Opinto- ja uraohjaus on aina tulevaisuussuuntautunutta

Teksti | Mika Launikari

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa ja Opetushallituksen vuosina 2021–2023 rahoittamassa Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus OOVA -täydennyskoulutuksessa lähtökohtana oli se, että opinto- ja uraohjaus on aina tulevaisuussuuntautunutta. OOVA-koulutuksessa toivoa, tulevaisuususkoa ja tulevaisuuden ennakointia tarkasteltiin erityisesti yksilöohjauksen ja ohjausosaamisen näkökulmista. Koulutukseen osallistuneet oppilaan-, opinto- ja uraohjaajat olivat kiinnostuneita ymmärtämään, mitä ohjausosaamista heiltä tulevaisuudessa vaaditaan ja miten he sitä voivat asiakkaidensa hyväksi kehittää.

kuvituskuva.
Kuva: Joshua Earle / unsplash

Tulevaisuusajattelun tavoitteena on vahvistaa yksilöiden kykyä kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä lisätä valmiuksia toimia proaktiivisesti toivotun tulevaisuuden puolesta (Halonen, Hyytinen & Kurki 2022). Eri skenaarioissa toteutuvien tulevaisuuksien ennakoimista ja niihin varautumista voidaan tukea tulevaisuussuuntautuneella ohjauksella. Asiantunteva opinto- ja uraohjaus parantaa yksilöiden elämänhallintaa, toimintakykyä, resilienssiä ja toimijuutta suhteessa erilaisiin koulutukseen ja työuraan liittyviin kehityskulkuihin ja valintoihin sekä niistä seuraaviin vaihtoehtoisiin ja yllättäviinkin tulevaisuuksiin. (Kasurinen 2019 ja 2020; Isosuo, Karttunen & Manninen 2021).

Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija

OOVA-koulutuksessa tulevaisuuden ohjausosaamisen kehittämisen lähtökohtina olivat oppijakeskeisyys, yksilölliset ohjaus- ja muun tuen tarpeet sekä yksilön nykyisen elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioonottaminen. Näitä koko koulutuksen läpileikkaavia ulottuvuuksia käsiteltiin koulutuksen kolmessa temaattisessa moduulissa (kukin niistä 3 opintopisteen laajuinen) ohjauksen teorian ja käytännön kannalta:

  • Moduuli 1: Opiskelun ohjaus ja tuki muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • Moduuli 2: Ohjaus ja oppijan tarpeet – tehoa ohjaukseen
  • Moduuli 3: Vaikuttavaa, oikea-aikaista ja kohdennettua ohjausta

Ohjaajan ja asiakkaan välisessä ohjausprosessissa on yleensä kyse jostakin ratkaistavasta ongelmasta, askarruttavasta asiasta tai haasteellisesta tilanteesta, joka on vaikuttamassa siihen, millaiseksi asiakkaan tulevaisuus muodostuu. Ratkaisujen hakemisessa ja vaihtoehtojen pohtimisessa nykyhetkestä käsin on tärkeää, että ohjauksessa lähdetään liikkeelle asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista ennen varsinaiseen ohjaukselliseen kysymykseen tarttumista. Asiakkaalle omien kykyjen ja valmiuksien tunnistaminen luo hyvän perustan onnistuneelle ohjausprosessille sekä auttaa häntä pääsemään toivomaansa lopputulokseen tai haluamaansa päämäärään tulevaisuudessa (Kasurinen & Launikari 2022).

Tulevaisuuksia yhdessä rakentamaan – OOVA ja OTULE

OOVA-koulutuksen päätteeksi järjestettiin keskustelufoorumi (Launikari 2023), jossa käsiteltiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla sekä ohjaajien tulevaisuudessa tarvitsemaa osaamista. Tapahtuma teki näkyväksi sen, että oppilaan-, opinto- ja uraohjaajat tarvitsevat ammatillisen ajattelunsa ja ohjaustyönsä tueksi välineitä, menetelmiä ja käsitteitä, jotta he voivat paremmin käsitellä tulevaisuuteen liittyviä asioita ja näkökulmia omien asiakkaidensa kanssa.

OOVA-koulutuskokemuksen perusteella yhteistyökumppanit (Laurea, TAMK, HKCGC) totesivat, että Suomessa on kasvavaa tarvetta havaittavissa tulevaisuussuuntautunutta ohjausosaamista käsittelevän koulutuksen edelleen kehittämiseksi. Talvella 2023 OOVA-hankekumppanit jättivät Opetushallitukselle rahoitushakemuksen Ohjausosaaminen tulevaisuudessa OTULE -täydennyskoulutuksen järjestämiseksi vuosina 2023-2025. Opetushallitus myönsi TAMK:n koordinoimalle OTULE-hankkeelle rahoituksen 15.5.2023-30.6.2025 väliseksi ajaksi.

Tammikuussa 2024 alkavassa OTULE-täydennyskoulutuksessa jatketaan OOVA-koulutuksen teemojen parissa, jolloin niiden käsittelyä syvennetään ja laajennetaan sekä vielä vahvemmin sidotaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tarkasteluun opinto- ja uraohjauksen viitekehyksessä. Alkavasta OTULE-koulutuksesta tiedotetaan tarkemmin alkusyksystä 2023.

Kirjoittajatiedot:

FT, KTM Mika Launikari toimi Laureassa OOVA-täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkönä vuosina 2021–2023 ja osallistuu elinikäisen ohjauksen asiantuntijana ja kouluttajana OTULE-täydennyskoulutukseen vuosina 2023-2025.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061454809

Jaa sivu