Rikostaustaisten työllisyyden ja nuorisorikollisuuden kysymyksiä

Teksti | Janika Lindström , Nina Liuko , Tomas Luoto

Matkustimme Tanskaan tutustumaan High:Five-toimintaan. Matka toteutui osana Erasmus + Moving On ohjelmaa, jossa Aseman Lapset ry on yhtenä kumppanina ja Suomen edustajina. High:Five perustettiin vuonna 2006 ja sen tarkoituksena on auttaa maan yksityisiä ja julkisia yrityksiä perustamaan työ- ja koulutuspaikkoja nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä rikollisuuden vuoksi. Samaan aikaan High:Five pyrkii muuttamaan ihmisten suhtautumista rikosrekisteriä omaaviin ihmisiin ja luomaan koordinoidun yhteistyön poliisin, kriminaalihuoltolaitoksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. (High:Five.) Tanskan järjestämään Erasmus-tapaamiseen osallistui myös Virosta Step-ohjelman edustajat. Step-ohjemassa toteutetaan rikostaustaa omaaville henkilöille työllistämismallia Virossa. Tanskassa Aseman Lapset ry:n Tomas Luoto esitteli Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi MOOC-verkkokoulutuksen, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen tarjonnassa oleva kaikille avoin ja maksuton koulutus.

kuvituskuva.
Kuva: Dan Carlson / unsplash

Tanskassa tuetaan rikosseuraamusasiakkaiden ja yrityksien ”matcheja”

Aiemmin tuomituilta edellytetään High:Five toimintaan pääsemiseksi motivaatiota oppia uutta ja työskennellä, rikoksetonta ja päihteetöntä elämäntapaa sekä vakituista asuinpaikkaa. High:Fiven konsultit tapaavat työllistymisestä kiinnostuneet rikostaustaiset. Aluksi kartoitetaan työllistettävän ominaisuuksia ja osaamista. Yhteistyöstä sovitaan ja suostumuksen saatuaan High:Fiven ammattilaiset etsivät sopivia ”matcheja” työnantajista. High:Fiven ammattilaiset tekevät yhteistyötä useiden eri yrityksien ja julkisen sektorin kanssa. (High:Five.)

High:Fiven kanssa yhteistyössä toimivat yritykset ovat kiinnostuneita avaamaan ovensa nuorille ja kantamaan yhteiskuntavastuuta rikostaustaisten työllistymisen tukemisesta. Rikosrekisterin sijaan yritykset ovat kiinnostuneita potentiaalisista työntekijöistään henkilöinä ja heidän pätevyydestään toimia tehtävissään. Jokaisessa työyhteisössä toimii myös nuorelle nimetty ammattimentori, joka voi varmistaa, että nuori pääsee osaksi työyhteisöä ja kiinnittyy yrityksen toimintaan yhtenä työntekijänä. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa lyhyin mahdollinen polku vakituiseen työelämään. (High:Five.)

Miten voimme Suomessa tukea rikostaustaisten työllistymistä?

Valvotussa koevapaudessa vanki voidaan sijoittaa vankilan ulkopuolelle enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvottua koevapautta valvotaan teknisillä välineillä ja puhelinsoittojen, sovittujen tapaamisten ja päihdevalvonnan avulla. (Rikosseuraamuslaitos 2022.) Valvotussa koevapaudessa edellytetään päihteettömyyttä sekä muiden sovittujen ehtojen noudattamista. Rikosseuraamuslaitos valvoo näiden ehtojen noudattamista. Monilla työnantajilla ei välttämättä ole tietoa siitä, että valvottu koevapaus voi olla työllistyvän tukena, kun harjoitellaan päihteetöntä sekä rikoksetonta elämäntapaa vankeuden jälkeen. Olisikin tärkeää edelleen lisätä valvotun koevapauden tunnettuutta sekä tehdä työnantajille näkyväksi valvotun koevapauden tarjoamat mahdollisuudet.

Vankeuden aikana vangit tekevät koulutus- ja työtoimintaa. Myös tätä osaamista olisi tärkeää tehdä näkyväksi positiivissa ansioluetteloissa. Avolaitoksissa olisi hyvä järjestää Network To Get Work -tilaisuuksia, joissa vapautuvilla olisi mahdollisuus esittäytyä työnhakijoina ja eri sidosryhmillä olisi mahdollisuus kertoa, millaista työvoimaa he tarvitsisivat. Lukuisilla yhteistyökumppaneina toimivilla järjestöillä on vanhaa asuntokantaa, jonka pintakäsittelyyn on mahdollista työllistää ja työllistämistä on mahdollista myös opinnollistaa. Tutkintoja ja niiden osia on nykyisin mahdollista tehdä myös epämuodollisissa oppimisympäristöissä.

Työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamista, yhteistyötä ja työllistymistä tukevaa politiikkaa

Suomessa tarvitaan lähivuosina työntekijöitä muun muassa akkuteollisuuteen. Tarvitsisimme High:Fiven kaltaisen tahon, joka auttaisi työnantajia tilanteissa, joissa työpaikat ja työvoima eivät eri syistä kohtaa. Myös työnantajat voivat kouluttaa tulevia ammattilaisia ja vankiloista on mahdollista tietyin edellytyksin osallistua myös ulkopuolella järjestettävään koulutukseen.

