Pienten ja keskisuurten yritysten johto tarvitsee johtamisen tueksi ulkopuolista asiantuntemusta

Teksti | Mika Launikari

MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR, 2021-2023) on uusimaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ylimmän johdon kanssa selvitetty niiden liiketoiminnan muutostarpeita ja kehittämiskohteita. Yritysten muutosprosesseja on tuettu MUUVO-hankkeen tarjoamalla henkilöstökoulutuksella. Mikrokurssit ja räätälöidyt yritysvalmennukset ovat olleet keino vahvistaa työntekijöiden osaamista. Hankkeessa on samalla myös havaittu, että yritysjohtajat kaipaavat ulkopuolista asiantuntijatukea omaan johtamistyöhönsä.

kuvituskuva.
Kuva: Tumisu / Pixabay

Pk-yritysten johtajat ovat kertoneet avoimesti MUUVO-hankkeen asiantuntijoille heitä alati vaivaavasta riittämättömyyden tunteesta. He kuvaavat itseään ’jokapaikanhöyliksi’, ’tuhattaitureiksi’ ja ’monitoimikoneiksi’, jotka venyvät äärimmilleen ja joutuvat hajottamaan itseään useaan eri suuntaan. He  ovat samanaikaisesti generalisteja ja spesialisteja, HR-asiantuntijoita ja strategeja, viestinnän ja markkinoinnin tekijöitä, taloushallinnon ammattilaisia, ja paljon muuta. Johtajia vaivaa usein huoli ja pelko siitä, ettei mikään riitä tai että asiat menevät väärin, kun mihinkään ei pysty tarpeeksi huolellisesti paneutumaan. Olo on kuin juoksisi maratonia jatkuvina sadan metrin pikapyrähdyksinä.

Johtajat puhuivat asioiden johtamisesta (management) ja ihmisten johtamisesta (leadership), mutta korostivat sitä, että käytännössä asioita aina johdetaan ihmisten kanssa ja heidän kauttaan. Johtajilta itseltään tämä kaikki vaatii tietoa, taitoa, tahtoa ja tunnetta. Tiedolla ja tosiasioilla, taidolla ja kokemuksella sekä motivoimalla ja palkitsemalla johtamisessa johtaja joutuu lujille. Hänen otteensa ei saisi herpaantua hetkeksikään. Lisäksi johtajan tulee pitää huolta osaavista työntekijöistään ja heidän jaksamisestaan. Yrityksen tulos, kasvu ja kehitys perustuvat viime kädessä aina henkilöstön aikaansaannoksiin ja onnistumisiin, joskin hyvällä johtamisella on myös merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Stressiä johtajille aiheuttaa se, että he eivät voi pelkästään keskittyä yrityksen strategiseen johtamiseen, vaan he joutuvat olemaan kiinteästi mukana päivittäisjohtamisen varsin triviaaleissakin kysymyksissä ja tilanteissa. Sen sijaan johtajat haluaisivat käyttää huomattavasti enemmän aikaa tulevaisuuden ennakointiin, strategian suunnitteluun ja toteutukseen, liiketoiminnan pidemmän aikavälin kasvattamiseen, kansainvälistymiseen ja henkilöstön osaamispääoman kehittämiseen.

Näiden yrityksen johtamiseen liittyvien haasteiden äärellä johtajat toivovat, että heillä olisi säännöllisesti mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä kehittämiskohteitaan. Monet heistä totesivatkin, että he tarvitsevat parempaa ymmärrystä siitä, miten heidän pitäisi kehittyä johtajina sekä mihin kaikkeen johtamisessa pitäisi osata kiinnittää huomiota ja mitä se heiltä itseltään edellyttää. Yksin he eivät tähän kaikkeen kiireisen arjen keskellä pysty, vaan he kaipaavat ulkopuolista asiantuntijaa, joka auttaisi heitä käsittelemään johtamiseen ja johtamisosaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Tämä pk-yritysjohdon tarve saada konsultatiivista, koulutuksellista ja valmennuksellista tukea omaan johtamistyöhönsä on tunnistettu MUUVO-hankkeessa sen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Koska yritysjohtajien henkilökohtainen sparraus ei suoraan liity MUUVO:n tavoitteisiin, on tärkeää, että tulevissa hankkeissa vastataan näihin pk-yritysten johtajien odotuksiin. Räätälöidyn, tarvevastaavan ja kokonaisvaltaisen asiantuntijatuen tarjoaminen pk-yritysten johtajille on toimintaa, joka erinomaisesti sopii korkeakoulujen tehtäviin.

Kirjoittajatiedot:

FT, KTM Mika Launikari toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen TKI-asiantuntijana.  MUUVO-hankkeen kehittämistyössä Mika on vastannut mikrokurssien ja yritysvalmennusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022111565610

Jaa sivu