeessa tehdään taustatutkimusta mm. hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista, joita on tarkoitus siirtää ja vakiinnuttaa. Hankkeessa tullaan työstämään myös koulutussisältöjä ja -materiaalia.

Sotetie-hankkeessa kehitettiin sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta. Laurealaiset toteittajat paneutuivat koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien ja työkalujen kehittämiseen. Hankkeessa on pohdittu opetuksen kehittämistä hankkeen aikana ja jälkeen kahdesta näkökulmasta; hankkeen kehittämistoiminta opetuksen kehittäjänä ja TKIO-integraatio opetuksen kehittäjänä. Erikoistumiskoulutusten opiskelijat osallistuivat haastatteluihin liittyen koulutuksen vaikutusten vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämispajoihin koulutuksen vaikutusten vaikuttavuuden arvioinnin käytänteiden kehittämiseksi. TKIO opetuksen kehittäjänä toteutui integraationa YAMK opinnäytetöihin ja AMK LbD-projektiopintoihin. Hankkeen aikana opittiin moniäänisen yhteiskehittämisen käytänteisiin liittyvää osaamista ja substanssiosaamista. Hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa edelleen opetuksen kehittämisessä.

Work & Study Fast Track – nopeasti työelämään-hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut työttömät työnhakijat.  Hankkeessa kehitetään nopeavaikutteisia jo olemassa olevista tutkinnon osista koostuvia 5–15 opintopisteen koulutuskokonaisuuksia. Toimintaa tukevat osaamisen tunnustaminen, opintojen opinnollistaminen sekä opiskelijan ohjaaminen. Hankkeessa tavoitellaan ”etsivän ja mahdollistavan toiminnan” avulla henkilöä eteenpäin vieviä opiskelupolkuja ja työllistymistä. Laurean vastuulla on tukea opiskelijoita sosionomin ja sairaanhoitajan opintojen poluille. Hankkeen haasteet ovat tuttuja; opiskelijan oman elämäntilanteen hallinta ja muotoilu opiskeluun sopivaksi, oppilaitoksen moninaisten prosessien hallinta ja tiedon löytäminen.

Erasmus-hanke esimerkkinä opetuksen kehittämisestä

Esittäjien kokemustieto erityisesti Erasmus-hankkeista kiinnosti opettajia. Erasmus-hankkeissa jokaisella kumppanilla on vastuullaan oma työpaketti, joihin liittyy omia vastuita, yhteisiä seminaareja ja tapaamisia. Hyvän kansainvälisen kumppanin tunnistaa siitä, miten paljon he panostavat osaamista yhteiseen työskentelyyn, miten he ottavat yhteyttä ja kommunikoivat ja millaiset www-sivut kumppanikorkeakoululla on. Tämä vertautuu siihen, millaiset www-sivut yhteiselle hankkeelle saadaan aikaiseksi. Jos mielii mukaan Erasmus-hankkeeseen, on hyvä muistaa ennakoida omia aikatauluja, koska kumppaneilla on erilaiset työaikataulut ja lomakaudet. Opiskelijoiden ja opettajien mukaan saamisessa on syytä olla kekseliäs – työpajoihin voi vaikka kutsua yllätysesiintyjiä kiinnostuksen ylläpitämiseksi.

Hankkeiden koordinaattorit ovat usein ulkomaalaisia kumppaneitamme, ja jos kutsuja alkaa sadella, ne kannattaa ottaa vastaan ja lähteä mukaan vain! Laurealaiset opettajat ja opiskelijat voivat hyvin toimia kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa, koska kielitaito, digiosaaminen, työvälineet ja toimintatavat ovat hyvällä tasolla. TKI-palvelut ovat antaneet opettajille taustatukea hankkeen kuukausikulujen hallinnassa ym. ja dCellin antama digituki saa kiitosta. Maailmalla kiitellään suomalaista osaamista. Yhteistyön voi aloittaa vaikkapa kysäisemällä kansainväliseltä kumppanilta: ”Tarvitsetteko apua Miron tai Zoomin käytössä?”

Yhteenvetoa

Esiteltyjen hankkeiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus näkyy opetuksen kehittyneissä käytännöissä. Hankkeet vaikuttavat opiskelijoiden opinnoissa esim. oppimisympäristönä, jossa oppiminen tapahtuu tutkien ja kehittäen (LbD). Opetuksen kehittämisen hankkeiden tuloksia voitaisiin rohkeasti siirtää myös koulutustuotteiksi. Erityisen vilkasta keskustelua liittyi kestävän kehityksen teemaan; vastuullisuus puhututtaa opettajia. Laureasta löytyy hyviä osaajia viemään kestävän kehityksen hankehakuja eteenpäin – kiertotalouden koulutusvientikin kiinnostaa. Hankkeita toteutetaan yleensä yhdessä kumppaneiden, kuten muiden ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja työelämäkumppaneiden kanssa. Laurea on hyvä hankekumppani ja Laurean verkostot ovat laajat. Esittelytilaisuuksissa on ollut n.60 eri kävijää esiintyjien lisäksi.

Lisätietoa hankkeista:

KIVAKO

Care for Europe

ECOLHE

Dig4life

Kiertotalous amk

CEGO

Sotetie

Work & Study Fast Track

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201189141

Jaa sivu