Opiskelija oppimisen keskiössä opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa

Teksti | Jouni Koski

Viime viikon blogikirjoituksessa esitin näkemyksen, että uusi oppiminen ja pedagogiikka tiivistyvät kolmeen kehityssuuntaan: Työelämäintegraation ja –yhteistyön moninkertaistumiseen, digitaalisen oppimisen ja koulutuksen vallankumoukseen ja oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistumiseen. Näistä erityisesti kolmas haastaa korkeakoulun palvelukyvyn ja opiskelijan huomioimisen yksilönä omassa ammatillisessa kasvussaan, vaikka kehityssuunnat eivät ole keskenään vastakkaisia vaan pikemminkin toisiaan vahvistavia.

Laurea-ammattikorkeakoulussa asetettiin seitsemän vuotta sitten (1.8.2014-) opiskelijoille palvelulupaus: Me Laureassa olemme juuri Sinua varten. Se syntyi yhteisöllisessä työprosessissa, johon osallistui sekä korkeakoulun henkilöstöä että opiskelijoita. Lupauksen neljä osiota antavat opiskelijalle kuvan siitä, mihin hänellä on oikeus opintojensa aikana, mutta se myös sitouttaa opiskelijaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Palvelulupauksessa korkeakoulu lupaa opiskelijalle seuraavaa:

  • Laureassa saat ohjausta ja palautetta,
  • Laureassa voit opiskella joustavasti,
  • Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut ja
  • Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa

Laurean 2030 -strategiaan palvelulupauksen lunastaminen on kirjattu yhdeksi korkeakoulun strategisista valinnoista, jolla halutaan viestiä, että koko korkeakouluyhteisö sitoutuu toimimaan opiskelijakeskeisesti. Palvelulupaus on herättänyt vuosien varrella valtavasti keskustelua korkeakouluyhteisön sisällä niin puolesta kuin vastaan. Joidenkin mielestä siinä painottuu liiaksi asiakasnäkökulma ja joidenkin mielestä sen pitäisi olla vielä konkreettisempi. Palvelulupauksen saama huomio kertonee sen ohjausvaikutuksesta korkeakoulun toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Toivottavasti aktiivinen keskustelu jatkuu, sillä opiskelijakeskeisen korkeakoulun perusta on opiskelijoiden laaja osallistaminen koulutuksen kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen, opiskelijakokemuksen huomioon ottaminen kaikissa ratkaisuissa sekä pyrkimys ymmärtää opiskelijan arkea laajasti. Yhteistä keskustelua korkeakouluyhteisössä tarvitaan, jotta opiskelijakeskeisyys toteutuu opiskelijan tavoitteiden, osaamisen sekä työ- ja koulutustaustan huomioimisena opiskelupolun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelijakeskeisyys on kirjattu Laurea 2030 -strategiaan yhdeksi seitsemästä strategisista teemoista (opiskelijakeskeinen korkeakoulu), jotka ohjaavat ja profiloivat korkeakoulun toimintaa.

Palvelulupauksen ja opiskelijakeskeisyyden toteutumista edistää Laurean Learning by Developing (LbD) -toimintamalli. Oppiminen pohjautuu tähän LbD-toimintamalliin, jonka mukaisesti oppimisessa on mukana työelämäkumppani ja/tai tutkimus- ja kehittämishanke. Silloin oppimisessa keskeistä on ohjaus eli opettaja systemaattisesti ohjaa ja antaa kehittävää palautetta ja näin tukee opiskelijaa yksilöllisesti ammatillisessa kasvussa. Kehittämispohjaisen oppimisen malli (LbD) luo tehokkaasti työelämässä tarvittavaa osaamista ja se opettaa tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Opiskelija on silloin keskiössä oppien teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua ja reflektointia.

Kehittämispohjainen oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista sekä asiantuntijuuden rakentamista ja myös osaamisensa jakamista tiimeissä. Kehittämispohjaisessa oppimisessa ei tarkastella vain teoreettisia ongelmia, vaan haetaan jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin yhdessä työelämän verkostojen kanssa. Silloin korkeakouluopiskelija ei ole ns. opetuksen kohde vaan oppimisen aktiivinen subjekti ja oppimisen keskiössä, mikä on opiskelijakeskeisen korkeakoulun keskeinen keino tukea uuden osaamisen rakentumista.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091345887

Jaa sivu