Red Carpet – turvallisuutta punaisella matolla

Teksti | Anna Lankinen , Saija Voutilainen , Hanna Iisakkila Rojas

Suomalaisia huippunäyttelijöitä ja muita julkisuuden henkilöitä, punainen matto ja suuren maailman gaalatunnelmaa… Ensisijaisen tärkeää on, että kaikki sujuu niin kuin on etukäteen suunniteltu, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään. Kaikki tämä on osa opiskelijan oppimisympäristöä. Miten tällaisessa oppimisympäristöissä opiskellaan ja miten häiriötön tapahtuma saadaan aikaan?

Laurean kehittämispohjainen pedagoginen malli LbD (Learning by Developing) perustuu oppimiseen aidoissa työympäristöissä, joissa opiskelija toimii todellisen tarpeeseen perustuvan kehittämistyön ympärillä. Opiskelija tutkii, kokeilee ja kehittää yhteistyössä asiakkaan, muiden opiskelijoiden sekä opettajien kanssa ja oppii samalla hyödyntämään teoriaa ja soveltamaan löytämiään ratkaisuja käytännössä. Tuloksena prosessista opiskelija saa teoreettista oppimista, käytännön ratkaisujen soveltamisosaamista sekä verkostoitumista alansa eri tahojen kanssa. Kaikkea näistä tarvitaan työelämässä ja kehittämispohjaisen oppimisen avulla opiskelija pääsee totuudenmukaisella tavalla kokemaan alansa hyviä ja haastavampia puolia. (Raij 2007, 26-27.)

Tapahtumaturvallisuus sopii monimuotoisuutensa vuoksi erinomaisesti LbD -pohjaisen oppimisen alustaksi ja sitä käsitteleviin opintojaksoihin pyritään aina yhdistämään todellisten tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Tapahtumaturvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia ovat mm. yleisöturvallisuus, paloturvallisuus, ensiapu, järjestyksenpito, rikosturvallisuus ja elintarviketurvallisuus, joita valvovat eri viranomaiset (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019). Eri viranomaisilla on tapahtuman turvallisuussuunnittelun pohjaksi tarjolla paljon materiaalia, jota kuitenkin tarvitsee aina soveltaa kyseessä olevaan tapahtumaan sopivaksi. Suomessa järjestetään erilaisia tapahtumia, joten tapahtumien järjestämisestä ja tapahtumaturvallisuudesta löytyy paljon potentiaalia kehittämispohjaisen oppimisen toteuttamisen tarpeisiin. Yhteistyöllä työelämäkumppanina toimiva tapahtumanjärjestäjä saa myös itse mahdollisuuden oppia uutta ja luoda kontakteja alan uusiin ammattilaisiin. Tulevaisuudessa nämä kontaktit voivat hyödyttää molempia osapuolia.

Red Carpet Film Festival kehittämispohjaisen oppimisen alustana

Red Carpet Film Festival on suomalaisen elokuvan festivaali, joka on järjestetty nyt kolme kertaa Hyvinkäällä. Laurea-ammattikorkeakoulu solmi keväällä 2019 yhteistyösopimuksen Red Carpet Film Festivalin kanssa, jonka pohjalta Laurean opiskelijat ja Red Carpet –organisaatio toteuttavat kehittävää yhteistoimintaa (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019). Tapahtumaturvallisuuteen liittyvää osiota, johon kuului Red Carpet -kutsuvierasgaalan turvallisuussuunnitelman tekeminen, tarjottiin Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijoille projektityönä ja kiinnostuneista opiskelijoista valittiin neljän opiskelijan tiimi tekemään projektia. Jokainen näistä neljästä opiskelijasta aikoi opiskella tapahtumaturvallisuuden opintojakson tulevana lukukautena, joten Red Carpet –projektista muotoutui ryhmälle LbD:n mukainen oppimiskokonaisuus. Opiskelijat työstivät suunnitelmaa kesän aikana. Red Carpet -kutsuvierasgaala järjestettiin Hyvinkäällä hotelli Sveitsissä elokuun 2019 lopussa.

Red Carpet on kunnianosoitus elokuville, niiden tekijöille ja niistä nauttiville kansalaisille. Tapahtumaan kuuluu erilaisia kotimaisia elokuvanäytöksiä, konsertteja, kaupunkitapahtumia, tekijä tapaamisia ja keskusteluja. Tapahtuman perustaja on hyvinkääläislähtöinen näyttelijä Antti Luusuaniemi. Red Carpet -gaalassa palkitaan niitä elokuva-alan tekijöitä, jotka vievät alaa eteenpäin ja kehittävät sitä. Tänä vuonna gaalassa jaettiin ensimmäistä kertaa uusmaalainen kulttuuriteko, jonka sai Aira Samulin. Muita palkintoja jaettiin kategorioissa: Vuoden elokuvateko, Oma tie, Red Carpet, Suomi maailmankartalle, Kannustus, Elämäntyö ja Ilon tuoja.

Projektimuotoinen opiskelu opiskelijan näkökulmasta

Ryhmämme opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa Laureassa vuosina 2017 ja 2018. Työelämäkokemusta turvallisuusalalta on niin julkisen kuin yksityisen sektorin tehtävistä. Opiskelijoina odotuksemme projektin suhteen olivat positiiviset ja innostuneet. Aito työelämäyhteistyö on aina rikkaampaa kuin koulun harjoitusprojektit. Ryhmän jäsenistä osa aikoo suorittaa tutkinnon nopeutetulla aikataululla, ja siihen tämänkaltainen opintojakson toteutus sopii erinomaisesti.

