Opiskelija hanketiimin jäseneksi! Avoimuus onnistuneen opiskelijaintegraation edellytyksenä

Teksti | Kati Marin , Pasi Hario

Laurea-ammattikorkeakoulussa kehittämispohjaisen oppimisen malli ”Learning by Developing” (LbD) läpäisee koko opetuksen. Lähtökohta on, että opiskelijat pääsevät soveltamaan opiskelemiaan teorioita ja taitoja aidoissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -hankkeissa (TKI) sekä työelämäkumppaneiden toimeksiannoissa (Marstio 2019). TKI-integroidussa oppimisessa opiskelijat pääsevät samalla osaksi avointa toimintakulttuuria, tietoa, yhteistyötä ja oppimista (Fred, Helariutta & Kangastie 2020). Miten luoda edellytykset sille, että opiskelija ja TKI-hanke hyötyvät opiskelijaintegraatiosta? Millaisia käytännön toimia onnistunut integraatio edellyttää hanketiimiltä ja opiskelijalta?

kuvituskuva.
Antonio Janeski on Unsplash

Laurean strategisena tavoitteena on vahvistaa LbD -pedagogista toimintamallia sekä opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota vuoteen 2030 mennessä (Laurea 2019). LbD-toimintamallissa opiskelijat kartuttavat opettajien, muiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa tietoperustaansa ja ammattialallaan tarvittavaa osaamista, soveltavat opittuja taitoja käytännössä ja kehittävät luovia ongelmaratkaisutaitoja erilaisissa kehittämishankkeissa. (Marstio 2019.)

LbD-mallin mukainen opiskelu toteutuu luontevasti osana TKI-hankkeiden toimeksiantoja ja vahvistaa Laurean strategian tavoitetta TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiosta.  Opiskelijat toimivat hankkeen piirissä usein vain lyhyen rajatun toimeksiantonsa ajan tehden yksittäisiä projektiopintoja, opinnäytetyötä, työharjoittelua tai polkuopintoja. Siksi opiskelijoiden liittäminen hanketiimin jäseneksi ja projektiopintojen tehtävien ohjaus ovat haastava, mutta silti olennainen osa onnistunutta opiskelijaintegraatiota.  Vastuu integraatiosta ei ole vain hanketiimillä. Opiskelijan oma asenne, ymmärrys tehtävien vaatimuksesta ja realistiset odotukset edesauttavat yhteistyötä.  Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan DigiPoint-hankkeessa saatuja oppeja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaneiden opiskelijoiden TKI-hankeintegraation näkökulmasta.

Opiskelijaintegraatio DigiPoint-hankkeessa

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama DigiPoint-hanke (2020-2022) poluttaa työttömiä työnhakijoita työelämään tai opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun digi- ja työelämätaitokoulutuksia. Saavutettuja oppeja hyödynnetään kumppaniyritysten ohjaamissa kehityshaasteissa. Lisäksi partnerikaupungit, Espoo ja Vantaa, tukevat opiskelua ryhmätoiminnalla.

DigiPoint-hankkeeseen on osallistunut Laurean tutkinto-opiskelijoita ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-polkuopiskelijoita. Tutkinto-opiskelijat ovat ohjautuneet hankkeeseen opetuksesta vastaavan lehtorin kautta. Tällöin hankkeessa tehtävät opinnot ovat liittyneet tiiviisti tietyn opintojakson toteutukseen tai työharjoittelun tekemiseen. TKI-polkuopiskelijat ovat hakeutuneet hankkeeseen oma-aloitteisesti tai he ovat ohjautuneet hankkeeseen TKI-polkuopinnoista vastaavan tutoropettajan kautta.

OPI-malli jäsentää opiskelijan TKI-integraation polkua

DigiPoint-hankkeen opiskelijaintegraation käytänteitä voi tarkastella OPI-viitearkkitehtuurin avulla. Malli on korkeakoulujen yhteinen viitekehys, jonka avulla voidaan tunnistaa ja kuvata oppimiseen, opetukseen ja oppijan palveluihin liittyviä prosesseja. Keskeisenä lähtökohtana on oppijalähtöisyys. Malli on yleistasoinen ja sitä on hyödynnetty muun muassa korkeakoulujen erilaissa kehittämishankkeissa sekä toimintaprosessien kehittämisessä.

