Palvelumuotoillen kohti vihreää osaamista

Teksti | Outi Loikkanen

Vihreät työpaikat lisääntyvät, mutta vihreä työ ja vihreä osaaminen eivät ole vakiintuneita käsitteitä, mikä voi vaikeuttaa vihreän työn ja työntekijän kohtaamista. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Laurean opiskelijat lähestyivät haastetta palvelumuotoilun avulla ja minkälaisia tuloksia syntyi.

kuvituskuva.
Rawpixel / pxhere

Haasteena vihreän työn ja osaamisen epäselvyys

Laurea Journalin jutussa Digivihreää osaamista tunnistamassa pohdin digitalisaation ja vihreän siirtymän osaamistarpeita ja osaamisen tunnistamista. Vihreää osaamista ovat mm. elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi, kiertotalouteen liittyvä suunnitteluosaaminen ja materiaalivirtojen hallinta sekä vetyteknologiaan liittyvä osaaminen ja vihreisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä liiketoimintaosaaminen (Teknologiateollisuus 2021). Samaa aihepiiriä lähestyttiin nyt keväällä 2023 palvelumuotoilun keinoin Laurean Palvelumuotoilun -opintojaksolla, jossa kaksi opiskelijaryhmää sai projektihaasteeksi selvittää, miten autetaan löytämään ratkaisuja kysymyksiin

  • Minkälaisia tietoja ja taitoja vihreässä työssä tarvitaan?
  • Miten vihreää osaamista voidaan tunnistaa?

Opiskelijat lähestyivät tehtävää Design Councilin (2019) tuplatimanttimallin avulla, jossa ensin etsitään taustatietoa aiheesta ja muista vastaavista palveluista, määritetään palvelun kohderyhmä ja selvitetään heidän tarpeitaan ja haasteitaan käyttäjätutkimuksen avulla. Tämän jälkeen määritetään kohderyhmän keskeisimmät ongelmat, joihin lähdetään ideoimaan ratkaisuja. Ideoista valitaan jatkojalostettavaksi paras, josta kiteytetään konsepti ja tehdään prototyyppi, joka myös testataan.

Opiskelijat huomasivat nopeasti, että vihreän työn käsite ei ole vakiintunut ja aihetta googlaamalla tulee paljon poliittista sisältöä mm. Vihreät -puolueeseen liittyen, mainoksia ja hyvin sekalaisia verkkosivuja. Tarve selkeälle ja luotettavalle tiedolle vihreästä työstä ja osaamisesta nousi siis esiin jo projektin alkuvaiheessa.

Kohderyhmänä työnhakijat ja työvoimaneuvojat

Kohderyhmiksi valikoituivat projektin toimeksiantajana toimineen VIHTA-hankkeen toiveesta työvoimaneuvojat, jotka pyrkivät ohjaamaan työnhakijoita sopiviin työpaikkoihin sekä työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneita vihreästä työstä.

Työvoimaneuvojien tunnistetut haasteet liittyivät epäselvään vihreän työn käsitteeseen – on hankala neuvoa työnhakijoita, jos ei itsekään oikein tiedä mitä osaamista vihreä työ edellyttää. Tämän lisäksi työvoimaneuvojien haasteet liittyivät käytännön asioihin, kuten asiakkaiden vähäiseen suomen kielen taitoon ja eri tasoisiin digitaitoihin, mikä vaikeuttaa itsenäistä asiointia työnhaun digipalveluissa. Lisäksi esiin nousi työvoimaneuvojien tiukka resurssitilanne, joka ei mahdollista kovin paljon tukea yksittäiselle työnhakijalle. Työvoimaneuvojien tarpeet liittyivätkin vihreään osaamiseen liittyvän tiedon helppoon saatavuuteen, jotta he itse voivat kasvattaa omaa perusosaamistaan käyttämättä siihen liikaa aikaa. Tarpeeksi tunnistettiin toisaalta myös mahdollisimman helppokäyttöinen palvelu, johon voisi ohjata riittävän digitaitoisia ja vihreästä työstä kiinnostuneita työnhakijoita.

Työnhakijoiden haasteet puolestaan liittyivät oikeanlaisen osaamisen puutteeseen tai vaikeuksiin sanoittaa relevanttia osaamista työhakemukseen, sillä vihreän osaamisen käsite on epäselvä. Tämän kohderyhmän tarpeet liittyivätkin oman vihreän osaamisen parempaan tunnistamiseen ja kasvattamiseen ja vihreään osaamiseen liittyvän tiedon helppoon löydettävyyteen.

Opiskelijat tiivistivät kohderyhmän ominaisuudet käyttäjäpersoonakuvauksiin, joista kuviossa 1 on esimerkki.

Kuva opiskelijoiden luomasta työnvoimaneuvojan persoonakuvauksesta, johon kuvattu tavoitteet, tarpeet ja toiveet sekä huolenaiheet
Kuvio 1. Opiskelijoiden persoonakuvaus kohderyhmästä. (Opiskelijatiimi 12, 2023)

Miten voisimme auttaa vihreän osaamisen tunnistamisessa?