Yhteistyö erilaisten toimijoiden, kuten vankiloiden, kuntoutuskeskusten ja kuntien, kanssa voi auttaa tukemaan rikostaustaisten henkilöiden integraatiota työelämään. Työnantajien olisi tärkeää arvioida työnhakijat yksilöinä ottaen huomioon heidän pätevyytensä ja taitonsa eikä pelkästään heidän rikostaustaansa.

Keijo-kokemusasiantuntijakoulutus toteutui vuosina 2018–2020 hanketoimintana. Aluksi koulutukseen osallistumisesta aiheutui 20 prosentin alennus työmarkkinatukeen. Nykyisin koulutus toteutuu 6 kuukauden työvoimakoulutuksena. Koulutukseen osallistuminen alentaa koulutukseen osallistuvan palkkatuen kahdeksastakymmenestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin. Toisin sanoen työantajien työllistämisen mahdollisuudet heikentyvät sen jälkeen, kun henkilön osaaminen ja työkyky ovat edistyneet opiskelun sekä työssäoppimisen myötä. Yhteiskunnan tulisi myös edistää työvoimapolitiikkaa ja käytäntöjä, jotka helpottavat rikostaustaisten henkilöiden uudelleentyöllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan. Olisi tärkeää tunnistaa harkinnanvaraisten tukien merkitystä, kun pyritään tukemaan rikostaustaisten työllistymistä.

Myös erilaiset korvaukset ovat merkittävä taloudellinen taakka ja erilaiset rikoksiin liittyvät korvausvastuut voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Joustavat maksusuunnitelmat voivat lieventää taloudellista taakkaa sekä edesauttaa aiemmin tuomittujen sitoutumista työllistymiseen. Rikostaustaisilla on oltava mahdollisuus korjata virheensä ja palata takaisin yhteiskuntaan. Yhteiskunnan tulisi tarjota tukea ja resursseja kuntoutumiseen sekä työllistymiseen. Toisilla mahdollisuuksilla voimme edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Aseman Lapsien ja Laurean nuorisorikollisuuteen pureutuva koulutus herätti kansainvälistä kiinnostusta

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus herätti kiinnostusta tanskalaisissa ja virolaisissa yhteistyökumppaneissa. Koulutuksen monipuolinen sisältö nähtiin kiinnostavana ja Erasmus + ohjelman kumppanimaat toivoivat, että koulutus voitaisiin saada englanninkielisenä tarjontaan. Kurssin suomalaiseen nuorisorikollisuuteen liittyvä tilastollinen tarkastelu ja rikosoikeusprosessiin liittyvä sisältö olisi mahdollista korvata pohjoismaisen tilanteen tarkastelemisella. Kurssista erityistä kiitosta antoi isäntämaan Tanskan edustaja Ole Hessell, joka totesi, että nuorisorikollisuuteen ja nuorten jengirikollisuuteen liittyvät toimet ovat kuin vuotavan veneen äyskäröintiä. Vertauksellaan hän toi esille, ettei kompleksiseen ilmiöön löydy mitään pikaratkaisuja vaan ilmiön taustalla vaikuttavia kompleksisia syitä tulisi tunnistaa. Juuri näihin kompleksisiin ilmiöihin myös Aseman Lapset ry:n ja Laurean kehittämä koulutus tarjoaa näkökulmia.

Mitä meille tarttui matkaan Tanskasta?

Tanskan mallilla on ollut positiivinen vaikutus rikostaustaisten työllistymiseen. Mallin perusteella rikostaustaiset on myös työnhakijoina luokiteltu tuen tarpeen mukaan. Osa rikostaustaisista työllistyy helposti ilman tukea, osa tarvitsee tukea työllistyäkseen ja heillä on moninaiset työllistymisen mahdollisuudet. Osaa ei voida tukea työhön, vaan tarvitaan myös muunlaista kuntoutuksellista tukea. Tanskan työllistymisen mallissa korostuu henkilöiden oma motivaatio, työllisyyden tukemisen oikea-aikaisuus sekä henkilöiden sitoutuneisuus rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan. Koska työllistyminen on usein haasteellista rikostaustaisille, joilla on vähän työkokemusta, niin on tärkeää tehdä suunnitelma a:n lisäksi myös suunnitelmat b ja c. Myös kasvokkainen kohtaaminen on tärkeää, kun profiloidaan soveltuvia työtehtäviä. Työnantajien on myös tärkeää haastatella itse tulevat työntekijänsä. Työllistämistä tukevasta toiminnasta myös poistetaan ja annetaan tilapäisiä porttikieltoja sääntörikkeiden vuoksi. Myös uusia mahdollisuuksia tarjotaan. Kaiken edellytyksenä on kuitenkin ehdoton päihteettömyys.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231024141095

Jaa sivu