Pk-yritysten henkilöstön vastuullisuusosaaminen esille MEB 2024 konferenssissa

Teksti | Suvi Sivén , Terhi Tuominen

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulujen VALIOT-hanketiimi esitteli ”Management, Enterprise and Benchmarking” -konferenssissa pienten ja keskisuurten (pk) yritysten henkilöstön vastuullisuusosaamisen merkittävänä vastuullisuutta edistävänä tekijänä. MEB-konferenssissa esiteltiin tutkimuksia ja case-esimerkkejä muun muassa vastuullisuuteen, globaaleihin kriiseihin että opetusteknologioihin- ja menetelmiin liittyen. Konferenssin osallistujajoukko oli ympäri maailmaa, joten tiedonjako ja keskustelut aiheiden ympärillä levisivät maantieteellisesti laajalle alueelle. Konferenssin pääpuheenvuoro keskittyi YK:n SDGn (Sustainable Developing Goals) näkökulmasta vastuullisuuden kehitykseen ja haasteisiin. On-line osuuden esitykset käsittelivät esimerkiksi jätteiden johtamista, EU:n resilienssin käytänteistä haastavina aikoina ja immersiivisten opetusteknologioiden käyttöönotosta opetuksessa. (Óbuda University 2024.)

kuvituskuva konferenssiohjelmasta.
Kuva 1. 22nd International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking “Paradigm Shift:Path to Shared Drift” ohjelman osa (Óbuda University 2024)

MEB konferenssissa tehtiin näkyväksi muun muassa vastuullisuuteen liittyviä tutkimuksia käytännön liiketoiminnoissa sekä urheilussa. Aihealueen ympärillä ollut vilkas keskustelu ja nostot eri esittäjiltä aktivoivat osallistujia yhteistyöhön tulevaisuudessa. Konferenssi toimi hyvänä verkostoitumis- ja tiedonjakamisen alustana eri alojen tutkijoiden ja opettajien kesken. Konferenssin poikkitieteellisyys ja laaja-alaisuus mahdollistivat uuden oppimisen ja eri puolilla maailmaa samojen aiheiden ympärillä tapahtuvien haasteiden ja keskusteluiden kohtaannon.

VALIOT-hankkeen konferenssiesitys keskittyi pk-sektorin vastuullisuusosaamisen merkityksellisyyteen

VALIOT-hanketiimin esitys toi esille pk-sektorin henkilöstön merkityksen vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä pohjautuen muun muassa pk-sektorin yritysten suureen määrään kansallisesti eri maissa ja sitä kautta maailmanlaajuisestikin. Tämän vuoksi pk-yritysten henkilöstön vastuullisuusosaamista tulisi vahvistaa. Pk-yritysten ollessa merkittäviä toimijoita isojen yritysten arvoketjuissa on vastuullinen toiminta ja sen edistäminen on tärkeää pk-yritystenkin näkökulmasta. Laurea -ja LAB-ammattikorkeakoulujen aiemmin toteuttaman Vihreä vastuu -hankkeen pohjalta havaittiin pk-yrityksille ja henkilöstön jäsenille kolme tärkeää ja ajankohtaista teemaa, jotka ovat:

  1. vastuullinen rekrytointi
  2. vastuullisen myynnin ja kaupallistamisen sekä
  3. vastuullisen liiketoiminnan strateginen johtaminen.

Näihin aihealueisiin VALIOT-hankkeessa vastattiin suunnittelemalla aiheisiin liittyvät vastuullisuuskoulutukset pk-yritysten käytännön vastuullisuustoimien tarpeisiin. Koulutuksessa kehitetään pk-yritysten henkilöstön osaamista taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyen. Eri sidosryhmien tarpeet ovat muodostaneet vastuullisuuteen liittyviä uusia vaatimuksia pk-yrityksille.

Tiimioppiminen vastuullisuusosaamisen dialogisuuden vahvistajana

VALIOT-hankkeessa pk-yritysten vastuullisuusosaamisen vahvistajana, vertaisoppimisen mahdollistajana ja eri näkökulmien esittämiseksi hyödynnetään tiimioppimista. Tiimioppimisessa korostuu ns. oppivan organisaation (Senge, 1990, 2006) luominen. Oppivassa organisaatiossa tiimi nähdään oppimisen, ei organisoinnin välineenä sekä oppivan organisaation tulee rikkoa opittuja mielenmalleja ja luoda uusia (Kinnunen, 2021). Tiimioppimista ja oppivan organisaation menetelmien hyödyntäminen on erityisen tärkeää silloin, kun pyritään ”yhdessä ajattelemiseen” sekä saamaan mahdollisimman paljon erilaisia kehitysideoita.

Lähteet

  • Óbuda University, 2024. MEB 2024. Keleti Károly Faculty of Business and Management. Viitattu 18.12.2024.
  • Senge, P. 1990. The Fifth Discipline – The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Sage.
  • Senge, P. M. 2006. The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization (revised and updated). New York: Random House.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024043024120

Jaa sivu