Kohderyhmän tutkimisen ja taustakartoituksen avulla opiskelijaryhmät löysivät useita ongelmia, joihin lähteä ideoimaan ratkaisuja. Opiskelijat käyttivät ratkaisujen määrittämisessä apuna How might we (Miten voisimme) -kysymyksiä. How might we -kysymysten kysyminen on palvelumuotoilun menetelmä, joka auttaa miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja samalla, kun tiimin fokus pysyy oikeassa ongelmassa (Nielsen group 2021).  Opiskelijatiimit kysyivät itseltään mm.

Miten voisimme

  • Selittää vihreän työn niin, että tavallinen ihminen ymmärtää?
  • Lisätä tietoa vihreästä työstä?
  • Auttaa vihreän osaamisen tunnistamisessa?

Ratkaisuksi näihin kysymyksiin toinen opiskelijaryhmä ideoi verkkosivuston, joka sisältäisi tietoa vihreästä työstä ja osaamisesta ilman poliittista painotusta. Verkkosivua ylläpidettäisiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkosivusto sisältäisi myös testin, jonka avulla omaa osaamista voisi tunnistaa ja saisi osaamistason mukaisia lisälukemissuosituksia. Tämän ratkaisun etuja olisivat tiedon helppo saatavuus ja tiedon luotettavuus, kun tiedon ylläpitäjä olisi joku yhteiskunnallinen taho tai useampi taho yhdessä.

Kuviossa 2 on esimerkki opiskelijoiden tekemästä sivuston prototyypistä.

Kuva opiskelijoiden GreenGenius nimisestä verkkosivustosta, josta voi löytää tietoa ja ajankohtaisia uutisia vihreästä työstä ja osaamisesta
Kuvio 2. Opiskelijoiden tekemä prototyyppi verkkosivustosta, jonka avulla voi kartuttaa vihreisiin töihin liittyvää osaamista sekä testata, mitä aiheesta jo tietää. (Opiskelijatiimi 11, 2023)

Toinen opiskelijaryhmä lähestyi ratkaistavia kysymyksiä pelillistämisen keinoin. He ideoivat VIOS (vihreä osaaminen) -pelin, joka esittää monivalintakysymyksiä vihreisiin toimialoihin ja teknologiaan sekä vihreisiin töihin ja osaamiseen liittyen. Pelaajalle annetaan vastauksen jälkeen selkeä kuvaus oikeasta vastauksesta, joten hän myös oppii koko ajan lisää pelatessaan. Pelaaja saa vastauksistaan pisteitä ja lopuksi tuloksen osaamisestaan. Pääideana oli selkeyttää ja yksinkertaistaa vihreään osaamiseen liittyviä asioita niin, että pelin avulla saa suhteellisen nopeasti perusasiat haltuun. Peliin voitaisiin myös kehittää lisää vaikeustasoja.  Tämän ratkaisun etuna olisi tehokas ajankäyttö – peliä voisi pelata silloin kun aikaa on ja myös lyhyitä aikoja kerrallaan. Peliä varten olisi myös pystyttävä selittämään asioita ytimekkäästi, mikä helpottaisi niiden omaksumista. Kuviossa 3 on esitetty osa opiskelijoiden tekemästä pelin prototyypistä.

3 näyttökuvaa opiskelijoiden mobiilipelistä, jossa pelaaja vastaa vihreään osaamiseen liittyviin kysymyksiin ja tulokseksi tason mukaan vihreä tietäjä, vihreä utelias tai vihreä visionääri
Kuvio 3. Opiskelijoiden tekemä prototyyppi vihreää osaamista testaavasta pelistä. (Opiskelijatiimi 12, 2023)

Mitä seuraavaksi?

Vihreä siirtymä lisää vihreitä työpaikkoja, mikä näkyy nyt jo työpaikkailmoituksissa. Myös koulutuksen tarjoajat ovat huomanneet tämän ja erilaisia maksullisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia mm. ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen osaamiseen on tarjolla. Olisi kuitenkin tärkeää, että vihreää osaamista kartuttavaa sisältöä koottaisiin tarjolle luotettavaan ja maksuttomaan paikkaan, jossa sitä myös ylläpidettäisiin.  VIHTA – hanke on julkaissut kaikille avoimen verkkosivuston, jonne kootaan hankkeen aikana tuotettu materiaali. Hanke voi hyödyntää sivuston täydentämisessä opiskelijoiden tuottamia hyvä ideoita, jolloin sivustosta muodostuu monipuolinen materiaalipankki. VIHTA – hankkeen loppuessa sivuston päivitys kuitenkin päättyy. Toivottavasti tähän aihepiiriin liittyen tehdään paljon uusia hankkeita ja ehkä nämä tämän palvelumuotoiluopintojakson aikana syntyneet ideat pääsevät vielä jatkokehitykseen.

Mikä hanke? VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeessa (2022–2023) tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Hanketta toteuttavat Laurea-, Haaga-Helia- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen tuottamat materiaalit on koottu Vihta – Digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön -sivustolle.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052246004

Jaa sivu