Kuvion yksi mukaisesti opiskelijan polku nähdään OPI-mallissa viisivaiheisena syklisenä prosessina, johon kuuluu: 1) osaamistarpeen tunnistaminen, 2) koulutukseen hakeminen 3) opintojen suunnittelu ja ohjaus, 4) osaamisen hankkiminen ja 5) osaamisen hyödyntäminen. (Korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuri 2020.) Näihin eri vaiheisiin tulisi osata kiinnittää huomioita myös TKI-hankkeiden ja opiskelijoiden integraatioprosessissa.

Kuvassa on esitelty OPI-viitearkkitehtuuri, jonka avulla voidaan mallintaa oppijan polun viisi eri vaihetta. Vaiheet ovat: osaamistarpeen tunnistaminen, koulutukseen hakeminen, opintojen suunnittelu ja ohjaus, osaamisen hankkiminen, osaamisen hyödyntäminen. (Korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuri 2020.)
Kuvio 1: OPI-viitearkkitehtuurin avulla voidaan mallintaa oppijan polun viisi eri vaihetta. (Korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuri 2020.)

Toimivat käytänteet osaamistarpeen tunnistamisessa ja koulutukseen hakemisessa

OPI-mallin kaksi ensimmäistä vaihetta, osaamistarpeen tunnistaminen ja koulutukseen hakeminen (tässä tapauksessa TKI-hankkeeseen hakeminen) ovat toteutuneet DigiPoint-hankkeessa rinnakkain. Opiskelijan yhteydenoton jälkeen yhteisen keskustelun järjestäminen on osoittautunut hyödylliseksi. Keskustelussa varmistetaan opiskelijan ja hankkeen odotusten ja tavoitteiden yhteensopivuus. Molempien osapuolten on hyvä valmistautua keskusteluun seuraavien teemojen kautta.

Hankkeen edustajana:

 • Tutustu opiskelijan koulutuksen opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisvaatimuksiin.
 • Kiteytä hankkeen tarjoamat mahdollisuudet, hanketyön vaatimukset ja aikataulut selkeästi.
 • Varaa riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle, jotta pystytte opiskelijan kanssa rauhassa arvioimaan, kohtaavatko hankkeen mahdollisuudet opiskelijan oppimistavoitteiden ja opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamisvaatimusten kanssa.

Opiskelijana:

 • Tutustu koulutuksen osaamisvaatimuksiin.
 • Mieti ja selkeytä omat oppimistavoitteesi. Ole valmis kertomaan niistä yhteisessä keskustelussa hanketyöntekijöiden kanssa.
 • Arvioi, kohtaavatko hankkeen tarjoamat mahdollisuudet oppimistavoitteidesi kanssa ja kykenetkö sitoutumaan hankkeen toimintatapoihin ja aikatauluihin.

Toimivat käytänteet opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa

OPI-mallin kolmannessa vaiheessa eli opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa, DigiPoint-hanke hyödyntänyt Laurean projektiopintojen suunnitelmaa, joka on täytetty hankkeen edustajan ja opiskelijan kesken. Tehtävien muotoilun lähtökohtana ovat olleet koulutuksen osaamisvaatimukset, hankkeessa määritellyt tavoitteet sekä opiskelijan omat oppimistavoitteet. Projektiopintojen suunnitelman tekeminen on ollut tärkeä konkreettinen väline onnistuneeseen yhteistyöhön heti alusta lähtien. Se on ohjannut yhteistä tekemistä ja aikatauluja sekä varmistanut, että hanketyössä kehittyvä YAMK-tasoinen osaaminen on eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason seitsemän mukaista (Euroopan Unioni 2021).

Projektiopintojen suunnitelma:

 • Tehkää projektiopintojen suunnitelma dialogissa. Se on hankkeen edustajan, tutoropettajan ja opiskelijan yhteistyön tulos.
 • Kuvatkaa oppimistavoitteet YAMK-polkuopinnoissa EQF-tason seitsemän mukaisesti.
 • Konkretisoikaa tehtävät ja sitokaa ne aikatauluihin.
 • Varmistakaa, että ymmärrätte projektiopintojen suunnitelman samalla tavoin hankkeen edustajan, opettajatutorin ja opiskelijan toimesta.
 • Kirjatkaa suunnitelmaan myös viestinnän väylät ja osallistuminen hankkeen yhteisiin kokouksiin ja tapahtumiin.
 • Päättäkää, kuka kantaa päävastuun ohjauksesta ja arvioinnista.
 • Päivittäkää suunnitelmaa toimeksiannon ja tehtävien muuttuessa hankkeen aikana.

