Poikkeamon ohjausosaamista kehittämässä – vinkkejä haastaviin ohjaustilanteisiin

Teksti | Raisa Kangas , Marjo Sorjonen , Piia Särkkä

Poikkeamo on monitoimijainen matalan kynnyksen palvelu, jonka tavoitteena on tarjota Laurean opiskelijoille helposti ja nopeasti apua erilaisiin opiskeluun ja hyvinvointiin liittyviin asioihin (Akiola, Martikainen & Niemi 2021). Poikkeamo palvelee Zoomissa kolmena päivänä viikossa aina kaksi tuntia kerrallaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollista varata henkilökohtainen ohjausaika. Tässä artikkelissa me Poikkeamon toiminnassa mukana olevat henkilöstön jäsenet kerromme, miten Poikkeamon henkilöstön ohjausosaamista on Koppi!-hankkeessa kehitetty, ja esittelemme myös kehittämisen myötä syntyneitä ohjausvinkkejä haastaviin ohjaustilanteisiin.

Poikkeamon ohjausosaamista kehitettiin yhdessä vinkkejä dokumentoiden

kuvituskuva.
Antoni Shkraba / Pexels

Poikkeamo yhdistää eri toimijoita yhteen tuottamaan ohjaus- ja neuvontapalveluita opiskelijoille monitoimijaisesti. Opiskelijoiden tilanteet ja tarpeet ovat moninaisia, ja näin myös Poikkeamossa voi tulla eteen haastavia ohjaustilanteita. Ohjaajien on hyvä olla tietoisia siitä, minkälaisia erilaisia toimintamahdollisuuksia eteen tulevissa tilanteissa on, jotta opiskelijaa voidaan mahdollisimman hyvin neuvoa ja ohjata jo käsillä olevassa tilanteessa. Koppi-hankkeessa Poikkeamon ohjaajien osaamista on kehitetty muun muassa käymällä läpi erityisopettajan kanssa toimintatapoja, neuvoja ja ohjeita tilanteeseen, jossa kohdataan opiskelija, jolla on voimavarat hyvin vähissä. Poikkeamon henkilöstö on saanut Kelan edustajalta neuvoja Kelan opiskelijaa koskeviin tukiin liittyen.

Koppi-hankkeen ohjaajien työpajassa keväällä 2022 pohdimme yhdessä erilaisia mahdollisia ohjaustilanteissa vastaan tulevia haastavia tilanteita. Työpajassa kirjattiin ensin ylös haastavat ohjaustilanteet ja niistä koottiin post it -lapuilla ikään kuin kukkasia, joissa teema on kukan keskellä ja joissa jokaisessa on kahdeksan post-it lapuista luotua terälehteä. Myöhemmin pienemmissä ryhmissä kahdeksaan terälehteen koottiin vinkit, joiden avulla opiskelijan tilannetta voidaan lähteä selvittämään. Näistä aiheista syntyi TOP 8 -vinkit ohjaustilanteisiin (Kuva 1).

Haastavia tilanteita ja niihin liittyviä toimintavinkkejä on täydennetty Mirossa erilaisissa työpajoissa syksyn aikana. Työpajoissa vinkkejä hiottiin niitä yhdessä läpi käymällä. Monitoimijaisesta ryhmästä vinkeihin löytyi erilaisia näkökulmia ja yhdessä keskustellen vinkit täsmentyivät lopulliseen muotoonsa. Jokaiseen haastavaan tilanteeseen pyrittiin kirjaamaan kahdeksan parasta toimintavinkkiä.  Mirossa olevalle taululle on voinut lisätä myös uusia aiheita haastaviksi tilanteiksi. Kaikkia uusia aiheita ei ole yhtä järjestelmällisesti käsitelty. Tästä johtuen kaikkien kukkien kaikkia terälehtiä ei ole vielä saatu täytettyä.

Kuvakaappaus Miron tauulusta, jossa Top 8-vinkkejä ohjaustilanteisiin.
Kuva 1: Kuva Mirossa olevasta TOP 8 -vinkit taulusta.

Lopuksi haastavat tilanteet luokiteltiin aiemmin luotujen opiskelijaprofiilien mukaan. Nämä opiskelijaprofiilit kuvaavat opiskelijan tuentarpeen tasoa (Hansen & Nykänen 2022).

