Strateginen johtaminen rehtorina korkeakoulussa

Teksti | Jouni Koski

Strategia ohjaa korkeakoulun toimintaa, joten strategiaprosessin johtaminen on keskeinen osa strategista johtamista rehtorina. Korkeakoulumme strategiassa kuvataan korkeakoulumme kriittiset muutostarpeet ja niihin vastaavat strategiset valinnat, joita korkeakoulun tahtotilan saavuttaminen edellyttää.

Vuonna 2018 korkeakoulun uudistetun strategiaprosessin mukaisesti strategian perusta on Plan-Do-Check-Act (PDCA) -syklin mukaisessa jatkuvan kehittämisen kehässä, jossa ymmärrys syntyy, kehittyy ja rakentuu syklisesti. Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun vaikuttavuutta siten, että niin ulkoisten sidosryhmien kuin sisäisten sidosryhmien tarpeet huomioidaan entistä paremmin. Iteratiivisen ja vuosittain tarkentuvan korkeakoulun strategian vaatimaan tiedon tuottamiseen, havainnointiin ja tiedon jäsentämiseen voivat osallistua kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on näin reagoida ennakoidusti toimintaympäristössä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tapahtuviin muutoksiin. Korkeakoulun strategiasta päättää korkeakoulun hallitus vuosittain kesäkuussa. Strategian toteuttaminen konkretisoidaan korkeakoululle vuosittain kolmeksi vuodeksi laadittavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Näin strategisen johtamisen sykli on tiivistynyt tai se on ainakin entistä intensiivisempää ja avoimempaa.

Korkeakoulumme johtosäännön mukaisesti vararehtorit tukevat rehtoria ammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa ja korkeakoulun johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimivaa johtoa ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä. Vaikka vastuun strategisesta johtamisesta ja korkeakoulun tuloksista kantaa rehtori, on korkeakoulun strateginen johtaminen tiivistä yhteistyötä. Se toteutuu vuonna 2018 uudistetun strategiaprosessin myötä korkeakoulussamme yhä systemaattisemmin ja tiiviimmällä syklillä.

Lähteet:

Laurea-ammattikorkeakoulu 2019. Strategia 2030. Saatavilla sähköisesti: https://www.laurea.fi/tietoa-meista/strategia-2030/

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020101984332

Jaa sivu