Toimivat käytänteet osaamisen hankkimisessa ja osaamisen hyödyntämisessä

Kaksi viimeistä OPI-mallin tavoitetta eli osaamisen hankkiminen ja osaamisen hyödyntäminen ovat DigiPoint-hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta toteutuneet parhaiten, kun opiskelijat ovat aidosti liitetty osaksi hanketiimiä. Opiskelijoille on mahdollistettu osallistuminen hankkeen yhteisiin säännöllisiin tiimitapaamisiin ja heidät on liitetty hankkeen viestintäsovelluksiin. Tämän kaltainen käytäntö rikastuttaa opiskelijoiden ymmärrystä omasta roolistaan ja tehtävistään osana koko hanketta. Samalla he saavat ohjausta opintoihinsa osana hanketiimiä tai käytäntöyhteisöä, jossa tietoa ja osaamista jaetaan avoimesti. Näin opiskelijat rakentavat substanssiosaamisen lisäksi tulevaisuuden työelämän kannalta arvokkaita verkostoja, tiimityötaitoja, monialaista hiljaista tietoa sekä oppeja asiantuntijaviestinnän käytänteistä.  Asiantuntemuksen vahvistumisen ja aiemman osaaminen hyödyntämisen kautta opiskelijat kasvavat osaksi hanketiimiä ja pääsevät hyödyntämään osaamistaan autenttisessa työelämäympäristössä. Parhaimmillaan TKI-integraatio voi tarjota aidon työkokemuksen.

Hankkeen edustajana:

 • Suhtaudu opiskelijaan osana hanketiimiä kuin keneen tahansa aloittelevaan hanketyöntekijään.
 • Kutsu opiskelija tiimin säännöllisiin kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Se vahvistaa hänen ymmärrystään hankkeesta ja hänen sitoutumistaan yhteisiin tavoitteisiin.
 • Liitä opiskelija hankkeen sähköpostilistoille ja avaa hänelle pääsy yhteisille alustoille (yksityisyys- ja tietosuojaseikat huomioiden).
 • Ohjaa tehtäviä ja reflektoi oppeja opiskelijan kanssa oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opiskelijana:

 • Suhtaudu hanketyöhön kuin mihin tahansa työtehtävään.
 • Pidä hankkeen edustajat tietoisina osallistumisestasi hankkeen kokouksiin ja tapahtumiin.
 • Kerro etukäteen tehtävien hoitoon liittyvistä rajoituksista.
 • Pohdi jo hyvissä ajoin ennen toimeksiannon päättymistä, miten sanallistat tehdyt tehtävät ja konkretisoit saavutetut opit hankkeessa.

Kohti avointa TKI-integroitua oppimista

Opiskelijoiden liittäminen hanketiimin jäseneksi sekä projektiopintojen tehtävien ohjaus ovat haastava, mutta olennainen osa onnistunutta TKI-integraatiota. Hyviä opiskelijaintegraation käytänteitä on kuitenkin monia. Niiden sanoittamista ja näkyväksi tekemistä on syytä jatkaa yhtenäisemmän ja toimivan TKI-opiskelijaintegraation rakentamiseksi. OPI-malli antaa selkeän viitekehyksen, jonka pohjalta opiskelijaintegraation käytänteitä voi lähteä pohtimaan ja toteuttamaan omassa hankkeessa.

DigiPoint-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella sekä opiskelijat että hanke hyötyvät integraatiosta parhaiten, kun opiskelijan polun eri vaiheisiin osataan kiinnittää huomiota ja opiskelija saadaan aidosti liitettyä osaksi hanketiimiä. Kun eri toimijoiden välille saadaan luotua luottamusta, vuorovaikutusta sekä yhteisiin päämääriin sitoutumista, avoin TKI-integroitu oppiminen, yhteistyö, tiedon kulku ja oppiminen mahdollistuvat (Kangastie, Fred, Helariutta, Merimaa & Päällysaho 2021).

rahoittajien logoja.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661209

Jaa sivu