Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus – Oppijan kokonaisvaltainen tukeminen

Teksti | Mika Launikari

Toimintaympäristön muutokset, koulutuspolitiikan uudistukset ja pandemian vaikutukset ovat lisänneet eri-ikäisten ja -taustaisten oppijoiden ohjauksen ja muun tuen tarvetta. Samanaikaisesti ohjaus- ja opetustyön ammattilaisten riittämättömyyden tunne työtehtävissä selviytymisestään on kasvanut. Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet, lisääntyvä digitalisaatio, moninaistuva asiakaskunta ja velvoite monialaiseen yhteistyöhön haastavat oppilaitokset kehittämään henkilöstön ammattitaitoa, yhteisiä työtapoja ja opiskeluun integroituneita palveluita.

kuvituskuva.
Kuva: Kampus Production / Pexels

Laajentunut oppivelvollisuus edellyttää oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämistä kaikilla kouluasteilla. Tarvitaan uutta osaamista ja uudenlaisia työmenetelmiä, joilla ohjauksellista tukea tarvitsevat oppijat tunnistetaan paremmin. Yksilölliset opintopolut ja sujuvat siirtymät onnistuvat, kun opinto- ja uraohjausta järjestetään oppijalähtöisesti. Tavoitteena on turvata se, että oppijat saavat oikea-aikaista ja tarpeitaan vastaavaa ohjausta. Edellytykset päästä hyviin tuloksiin paranevat silloin, kun oppijan lähtökohdat otetaan ohjauksessa huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja kun oppija itse aktiivisesti osallistuu ohjausprosessiin.

OOVA-täydennyskoulutus vahvistaa ohjausosaamista

Opetushallituksen rahoittamassa Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus OOVA -täydennyskoulutuksessa (10 op, 2021-2023) on keskitytty oppijalähtöisiin ohjausprosesseihin, moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön sekä ohjauksen laatuun ja vaikuttavuuteen. Nämä aihealueet on tunnistettu kansallisella tasolla tärkeiksi kehittämiskohteiksi. OOVA-koulutuksella onkin vahvistettu opinto- ja uraohjauksen ammattilaisten osaamista sekä edistetty heidän uudenlaista ajatteluaan näissä asioissa.

Ammatillista pätevöitymistä lisäävään OOVA-koulutukseen on osallistunut oppilaan- ja uraohjaajia, aine- ja erityisopettajia, opiskeluhuollon asiantuntijoita sekä yksittäisiä rehtoreita peruskouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista eri puolelta Suomea. Kaikkia osallistujia on yhdistänyt kiinnostus siihen, mitä ohjauspalveluiden asiakaslähtöisessä järjestämisessä ja kehittämisessä pitää oppilaitoksissa ja alueellisissa verkostoissa huomioida.

OOVA-koulutus on vahvasti ankkuroitunut ohjausalan viimeaikaiseen tutkimukseen sekä ohjauksen keskeisiin teorioihin. Akateemisen tarkastelun rinnalla osallistujat ovat ryhmäkeskusteluissa sekä itse valitsemissaan kehittämistehtävissä tarkastelleet oppilaitoksissa tapahtuvan ohjaustyön käytäntöjä, työtapoja, -välineitä ja -menetelmiä varsin konkreettisella tasolla.

Pääosin verkon yli, mutta myös lähitoteutuksena tarjotun OOVA-koulutuksen keskeiset sisällöt ovat olleet:

  • Opiskelun ohjaus ja tuki muuttuvissa toimintaympäristöissä. Globaaleja megatrendejä ja kansallisia muutosvirtauksia sekä niiden vaikutuksia opiskeluun ja työelämään on käsitelty ohjauksen järjestämisen näkökulmasta, muun muassa tehostettu ohjaus, sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle ja oppijoiden tarpeiden huomioon ottaminen moniammatillisessa yhteistyössä.
  • Ohjaus ja oppijan tarpeet. Fokuksessa on ollut yksittäisen oppijan ohjaustarpeiden tunnistaminen kokonaisvaltaisesti, oppijan kehittymistarpeet tulevaisuuden- ja urasuunnittelutaidoissa sekä tuen tarpeet resilienssin ja hyvinvoinnin alueilla. Lisäksi on tarkasteltu ohjaajien yhteistyötaitojen vahvistamista sekä eri ohjausalan toimijoiden rooleja ja vastuualueita.
  • Vaikuttavaa, oikea-aikaista ja kohdennettua ohjausta. Ohjauksen laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvät tekijät ovat olleet tämän teeman keskiössä. Erityisesti on paneuduttu ohjausosaamiseen, vaikuttavaan ohjausprosessiin, ohjauksen vaikuttavuuden arviointiin, palaute- ja arviointijärjestelmiin sekä niiden käyttöön ohjaustyössä.

Tammikuussa 2023 järjestetään OOVA-koulutuksen keskustelufoorumi. Se toimii koulutukseen osallistujille reflektiosessiona sekä toimintamallien ja käytäntöjen jakamispaikkana. Tapahtumassa on tarkoitus keskustella siitä, miten koulutuksessa opitut asiat ovat siirtyneet ohjaustyöhön ja -prosesseihin sekä miten moniammatillinen yhteistyö tukee oppijoiden toimijuutta, resilienssiä, hyvinvointia ja tulevaisuus- ja urasuunnittelutaitoja. Tapahtumaan kutsutaan mukaan myös oppilaitosjohdon edustajia.

OOVA-koulutus on järjestetty yhteistyössä

OOVA-koulutusta ovat olleet järjestämässä Laurea-ammattikorkeakoulu (hankekoordinaattori), TAMK ja HKCGC Oy. Neljän pitkän linjan ohjausasiantuntijan (Mika Launikari, Ari Jussila, Harri Kukkonen ja Helena Kasurinen) yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut ammatillisesti ravitsevaa ja monella tavalla erittäin palkitsevaa. Parasta antia on ollut se, että pieni kouluttajatiimi on koko ajan katsonut samaan suuntaan ja seissyt rinta rinnan sekä sillä tavoin onnistunut luomaan koulutuskokonaisuuden, joka saadun palautteen perusteella on hyvin vastannut osallistujien ammatillisiin tarpeisiin.

Lisätiedot OOVA-koulutuksesta ja ilmoittautuminen tammikuun 2023 OOVA-tapahtumaan tästä linkistä: https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/osaava-ohjaaja-vaikuttava-ohjaus/

Kirjoittajatiedot:

FT, KTM Mika Launikari toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen TKI-tehtävissä. Laureassa hän on toiminut OOVA-koulutushankkeen koordinaattorina sekä OOVA-kouluttajana. 

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112466709

Jaa sivu