Robotiikan soveltaminen opiskelijayhteistyössä hoitotyön koulutuksessa Laurea-ammattikorkeakoulussa

Teksti | Reija Korhonen , Kirsi Leinonen

Robotiikan käytöllä on todettu useita positiivisia vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Robotiikan avulla voidaan kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon laatua ja säästää kustannuksissa, mutta myös lisätä asiakastyytyväisyyttä. (Hänninen 2021.) Tässä artikkelissa esitellään robotiikan ketteriä kokeiluita, joita Laurea-ammattikorkeakoulussa on toteutettu 6Aika Roboboost -hankkeen puitteissa.

kuvituskuva.
Kuvaaja Kindel Media palvelusta Pexels

Hoitotyön luonne ja sairaanhoitajan työympäristö ovat muutoksessa digitalisaation ja robotiikan lisääntymisen myötä samalla kun kansalaisten osallistaminen itse- ja omahoitoon ovat kasvussa. Muutos sosiaali- ja terveysalalla edellyttää jouhevaa, turvallista ja asiakkaan tietoon perustuvaa tiedonvaihtoa ja eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä. Teknologia nähdään yhtenä välineenä digitaalisten terveyspalvelujen tuottamiselle ja tiedonhallinta tekniikan ja tietojärjestelmien käyttämiselle ajankohtaisen tiedon keräämiseen, käsittelyyn, tallentamiseen sekä jakamiseen. (Ahonen ym. 2021.)

Robotiikka sisältyy enenevässä määrin sairaanhoitajan työympäristöön, josta hyvänä esimerkkinä Oulussa kehitetty ja jo käytössä oleva rokotustapahtumaa nopeuttava kirjaamisrobotti. Sovelluksessa luetaan henkilökortin viivakoodista asiakkaan henkilötiedot ja rokotteen viivakoodista rokotteen tiedot. Tiedot siirtyvät tietoturvallisesti suojattuun tietokantaan ja henkilön potilastietoihin. (Oulun kaupunki 2021.) Toisena esimerkkinä Jorvin palovammakeskus, jossa parannetaan hoidon laatua parantamalla hygieniatasoa osastolla käytössä olevalla UV-C-valolla toimivalla desinfiointirobotilla. Robotti desinfioi tilan, kosketuspinnat, johdot ja välineet samalla kertaa (Pihlava 2021), joka parantaa hoidon turvallisuutta ja säästää kustannuksissa. Robotiikka on jo keskuudessamme, mutta se tulee olemaan yhä merkittävämmässä roolissa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. (Hänninen 2021.)

Miten 6Aika Roboboost -hanke on vastannut hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin?

Laurea-ammattikorkeakoulu on ollut mukana 6Aika Roboboost -hankkeessa syksystä 2020 alkaen ja nyt on käsillä hankkeen viimeinen kevät.  6Aika Roboboost -hankkeen toiminnassa on ollut tarkoituksena vastata Roboreel -hankkeessa esiin tulleisiin haasteisiin. Roboreel -hankkeessa syntynyttä osaamista on siirretty uusien toimintamallien, valmennusten ja koulutusten kautta kasvu- ja rakennemuutosalojen työntekijöiden, opettajien ja opiskelijoiden osaamiseksi. Robotiikka- ja automaatio-osaamisen hyödyntäminen edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ekosysteemiajatteluun perustuva yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden yhteiskehittämiseen, kehitettävien toimintamallien, valmennusten ja koulutusten arviointiin sekä tehokkaaseen tulosten skaalaamiseen ja levittämiseen. Tiivis yhteistyö ja kumppanuus edistävät kaupunkiseutujen osaamisen kasvamista.

Laurea-ammattikorkeakoulu on keskittynyt 6Aika Roboboost -hankkeessa robotiikan ja älykkään teknologian soveltamisen kouluttamiseen opiskelijayhteistyössä tuomalla hankkeeseen palvelumuotoilun osaamista. Laurea on tuonut hankkeen käyttöön myös osaamista hoitotyöstä, hoitotyön koulutuksesta sekä tutkimuksesta sairaalaympäristössä ja SoTe-toimijoiden keskuudessa. Laurealla on myös pitkäaikaista kokemusta ja osaamista automaation, robotiikan ja IoT:n sovellutuksista useissa tutkimushankkeista. Hanke on mahdollistanut robotiikan ketterät kokeilut, joista ovat hyötyneet opiskelijat, opettajat ja yhteistyökumppanit.

