Palvelumuotoilusta, ennakointiosaamisesta ja osaamisen kehittämisestä ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin

Teksti | Pauliina Pöyry

Huhtikuun 2023 lopussa järjestettiin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK-konferenssi teemalla yrittäjyys ja johtaminen. Myös VIHTA-hanke oli mukana konferenssissa tarjoten näkökulmia tämän vuoden painopisteeseen eli kompleksisuuden haasteiden ratkaisemiseen. Hankkeen esityksissä keskiössä olivat palvelumuotoilu, ennakointiosaaminen sekä osaamisen kehittäminen.

kuvituskuva.
Kuva: Startup Stock Photos / Pexels

Palvelumuotoilu auttaa vihreän työn tunnistamisessa

Outi Loikkasen (Laurea) esityksessä ”Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja” avattiin palvelumuotoilun keskeisiä periaatteita ja esiteltiin yritysyhteistyön integrointia palvelumuotoilun opintojaksoon. Yritysyhteistyö on vahvasti mukana Laurean palvelumuotoilun opintojaksoilla. Yritys tai organisaatio antaa opiskelijoille haasteen, ja opiskelijat lähtevät ratkaisemaan haastetta keräämällä taustatietoa, ideoimalla ratkaisuja ja kehittämällä prototyypin.

VIHTA-hanke toimi yhtenä toimeksiantajana kevään 2023 opintojaksolla. Hankkeen opiskelijoille antamassa haasteessa keskiössä oli se, mitä vihreä työ on ja miten sitä voidaan tunnistaa. Esimerkiksi persoonakuvaukset nostivat esiin työnhakijan toiveita ja tavoitteita. Palvelupolkukuvaus nosti puolestaan esiin vihreän työn hakemiseen liittyviä haasteita. Opiskelijoiden kehittämät, palvelumuotoiluun perustuvat ratkaisut tukevat vihreän työn tunnistamista ja lisäävät tietoa vihreästä työstä.

Ennakointiosaaminen auttaa tunnistamaan vihreään siirtymään liittyviä muutostekijöitä

Jani Siirilä (Haaga-Helia) pureutui esityksessään ”Ennakointiosaaminen osana vihreää siirtymää ja digitalisaatiota” siihen, miten ennakointiosaamisen menetelmien kautta voidaan lisätä ymmärrystä vihreän siirtymän ja digitalisaation vaikutuksista lähitulevaisuuteen. Yksi mahdollinen menetelmä on PESTE-analyysi, jonka avulla voidaan tunnistaa eri toimialoilla tapahtuvia ilmiöitä ja tulevaisuudennäkymiä. PESTE-analyysi mahdollistaa poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, teknologisten ja ekologisten muutostekijöiden tunnistamisen.

Siirilän mukaan vihreän siirtymän ja digitalisaation kontekstissa poliittiset muutostekijät voivat liittyä EU-säädöksiin, taloudelliset muutostekijät toimialaa koskeviin suhdannevaihteluihin, sosiaaliset muutostekijät kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, teknologiset muutostekijät tuotantotapojen teknologiseen kehitykseen ja ekologiset muutostekijät ilmastonmuutokseen ja ympäristöongelmiin. Kokoamalla yhteen erilaisia muutostekijöitä voidaan hahmotella erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.

Vihreä siirtymä vaikuttaa myös osaamistarpeisiin

Sini Maunula (Laurea) käsitteli esityksessään ”Osaamisen kehittäminen oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä” sitä, miten haavoittuvien ryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon, jotta oikeudenmukainen vihreä siirtymä toteutuu. Esityksessä pureuduttiin siihen, miten vihreä siirtymä vaikuttaa osaamistarpeisiin ja millaisia vaikutuksia osaamistarpeiden muutoksella on sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla osaamistarpeiden kehittämiseen liittyviä haasteita ovat esimerkiksi motivaation puute, konkreettisten hyötyjen puute, mahdolliset oppimisvaikeudet sekä tietoihin, taitoihin ja resursseihin liittyvät puutteet.

Esityksessä nostettiin esiin myös ratkaisuja, joilla näihin haasteisiin voidaan vastata. Esimerkiksi palvelumuotoilun avulla voidaan keskittyä siihen, miksi jotkut eivät kehitä osaamistaan ja kehittää toimintamallit heidän osallistamisekseen. Yhdenvertaisuuteen panostamalla voidaan tunnistaa yksilöllisiä eroja ja erilaisia tapoja kehittää osaamista sekä kehittää tukea erilaisiin haasteisiin. Ratkaisuihin panostaminen tuottaa hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Monipuolisia ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin

Esitykset herättivät pohtimaan sitä, miltä kompleksisuuden haasteet näyttävät vihreän siirtymän ja digitalisaation näkökulmasta. VIHTA-hankkeen esitykset toivat hyvin esiin myös sitä, miten monenlaisia mahdollisuuksia näiden haasteiden ratkaisuun on ja miten ratkaisut voivat vaikuttaa positiivisesti niin yksilöihin kuin yhteiskuntaankin. Tarkemmin esitysten teemoihin voi tutustua VIHTA-hankkeen työkirjassa ja myöhemmin julkaistavassa konferenssijulkaisussa.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toteuttavat 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Hanke pyrkii vahvistamaan digitalisaation ja vihreän työn osaamista. Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysneuvojat sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstö.

Lähteet:

  • Loikkanen, O. 2023. Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja. Esitys 3AMK-konferenssissa 27.4.2023.
  • Maunula, S. 2023. Osaamisen kehittäminen oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä. Esitys 3AMK-konferenssissa 27.4.2023.
  • Siirilä, J. 2023. Ennakointiosaaminen osana vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Esitys 3AMK-konferenssissa 27.4.2023.
  • Siirilä, J. (toim.) 2023. Vihreä siirtymä & digitalisaatio. Työkirja asiantuntijoille ja opettajille. Luettu 3.5.2023.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060852866

Jaa sivu