Seuraavaksi esittelemme työpajoissa esiin nostettuja haastavia tilanteita sekä niihin kerättyjä ohjausvinkkejä.  Esittelemme tässä artikkelissa haastavina tilanteina kesken jääneiden opintojen jatkamisen, mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät kysymykset sekä tilanteet, joissa tulee kyseeseen opiskelijan ohjaus Kelan tuen piiriin.

Kesken jääneiden opintojen jatkaminen

Ammattikorkeakouluopinnot jäävät opiskelijoilla usein kesken työelämän kiireiden tai henkilökohtaisen elämän haasteiden takia. Opiskelijat, joilla on kesken jääneitä opintoja ja jotka eivät tiedä, miten jatkaa opintojaan, on hyvä ohjata opettajatuutorin tapaamiseen, opistopäällikön vastaanotolle tai Poikkeamon henkilökohtaiseen ohjaustapaamiseen.

Ohjaustapaamisessa kartoitetaan aluksi, mitä opintoja opiskelija on suorittanut ja tehdään suunnitelma opintojen etenemisestä eli siitä, mitä opiskelijan tulee vielä suorittaa. Opiskelijan kanssa sovitaan säännöllisin väliajoin seurantatapaamisia, joilla pyritään varmistamaan opintojen sujuva eteneminen.

Puuttuvia opintoja opiskelija voi suorittaa monella eri tavalla esim. CampusOnlinen, 3AMKin tai MOOC-opintoina. On myös hyvä varmistaa, onko hänellä aiemmin hankittua osaamista, jota hän voi osoittaa osaamisen näytöillä. Työtä on myös mahdollista opinnollistaa eli hankkia opintojen tavoitteiden mukaista osaamista työtehtävissään.

Opiskelija voi olla myös suorittanut aiempia opintoja ennen Laurean opinto-oikeusaikaa toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Nämä opinnot hän voi hakea hyväksilukuina opintopäälliköltä. Opiskelijalla on voinut jäädä jostain opinnosta osasuorituksia tekemättä. Tässä tilanteessa hän voi olla yhteydessä opintojakson opettajaan ja tiedustella häneltä rästien suorittamisen mahdollisuutta.

Jos mikään näistä aiemmin mainituista tavoista ei ole sopiva, opiskelija voi ilmoittautua uudelleen saman opinnon toteutukselle ja suorittaa sen kokonaan uudelleen. Laurean oma opintotarjonta on tarjolla ympäri vuoden keväällä, kesällä ja syksyllä. Näiden lisäksi Laureassa on loppusyksyn ja loppukevään opintotarjonnat.

Kun opiskelija palaa opintojen pariin tauon jälkeen, on opintosuunnitelmaa tehdessä hyvä varmistaa, minkä verran opiskelijalla on aikaa tai voimavaroja opintojen suorittamiseen. Opiskelijan kanssa voidaan käydä läpi ajanhallintaan liittyviä työkaluja tai tarvittaessa hänet voidaan ohjata esimerkiksi opintopsykologille.

Tukea mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviin kysymyksiin

Opiskelijalle, jolla on mielenterveyden kanssa ongelmia, on tärkeää, että häntä kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan ja rohkaistaan ohjaustilanteessa. Opiskelijan kanssa sovitaan aina vähintään yksi seurantatapaaminen, etteivät asiat jäisi kesken. Ohjaustapaamisen aikana on tärkeää kerrata, miten on sovittu edettävän asioiden kanssa.

Ohjaustapaamisen aikana varmistetaan, että opiskelijan hoitosuhteet ovat kunnossa ja hän saa tarvittavan avun tai on tietoinen mistä hakea apua. Opiskelija ohjataan tarvittaessa myös ammattiapuun esim. opintopsykologille ja/tai erityisopettajalle. Kielen ja viestinnän opintojen ongelmiin on apua tarjolla apua lukituki-opettajilta.

Jos opiskelija kokee, että hänellä on liikaa itseopiskelua, hän voi ilmoittautua mukaan päivätoteutuksen opintoon opiskelurytmin lisäämiseksi. Työhön tarttumisen haasteisiin opintopsykologimme vinkkasi, että työhön kannattaa ryhtyä heti aamusta, jotta päivä lähtisi käyntiin aikaansaamisen kokemuksella.

Poikkeamon organisoimana järjestetään erilaisia tilaisuuksia opintojen etenemisen ja opiskeluhyvinvoinnin tueksi sekä vertaisryhmätoimintaa. Opiskelijan ajankäytön hallinnassa saattaa esiintyä ajoittain haasteita, jolloin opiskelijaa voisi kannustaa kokeilemaan selkeitä kalenterivarauksia tekemättömistä töistä opiskelijan itse tekemän To do -listan sijaan.

