Ryhmätyöllä mahdollistetaan syvempää ymmärrystä työelämäyhteistyössä

Teksti | Martti Kuusisto , Annette Lindberg , Sanna Kärkkäinen , Katja Räsänen , Tarja Juvonen

Nykyajan työelämä on puhdasta tiimityötä, toteavat Laurean ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä sekä heidän opettajansa pohtiessaan ryhmätyön merkitystä valmistuneen opinnäytetyöprojektin jälkeen.

kuvituskuva.
Kuvaaja fauxels palvelusta Pexels

Opiskelijat Martti Kuusisto, Annette Lindberg, Sanna Kärkkäinen ja Katja Räsänen toteuttivat laajan opinnäytetyökokonaisuutensa intensiivisenä ryhmätyöskentelynä. Opiskelijat tutkivat opinnäytetyössään Kulta-Ajan kodit -konsernin johdon ja lähiesihenkilöiden keskinäistä yhteistyötä ja viestinnän toteutumista organisaatiotasolla. Työn tavoitteena oli tukea yrityksen esihenkilöiltä ja johtoa luomaan perustaa uudelle toimintamallille yhteistyöhön ja viestintään liittyen. Opinnäytetyöprojekti käynnistyi syksyllä 2021 ja päättyi keväällä 2022. Opinnäytetyöprosessia ohjasi yliopettaja Tarja Juvonen.

Ryhmätyö antoi kokonaisuudessaan positiivista voimavaralähtöisyyttä opinnäytetyöprosessiin. Opiskelijaryhmä muodostui moniammatillisesta joukosta, jossa kaikki tulivat erilaisista lähtökohdista. Ryhmän moniammatillisuus tarjosi monipuolisesti erilaisia näkökulmia, jotka auttoivat konkretisoimaan ja myös reflektoimaan moniulotteisemmin opinnäytetyöprosessin aikana kohdattuja onnistumisia ja erilaisia tapahtumia. Opinnäytetyötä kehitettiin osallistavasti oman ammatillisuuden kautta mahdollistaen myös muulle ryhmälle laaja-alaisen vertaistuen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Ryhmässä työskentely antoi opiskelijoille energiaa ja kannusti jaksamaan myös haastavien tilanteiden ylipääsemisessä.

Ryhmädynamiikalla havaittiin olevan merkitystä opinnäytetyöprosessin läpiviennissä, sillä ryhmätyöskentelyssä onnistuminen edellytti vilpitöntä luottamusta ja avoimuutta ryhmän keskuudessa. Aktiivisella vuoropuhelulla ja kommunikaatiolla luotiin toisiaan kannustava, kuunteleva ja hyväksyvä tiimi, jossa itseohjautuvuus ja yhteiskehittäminen sekä ratkaisukeskeisyys pääsi kukoistamaan. Ryhmätyönä toteutettu opinnäytetyö työelämäyhteistyönä valmensi myös koko prosessin ajan opiskelijaryhmää työelämässä tarvittaviin tärkeisiin taitoihin. Haastavia tai epäselviä tilanteita ratkottiin yhdessä ryhmän kesken ja prosessissa eteneminen oli joutuisampaa. Positiivista oli myös havaita se, että konkreettisen ohjauksen tarve oli selkeästi vähäisempää kuin yksin tai parityönä työskennellessä.

Opinnäytetyöprosessin laajuus mahdollisti ryhmätyöskentelyn jatkuvan kehittymisen ja ryhmän toiminta pysyi tehokkaana. Yhteinen tavoite ja päämäärä sekä ryhmäpaine motivoivat ja auttoivat sovitussa aikataulussa pysymisessä ja yhteisen vastuun kannattelemisessa. Nämä olivat tärkeitä tekijöitä ryhmätyössä onnistumisessa. Toimiva ryhmätyöskentely tarjosi myös joustavuutta, ymmärrystä ja aidon mahdollisuuden opiskella työn ohessa.

Vallinneen koronapandemian vuoksi ryhmätyöskentelyyn otettiin käyttöön uudenlaisia työkaluja tavanomaiseen ryhmätyöskentelyyn verraten, kuten TEAMS-alustan monipuoliset toiminnot. Etätyöskentely mahdollisti tehokkaan ajankäytön ja aikataulujen yhteensovittamisen vaivattomuuden, jotta opiskelun, työelämän ja arjen yhdistäminen oli kokonaisuudessaan inhimillisempää ja opiskelijoiden voimavaroja tukevaa. Opinnäytetyöprosessi toteutettiinkin kokonaisuudessaan etänä työskennellen ja ilman ainuttakaan kasvokkaista opiskelijaryhmän keskinäistä tai opettajan kanssa järjestettyä ohjaustapaamista.

Ryhmätyöskentely tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia ja syvällisempää oppimiskokemusta, kun ajatuksia jaetaan ryhmän kesken. Nyky-yhteiskunnassa sosiaali- ja terveysalan johtamis- ja asiantuntijatehtävissä edellytetään saumatonta tiimityötä sekä kokonaisuuksien ymmärrystä ja hallintaa. Ryhmätyöskentely tarjoaakin opinnäytetyöprosessin aikana valmentavaa yhteiskehittämisen simulaatiota työelämälähtöisestä näkökulmasta. Onnistunut ryhmätyöskentely innostaa myös ryhmäläisiä parhaimmillaan jatkoinnovaatioihin ja yrittäjyyden maailmaan.

Ohjaava opettaja Tarja Juvonen yhtyy omasta näkökulmastaan opiskelijoiden arvioon siitä, että ryhmämuotoinen opinnäytetyöprosessi on onnistuessaan tehokas sekä myös opettajan ohjausresursseja säästävä ja osin sisällöllisesti kehittävä työskentelymuoto. Opinnäytetyön tekeminen on ennen kaikkea opiskelijan prosessi, jota ohjaava opettaja tukee ja valmentaa. Tehdessään opinnäytetyötä ryhmässä opiskelijat kykenevät ratkomaan työskentelyprosessin kuluessa esiin nousevia ongelmatilanteita pitkälti keskenään, yhteisissä ohjaustapaamisissa puolestaan voidaan keskittyä varmistamaan ja osin jalostamaankin opiskelijoiden keskenään tekemiä valintoja ja ratkaisuja. Ihanteellisimmillaan opinnäytetyöprosessi jalostuu dialogiseksi oppimisprosessiksi, jossa sekä ohjattavien että ohjaajan ammatillinen toimijuus saa tilaa kehittyä. Kokemustemme pohjalta voimme lämpimästi suositella opinnäytetyön tekemistä ryhmämuotoisena kaikille siitä kiinnostuneille.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050532806

Jaa sivu