Strategiset aloitteet vahvistamassa kehittyvän korkeakoulun strategian toteuttamista

Teksti | Jouni Koski

Laurea-ammattikorkeakoulu on nyt toiminut 30 vuoden ajan. Tuossa ajassa nuorelle ja kehittyvälle korkeakoululle on laadittu useita strategioita. Nykyinen Laurea 2030-strategia laadittiin lukuvuonna 2018 – 2019, jolloin korkeakoulun strategia ulotettiin ensimmäistä kertaa kymmenen vuoden päähän. Tätä aiemmin Laurean strategia on laadittu noin viideksi vuodeksi eteenpäin. Vaikka Opetus- ja kulttuuriministeriö ei korkeakoulutoiminnan rahoittajana varsinaisesti ohjaa korkeakoulujen strategiatyötä, on se tyypillisesti asettanut aikataulun strategiatyölle, kun on valmisteltu ja neuvoteltu tavoitesopimuksista seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä määritelty pidemmälle aikavälillä korkeakoulujen yhteisiä tavoitteita.

Ennen nykyisen strategian laadintaa vuonna 2018 Laureassa tehtiin päätös siirtymisestä iteratiivisen strategiaprosessiin, jolloin se noudattaa PDCA (Plan Do Check Act) –sykliä ja strategiaan tehdään tarvittaessa vuosittain muutoksia, joista päättää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. 2030 –strategian valmistumisen jälkeen Laureassa on toteutettu uusimuotoinen iteroiva strategiaprosessi vuosina 2020 ja 2021. Ensimmäisellä kierroksella varsinaiseen strategiaan ei tehty muutoksia, mutta strategiaprosessissa tunnistettiin tarve erilliselle kestävän kehityksen ohjelmalle. Laurean 2030 –strategiassa on yhtenä korkeakoulun valintoja ohjaavana strategisena teemana kestävän kehityksen korkeakoulu, mutta strategiaprosessin aikana tunnistetiin tarve rakentaa syvällisempi ja toimintaa vahvemmin ohjaava kestävän kehityksen ohjelma. Se valmisteltiin vuoden 2020 aikana yhteisöllisessä prosessissa niin, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti ohjelmasta joulukuussa 2020. Sen jälkeen korkeakoulun verkkosivuille on rakennettu vielä erillinen kestävän kehityksen sivusto: www.laurea.fi/kestavalaurea . Laurean 2030 –strategiassa on kuvattuna korkeakoulun kriittiset muutostarpeet, joita on yhteensä viisi:

  1. Osaamisperusteisuuden, oppimisen laadun ja opintotehokkuuden vahvistaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa
  2. Muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen vastaamaan yhteiskunnan jatkuvan oppimisen haasteeseen
  3. Korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen lisääminen ja saatavuuden laajentaminen
  4. Strategisen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen
  5. T&K-toiminnan vaikuttavuuden ja kilpaillun rahoituksen kasvattaminen.

Kriittisiin muutostarpeisiin korkeakoulu vastaa niihin erikseen rakennetuilla viidellä muutoshankkeella. Strategiaprosessissa vuonna 2021 tunnistettiin tarve neljälle strategiselle aloitteelle, vaikka Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus ei tehnyt strategiaprosessissa strategiaan merkittäviä muutoksia. Strategisilla aloitteilla voidaan vahvistaa ja nopeuttaa kriittisiin muutostarpeisiin vastaamista.

Nämä tunnistetut tekijät ovat sellaisia, joissa tarvitaan entistä vahvempaa korkeakoulutasoista näkemystä ja ohjausta, jolloin ne eivät toteudu riittävän tehokkaasti vain yksikkörakennetta hyödyntäen. Aloitteiden valmisteluun suunniteltiin kokoonpano, jolla kokonaisvaltainen toteutus mahdollistetaan. Näitä Laurean 2030 –strategian toteuttamista tukevia ja vauhdittavia aloitteita ovat:

  • Avainkumppanuuksien hyödyntäminen,
  • Jatkuvan oppimisen uudistaminen,
  • Palveluprosessien digitalisointi ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä
  • Digitaalisen koulutuksen kokonaissuunnitelman rakentaminen.

Vaikka kokemuksia iteratiivisesta strategiaprosessista korkeakoulussamme on vasta sangen lyhyeltä ajalta, voi kahden ensimmäisen kierroksen kokemuksia kuvailla rohkaiseviksi. Vaikka muutokset eivät välttämättä ole toimintaympäristössä valtavan suuria, joitakin muutoksia siellä tapahtuu joka vuosi. Huolimatta siitä, että korkeakoulu tekee vuosittain rullaavan toiminta- ja taloussuunnitelman, on sijaa myös strategian uudelleen tarkastelulle. Vaikka se ei aina johtaisi suuriin linjanmuutoksiin, kehittyy kaiken aikaa myös ajattelu korkeakouluyhteisössä. Tästä on hyvä esimerkki em. strategisten aloitteiden tunnistaminen. Covid -19 –pandemia oli myös hyvä muistutus siitä, että hyvinkin laadittu korkeakoulun strategia voi tulla milloin tahansa tulla haastetuksi. Mielenkiintoista on nähdä, miten strategian kehittäminen edistyy tulevaisuudessa, kun korkeakoulussa on siirrytty iteratiiviseen strategiaprosessiin.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021070140800

Jaa sivu