Kampuksilla on kokeiltu myös läksypajoja Pomodoro-tekniikalla. Pomodoro-sessio eli aikataulutettu keskittymisjakso aloitetaan aina tasatunnein ja puolitunnein. Sessio kestää esimerkiksi 20 tai 25 minuuttia ja päättyy siten, että ennen seuraavaa jaksoa jää tauko. Tekniikka on nopea opettaa opiskelijalle ja mikäli vastaavia pajoja jatkossa järjestetään, niitä kannattaa mainostaa opiskelijoille, joilla on haasteita toimeentumisessa.

Laureassa opiskelijoille lähetetään Hyvinvointi-info-uutiskirje, josta löytyy koostetusti ajankohtaisia opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelun tukeen liittyviä uutisia, tiedotteita ja vinkkejä Laureasta ja muilta kumppaneilta. Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja kirjettä kannattaa käyttää ohjaustyön tukena.

Ohjaus Kelan tuen piiriin

Kun opiskelijan opinnot alkavat laahaamaan ja tulee esimerkiksi terveydellisiä haasteita, elämänhallinnan pulmia sekä oppimis- tai opiskeluvaikeuksia, joiden johdosta opinnot eivät etene suunnitellusti, tulisi opiskelijan perua opintotuki välittömästi, jotta hän säästyy opintotuen takaisin perinnältä. Opintotuen tilalle tulee ottaa tuki, joka sopii sen hetkiseen opiskelijan tilanteeseen.

Kelan asiantuntija auttaa opiskelijaa valitsemaan oikean tuen. Kelan tuista saa tietoa soittamalla Kelan toimistoon tai valtakunnallisen kuntoutuksen palvelunumeroon. Seuraavaksi esittelemme esimerkkejä Kelan tuista, jotka saattavat tulla kyseeseen.

Opiskelijan sairauspäiväraha

Päätoiminen opiskelija voi opiskella vähäisessä määrin, joka on määrältään enintään 40 % lukukauden tai lukuvuoden opiskelutavoitteesta. Opiskelija voi opiskella esim. yhden opintojakson kerralla. Sairauspäivärahaa varten opiskelija tarvitsee lääkärintodistuksen. Opintotukea opiskelija voi nostaa siihen saakka, kunnes sairauspäivärahan maksaminen alkaa. (Kela 2022a.)

Ammatilliset kuntoutukset

Ammatilliseen kuntoutukseen on paljon erilaista tukea. Esimerkiksi nuorten ammatilliseen kuntoutukseen voivat hakeutua 16–29-vuotiaat, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Nuori haastatellaan puhelimessa ja hakemus otetaan suullisesti vastaan. Kela auttaa nuorta valitsemaan sopivan kuntoutusmuodon. Tavoitteena on auttaa nuorta suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään. (Kela 2022.)

Lopuksi

Jokaisen opiskelijan kohtaaminen vaatii ohjaajalta herkkää otetta ja tarkkaa opiskelijan tilanteen selvittämistä. Opiskelijoiden haasteet ovat usein yksilöllisiä ja moninaisia, ja kaikille ja kaikkiin tilanteisiin sopivia toimintaohjeita ei ole mahdollista koota.  Myös haastavat tilanteet ovat usein risteäviä ja päällekkäisiä.

Jatkossa on tarkoitus, että kokoamamme TOP 8 -vinkit olisivat koko Laurean henkilöstön hyödynnettävissä. Vinkkejä voi vapaasti lisätä ja muokata. Toivomme, että näistä TOP 8 -vinkeistä on hyötyä opiskelijoiden ohjaamistilanteissa Poikkeamon henkilökuntaa laajemminkin ja että ne tulevat käyttöön.

Lähteet:

  • Akiola, J., Martikainen, S. & Niemi, H. 2021. Laurean oma ohjaamo eli Poikkeamo. Laurea Journal.
  • Hansen, M. & Nykänen, A. 2022. Korona haastoi opiskelijapalvelut palvelumuotoiluun – Opiskeluhyvinvointiin ja tuen tarpeeseen perustuvat opiskelijaprofiilit palveluiden kehittämisen tueksi. Laurea Journal.
  • Kela. 2022a. Jos sairastut. Haettu 22.12.2022. https://www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut
  • Kela. 2022b. Ammatillinen kuntoutus. Haettu 22.12.2022. https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301051575

Jaa sivu