Robotiikan ketteriä kokeiluja

Robotiikka opintojaksolla

Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö -opintojaksolla opiskelijatiimit toteuttivat ketteriä kehittämisprojekteja robotiikan avulla erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Projekteissa kokeiltiin humanoidirobotti Pepperiä ja logistiikkarobotin mahdollisuuksia toimia henkilöstön apuna hoivatyössä. Opiskelijatiimien kokemus robotiikasta oli lopulta positiivinen, vaikka alkuun aiheen koettu vieraus aiheuttikin joillekin hämmennystä. Tekstissä esille nostetut lainaukset kuvastavat opiskelijoiden kokemuksia.

”Jokainen tiimimme jäsen innostui robotiikasta, ja sen mahdollisesta hyödyntämisestä
terveydenhuollossa.”

Pepper-projektissa opiskelijat suunnittelivat Espoossa sijaitsevan hoivakodin ikääntyneille asukkaille viriketoimintaa. Pepper oli ohjelmoitu kertomaan vitsejä, arvoituksia, runoja ja sananlaskuja. Esimerkiksi sananlaskut toteutettiin siten, että opiskelijat näyttivät asukkaille kuvia yksi kerrallaan. Asukkaiden keksittyä oikean sanan Pepper tiesi kertoa siihen liittyvän sananlaskun. Vanhojen sanontojen muistelu miellytti asukkaita ja suhtautuminen Pepperiä kohtaan oli positiivisen uteliasta. Eräs asukas istui vielä pitkään juttelemassa Pepperille englanniksi, ja vaikka Pepper ei osannutkaan yllättävässä tilanteessa hänelle toivotulla kielellä vastailla, oli asukas tyytyväinen Pepperin sanattomaan vuorovaikutukseen.

Projekteissa kokeiltiin Pepperiä myös aulavahdin roolissa vantaalaisessa palvelukeskuksessa. Pepper toivotti aulassa tulijoita tervetulleeksi, neuvoi käsihygieniassa ja ohjasi reitin uima-altaille tai ravintolaan. Pääovesta sisään tulleet asiakkaat pysähtyivät kiinnostuneina kuuntelemaan ja katselemaan Pepperiä. Helsinkiläisen sairaalan osastolle tehtiin pilotti, jossa Pepper ohjeisti jokaisen saapujan käsien desinfiointiin ja maskin käyttöön osastolla oikeaoppisesti.

”Pääsimme näkemään, kuinka robotiikka oikeasti voisi olla osa hoitolaitosta ja sen arkea.”

Logistiikkarobottia testattiin espoolaisessa hoivakodissa pyykin ja hoitotarvikkeiden kuljetuksessa. Robotin ohjelmointi kulkemaan tiettyjä reittejä vaati useita testauksia onnistuakseen. Laite tarvitsi vierellä kulkijan muun muassa käytävien ja hissien ovia avaamaan, mutta sen koettiin helpottavan hoitajan kantamia fyysisiä taakkoja.

Geroteknologia ikääntyneen tukena -opintojakson laajuudeksi muodostui 6 osaamispistettä ammatillisiin opintoihin Variassa ja 3 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoihin Laurea-ammattikorkeakoulussa. Opintojakso rakentui neljäksi moduuliksi, joista ensimmäinen on orientoiva tehtävä geroteknologiasta. Moduuleissa 2–4 osaamista vahvistetaan geroteknologian ammattikäsitteistä, kuvataan ja selitetään geroteknologisia palveluita ja ratkaisuita, joita on tarjolla. Opiskelija oppii tunnistamaan geroteknologian merkityksen ikääntyneen ohjaamisessa, omassa työssään ja moniammatillisessa tiimissä sekä soveltamaan geroteknologisia ratkaisuja ikääntyneen asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseksi. Lopuksi opiskelija reflektoi oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana. Opintojaksolle osallistui syksyn 2021 aikana opiskelijoita Variasta ja Laureasta.

Robotiikka opinnäytetöissä

6Aika Roboboost -hankeessa on tuotettu kaksi opinnäytetyötä.  Kaunialan sairaala Oy:n kanssa yhteistyössä on kehitetty ikääntyneiden voimaannuttavaa hoitotyötä teknologisia ratkaisuja apuna käyttäen. Työssä käytettiin Dronella kuvattua materiaalia kuvien lisäksi. Tuotoksena syntyi Kaunialan sairaalan ikääntyneille ja pitkäaikaisasukkaille suunnattu Suomen neljää vuodenaikaa esittävä video, joka on käytössä sairaalan aistihuoneessa. Työryhmässä mukana olivat opiskelijoiden lisäksi Variasta Olli Haikarainen ja Henna Varonen sekä Laureasta Tero Nurminen, Reija Korhonen ja Kirsi Leinonen.