Turvallisuusalan tradenomit Red Carpet Gaalassa. Kuva: Dan Nguyen

Projektimme alkoi huhtikuussa nelihenkisen projektiryhmän ja ohjaavan opettajan, tapahtuman turvallisuuspäällikön sekä tapahtumajärjestäjän edustajan tapaamisilla, ensin Zoomin välityksellä ja sen jälkeen tapahtumapaikalla hotelli Sveitsissä. Tapaamisissa kävimme tapahtuman kulkua läpi pääpiirteittäin ja tutustuimme tapahtumapaikkaan erityisesti turvallisuuden näkökulmasta, eli huomioiden muun muassa poistumisreitit ja muut toimijat tapahtumapaikan läheisyydessä. Tapaamisissa saimme suuntaviivoja turvallisuussuunnitelman tekoon ja perehdyimme aiempina vuosina tehtyihin turvallisuushavaintoihin. Tapahtuman turvallisuuspäälliköllä on vankka kokemus niin tämän kuin monien muidenkin tapahtumien turvallisuusjärjestelyistä. Meille opiskelijoille se näkyi varsinkin projektin alussa hyvinkin ohjaavana otteena, joka sai projektimme tuntumaan merkityksekkäältä. Kesän aikana niin opiskelijoiden keskinäinen kuin eri toimijoidenkin välinen yhteydenpito vaikeutui, kun loma-ajat menivät päällekkäin ja opiskelijoilla muun muassa kesätyöt veivät paljon aikaa opiskelulta. Kasvokkain järjestettyjen tapaamisten lisäksi hyödynsimme OneDrivea, johon jokainen teki työnjaon mukaisia osia turvallisuussuunnitelmasta.

Turvallisuussuunnittelu Red Carpet -projektissa

Turvallisuussuunnitelma on tapahtumassa työskenteleville tarkoitettu selkokielinen ohjeistus, joka kattaa mahdollisimman laajasti erilaiset tapahtumaan liittyvät turvallisuusasiat. Turvallisuussuunnitelman perustana toimivat lainsäädäntö, kuten Pelastuslaki ja erilaiset viranomaismääräykset, joiden muodostaman viitekehyksen mukaan toimitaan. Tämän jälkeen perehdytään tapahtumaan ja sen erityispiirteisiin tarkemmin. Erityispiirteitä tapahtumaan voivat tuoda asiakasryhmä, tapahtuma-aika tai -paikka, esimerkiksi tilan avoimuus ulkopuolisille henkilöille. Red Carpet -gaalassa tapahtumapaikka eli hotelli Sveitsi oli avoinna luonnollisesti myös tapahtuman ulkopuolisille hotellivieraille, joka oli yksi suunnitelmassa huomioitava erityispiirre. Turvallisuussuunnitelma sisältää muun muassa riskianalyysin, jossa on arvioitu tapahtumaan liittyviä riskejä, niiden todennäköisyyttä ja seurauksien vakavuutta. Riskien ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi suunnitellaan varautumistoimenpiteitä ja niihin liittyvä vastuunjako. Myös riskin toteutumiselle on suunniteltu toimenpiteet ja toimintaohjeet.

Gaalapäivänä ryhmä kokoontui turvallisuuspäällikön johdolla turvallisuushenkilöstön kanssa ennen tapahtuman alkua kertaamaan käytännön ohjeita. Operatiivista vastuuta projektiryhmällämme ei ollut, vaan tarkkailimme turvallisuuden ja suunnitelmamme toteutumista ja teimme havaintoja. Tapahtuman kannalta katsottuna kaikki sujui erinomaisen hyvin. Oppimiskokemus ei “valitettavasti” saanut lisämausteita erilaisista turvallisuuspoikkeamista tai niihin puuttumisista, vaikka joitakin korjaus- ja parannusehdotuksia havaitsimme.

Mielestämme työelämään tosiasiallisesti nivoutuvat projektit ovat mielenkiintoisia tehdä. Tämänkin projektin alussa meillä oli tunne, että tästä projektista on todella hyötyä tapahtuman järjestäjälle ja sitä kautta projektin tekemisen mielekkyys nousee. Valitettavasti työmme ei ollutkaan niin oleellinen osa todellista turvallisuutta tapahtumassa, kuin olimme antaneet itsemme ymmärtää. Projektin alussa saimme kuvan, että suunnitelmaamme tullaan käyttämään Red Carpet -gaalan kokonaissuunnitelmissa ja meidänkin tekemämme osa toimitetaan viranomaisille. Näin ei kuitenkaan toimittu, vaan tekemämme suunnitelma oli puhtaasti harjoitustyö, ilman virallista merkitystä tapahtumalle. Kokemusta ei silti pidä liioin vähätellä. Verkostoituminen on yksi nykypäivän tärkeistä työkaluista työmarkkinoilla ja siihen tämäkin projekti antoi hyviä eväitä.

Katso instagram-video opiskelijoiden projektista: https://www.instagram.com/p/B11pc3qB_1z/

Kirjoittajien opiskelija Anna Lankisen ja Saija Voutilaisen lisäksi projektiryhmässä työskenteli opiskelijat Anthony Baxter ja Juha Neulaniemi.

Lähteet:
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100831952

Jaa sivu