Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksen ja Laurean välinen yhteistyö jatkuu – näkökulmia koulutusyhteistyöstä

Teksti | Marja Vellonen

Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksen (OOKK) ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen koulutusyhteistyö alkoi ensimmäisellä koulutuksella syksyllä 2013. Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella aloitti neljäs ryhmä opintonsa syksyllä 2022. Tämän artikkelin tarkoituksen on kuvata OOKK:n ja Laurean välistä koulutusyhteistyötä Laurean koordinaattorin näkökulmasta.

Ortopedisen osteopatian koulutus

kuvituskuva.
Kuva: Tom Claes / Unsplash

Ortopedisen osteopatian koulutuksessa opiskelija erikoistuu akuuttien ja kroonisten kiputilojen hoitoon sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen, mikä perustuu tutkittuun tieteelliseen tietoon. Osteopatialla voidaan hoitaa eri-ikäisten ihmisten vaivoja. Koulutuksen aikana opiskelija kehittää osaamistaan anatomiassa ja fysiologiassa, kädentaidoissa sekä terveyden edistämisen alueella. Osteopatiassa on keskeinen rooli käsin tehtävällä tutkimisella ja hoidolla, jota opiskelijat harjoittelevat koulutuksen ja käytännön harjoitteluiden aikana. (OOKK 2022.)

Ortopedisen osteopatian koulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä, joista 35 opintopistettä suoritetaan ammattikorkeakouluopintoina Laureassa. Koulutukseen hakeutuvalla opiskelijalla on aikaisempi terveydenhuollon koulutus, kuten hieroja tai fysioterapeutti. Koulutuksen suoritettua opiskelija voi toimia Valviran hyväksymänä nimikesuojattuna osteopaattina. Syksyllä 2022 Laureassa alkanut koulutus toteutuu monimuoto-opintoina kymmenen lähiopetusviikon aikana vuosina 2022–2024. Tyypillisesti monimuoto toteutuksiin hakeutuu opiskelijoita eri puolilta Suomea ja erilaisin elämäntilantein.

Laurean tarjoama koulutus

Taulukossa 1. kuvataan Laurean tarjoamat opintojaksot ortopedisen osteopatian opiskelijoille. Opinnot muodostuvat seuraavista osista: orientaatio amk-opintoihin, tietoperustan rakentaminen ja asiantuntijaluennot.
Taulukko 1. Laurean tarjoamat opintojaksot (Vellonen 2022)

Monimuoto-opinnoissa opiskelijan oppiminen tapahtuu laurealaisella tavalla Learning by Developing -toimintamallia soveltaen. Oppiminen tapahtuu erilaisin menetelmin niin kampuksella kuin verkon välityksellä. Laurean puolella ortopedisen osteopatian opiskelijat opiskelevat perusopintoja, sosiaali- ja terveydenhuollon tietoperustaa vahvistavia ja lääketieteellisiä opintoja (Laurea opetussuunnitelma 2022). Taulukossa 1 on kuvattu Laurean tarjoamat opintojaksot. Opetuksia toteuttavat pääsääntöisesti Laurean omat opettajat, lisäksi koulutuksen aikana on hyödynnetty myös Laureasta valmistuneita alumneja sekä muita asiantuntijoita, kuten lääkäreitä. Työtä koulutuksen aikana tehdään niin sanotusti moniammatillisena yhteistyönä.

Opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa Laureassa on keskiössä opiskelijakeskeisyys. Koulutuksen aikana kysytään säännöllisesti palautetta koulutuksesta. Näitä palautteita ollaan hyödynnetty koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koronapandemiasta johtuen edellisen ortopedisen osteopatiaryhmän (2019–2021) kohdalla kokeiltiin etätoteutuksia, jotka koettiin hyvänä oppimisen näkökulmasta. Meneillään olevassa koulutuksessa tullaankin hyödyntämään koronapandemian myötä opittuja etätoteutuksia sopivissa kohdissa koulutuksen aikana. Syksyn 2022 aikana lähiopetusviikot toteutettiin Tikkurilan kampuksella, jotta opiskelijat pääsevät hyvin sisälle laurealaiseen tapaan opiskella ja samalla voi tutustua opiskelijakollegoihin. Keväällä 2023 tullaan toteuttamaan toinen lähiopetusviikoista kokonaan etäyhteyden välityksellä ja toinen lähiopetusviikko Tikkurilan kampuksella.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet on myös huomioitu ko. koulutuksessa, jolloin keskiössä on opiskelijan aikaisempi osaaminen opiskeltavasta aihealueesta. Opiskelija voi näyttää osaamistaan monin tavoin, kuten kirjallisilla ja suullisilla näytöillä.

Laurean koulutuksen koordinaattorin näkökulmasta on ollut ilo olla suunnittelemassa ja toteuttamassa opiskelijoiden oppimisen polkuja, sekä nähdä heidän ammatillista kasvua kohti osteopaateiksi. Koordinaattorin roolissa näen tärkeänä sen, että opiskelijat tulevat kuulluksi ja saavat nopeasti vastauksen kysymyksiinsä. Toimintaani ohjaavat voimavaraisen ohjauksen periaatteet; omalla toiminnallani pyrin tukemaan, kannustamaan ja innostamaan opiskelijoita heidän oppimisen prosessissaan.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121671990

Jaa sivu