Toisessa opinnäytetyössä kuvattiin robotiikan tuomia mahdollisuuksia sairaanhoitajan työhön. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys perustuu tehtyyn tutkimustyöhön terveydenhuoltoalalla käytetyistä roboteista, joita sairaanhoitajat tapaavat nyt ja lähitulevaisuudessa. Työssä sivutaan myös robottien käyttöönoton haasteita ja sairaanhoitajakoulutuksen kehitysehdotuksia.  Opinnäytetyössä tuotettiin video roboteista sairaanhoitajan työssä. Video on esitelty Laurea-ammattikorkeakoulun ja Varia- ammattiopiston yhteisessä terveysteknologiapäivässä syksyllä 2021. Tällä hetkellä video on käytössä Canvas työtilassa sairaanhoitajaopiskelijoille opintojaksolla Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö.

Robotiikka koulutuksissa

Hankkeen hoitotyön lehtorit ovat olleet järjestämässä sekä itse, että osallistuneet muiden järjestämiin koulutuksiin. Laurean ja Varian opiskelijoille järjestettiin syksyllä 2021 Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia hoiva-alalla koulutustapahtuma, jonka tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin opiskelijoiden, opettajien sekä terveysteknologia yritysten näkökulmasta. Yritykset Seniortek, Evondos, Armi aktiivituoli ja AddSecure olivat mukana kertomassa hyvinvointiteknologioista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja niiden tarjoamista monista erilaisista mahdollisuuksista, miten ikääntyneen kotona asuvan turvallisuutta, toimintakykyä ja kotona asumisen mahdollisuuksia voidaan edistää. Tilaisuudessa Varian opiskelijat esittelivät tieto- ja viestintätekniikan hyvinvointiteknologisia kokeiluja virtuaalisesti. Lopuksi Laurean sairaanhoitaja opiskelija esitteli opinnäytetyön, joka on laadittu Roboboost -hankkeessa aiheena “Robotiikan tuomat mahdollisuudet sairaanhoitajan työssä”. Tapahtuma mahdollistui Laurean ja Varian Roboboost -hankkeen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ekosysteemiin perustuva yhteistyö tarjosi hyvät mahdollisuudet yhteiskehittämiseen ja koulutuksen rakentamiseen. Tiivis yhteistyö ja kumppanuudet ovat edistäneet Espoon Laurea-ammattikorkeakoulun ja Vantaan Varian hyvinvointiteknologian osaamisen kehittymistä sosiaali- ja terveysalalla.

Hankkeessa toiminta mahdollisti osallistumisen useisiin eri koulutuksiin vuonna 2021. 6Aika Roboboost -hanke yhteistyöoppilaitoksineen järjesti Zoomin välityksellä kaikille avoimet koulutukset Teknologiamurroksen askelmerkkejä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön alkuvuonna 2021 ja Oppivat ekosysteemit 2030 syksyllä 2021. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen järjestämä RoboAI-viikko esitteli laajasti satakuntalaista TKI-osaamista. Neljän päivän aikana tapahtumassa esiteltiin nykyisiä ja tulevaisuuden erilaisia teknologioita – roboteista ja virtuaalitodellisuudesta tekoälyyn – ja niiden tuomia etuja monilla eri sektoreilla. (Roboai 2022.) Sailab – MedTech Finland ry (2022) järjesti vuonna 2021 useita webinaareja otsikolla Terveysteknologia hoitotyössä. Koulutukset ovat osaltaan lisänneet ymmärrystä robotiikasta ja terveysteknologiasta. Oivallukset ja osaaminen on mahdollista jalkauttaa opiskelijoiden opintojaksoille ja innostaa heitä oppimaan uutta sekä näkemään robotisaation mahdollisuudet laajasti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Vuosi 2022 toi Laureaan ROBOTA -hankkeen. Se mahdollistaa osaltaan SOTE-henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämisen ja lisää valmiuksia suomalaisessa yhteiskunnassa nopeasti etenevään digiloikkaan. Opiskelijat Laureassa saavat edelleen oppia robotiikan hyödyntämisestä ja sen positiivisista vaikutuksista hoitotyöhön.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022031022949

Jaa sivu