Taloudellinen vastuullisuus yritysvastuun perusedellytyksenä

Teksti | Arto Lindeberg , Jukka Sirkiä , Terhi Tuominen

Vihreä vastuu -hankkeen taloudellista vastuuta käsittelevässä podcastissa hankkeessa työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori Jukka Sirkiä ja Laurea-ammattikorkeakoulun taloushallinnon lehtori Arto Lindeberg keskustelevat taloudellisen vastuun merkityksestä osana yrityksen yritysvastuuta. Hankkeen LAB-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Terhi Tuominen toimi jakson juontajana.

kuvituskuva.
Kuva: Austin Distel / Unsplash

Jaksossa käsiteltiin seuraavia asioita; mitä taloudelliseen vastuuseen kuuluu, mitkä ovat taloudellisen vastuun kulmakiviä, miten taloudellinen vastuullisuus näyttäytyy erilaisissa yrityksissä, minkälaisia vaatimuksia sidosryhmät asettavat taloudelliselle vastuulle, mitä nähdään pk-yritysten suurimpina haasteina loppuvuodesta 2022 ja minkälaisia mahdollisuuksia ja kilpailuetua taloudellinen vastuullisuus tuo pk-yrityksille. Kuuntele: Yritysvastuuraportoinnin ABC -jakso 3: Mitä on yrityksen taloudellinen vastuu? by Laurea-ammattikorkeakoulu in Yritysvastuuraportoinnin ABC playlist online for free on SoundCloud

Podcast osana koulutusta

Taloudellisen vastuun podcastin tekoon osallistuneiden aiempi kokemus ja tietämys asiasta loi luontevan pohjan keskustelulle. Aluksi tehtiin käsikirjoitus, hahmottelemalla keskustelun runko ydinasioiden osalta keskustelun sujuvoittamiseksi. Podcastien teossa on hyvä suunnitella ennakkoon sisältö, tavoite ja kohderyhmä laadukkaan lopputuloksen saamiseksi (Toivonen & Lönnqvist 2022). Podcastin lopputuotoksesta tuli hyvä ja se palvelee Vihreä vastuu –hankkeen lisäksi hyvin myös taloushallinnon erilaisissa koulutuksissa.

Taloudellisen vastuun merkitys yritykselle

Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa yrityksen omistajien tavoitteiden mukaisesti. Osakeyhtiölain (624/2006, 1:5.) mukaan asia nähdään voiton tuottamisena omistajille, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin mainittu. Joskus voiton tavoittelu voi olla tarkoituksella korvattu kasvutavoitteella. Yrityksen sisäisissä sidosryhmissä omistajien lisäksi on syytä kiinnittää huomiota henkilöstön työpaikkojen turvaamiseen ja oikeanlaiseen palkkaukseen. Kannattava yritystoiminta turvaa toiminnan jatkuvuuden omistajien lisäksi myös yrityksen muille sidosryhmille, luotettavana ja rehtinä toimijana. Ulkoisista sidosryhmistä esiin nousee erityisesti asiakkaat ja toimittajat, jotka odottavat pitkäkestoista ja laadukasta suhdetta. Oma roolinsa, ulkoisista sidosryhmistä on verottajalla, eläkevakuutusyhtiöllä ja rahoittajalla, jotka odottavat sitoumuksien kunnioittamista myös huonompina aikoina. Luotettava toimija hoitaa maksunsa ja velvoitteensa annetussa ajassa. Tämä lisää painetta oikeanlaiseen hinnoitteluun ja riittävään myyntiin.

 Henkilöstön osaaminen strategiseksi tavoitteeksi

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja sen pitämiseksi on suunniteltava koulutusta ja jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Tähän on saatavilla hyvää osaamista esimerkiksi ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksen ja avoimen korkeakouluopetuksen kautta. Sirkiän (2020, 64–65) mukaan yritysten ja eri organisaatioiden tulisi tarjota henkilöstölle ajanmukaista koulutusta, joka tähtää osaamisen päivittämiseen ja myös uusien kompetenssin saavuttamiseen tukien näin yrityksen kilpailuetua.

Taloudellinen vastuu viestii yrityksen luotettavuudesta

Yrityksen taloudellinen pärjääminen ja hyvät tunnusluvut vahvistavat yrityksen mainetta ja imagoa eri sidosryhmien suuntaan. Vastuullinen toiminta ja siitä raportointi mahdollistavat myös laajemman rahoittajien ja sijoittajien kiinnostumisen sekä näin mahdollistaa isompia investointeja ja tätä kautta yrityksen kasvua sekä kilpailukykyä. Parhaillaan yrityksissä ollaan erityisesti huolissaan kustannusten noususta, kuten Tilastokeskuksen (2022) mukaan energiakustannusten ja Suomen Pankin (2022) mukaan lainakorkojen noususta sekä tietysti asiakkaiden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisestä. Yrityksissä on syytä tehdä ja päivittää aktiivisesti kassavirtalaskelmia ja tehdä toimia riittävän ajoissa kassavirran riittävyyden eteen. Taloudellisen vastuun hyvin hoitaneet yritykset ovat etusijalla osaavan työvoiman saatavuudessa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022100761316

Jaa sivu