Tarpeesta toteutukseen: Näin syntyivät palvelumuotoilun mikrokurssit

Teksti | Raija Kaljunen , Anne Lahti

Mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu, kun tavoitteena on järjestää pk-yrityksille täydennyskoulutusta uudenlaisten mikrokurssien muodossa? Tässä kolmeen näytökseen jaetussa dialogissa lehtori Anne Lahti ja palvelumuotoilija Raija Kaljunen keskustelevat, miten tämän kevään palvelumuotoilun mikrokurssit käytännössä suunniteltiin Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 -hankkeessa. Mikrokurssien tavoite on tukea pk-yrityksiä kehittämään uusia palveluita ja tuotteita digivihreästä näkökulmasta.

kuvituskuva.
Kuva: Laurean markkinointi

I näytös: Haastatteluilla tarpeet selville

Raija:

Mikrokurssien suunnittelua varten tarvittiin ensin tietoa siitä, millaisia kestävään kehitykseen ja digitaalisuuteen liittyviä osaamistarpeita pk-yrityksissä on. Haastattelimme Teamsin kautta syksyllä 2021 erilaisia uusmaalaisia pk-yrityksiä. Halusimme ymmärtää yritysten arkea ja koulutustarpeita syvällisesti. Haastatteluista nousseet asiat ryhmiteltiin analysointivaiheessa.

Anne:

Mikrokurssien ajatus on auttaa ja innostaa yrittäjiä kehittämään omaa osaamistaan tarveperusteisesti, joustavasti ja digitaalisesti. Tehtyjen haastattelujen ja niistä saatujen tulosten perusteella mikrokurssien teemoiksi valikoituivat alustatalous, kestävä kehitys, digitaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu.

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä. Näin ollen oli luonnollista, että palvelumuotoilun mikrokursseja kehitettäessä yrittäjiltä kerätyt kokemukset ja tarpeet asetettiin suunnittelun keskiöön.

Raija:

Yksi haastattelun teemoista oli yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun käyttö yritysten palveluiden kehittämisessä. Selvitimme, millaisia tapoja yrityksissä oli käytössä ja olivatko he tehneet kehittämistyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Monessa yrityksessä kyllä kerättiin palautetta joko suoraan asiakkailta tai esimerkiksi oman myyntihenkilöstön kautta, mutta kokemukset systemaattisemmasta kehitystyöstä asiakkaiden kanssa olivat harvinaisempia.

Lopullisen analyysin saimme valmiiksi ennen joulua. Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen osalta selvisi, että yrityksissä oli kiinnostusta palvelumuotoilua kohtaan: kaivattiin uusia näkökulmia ja opitun soveltamista käytäntöön omassa yrityksessä.

Ojensimme tässä kohtaa viestikapulan sinulle ja kollegoillesi ja aloititte palvelumuotoilun mikrokurssien suunnittelun.

II näytös: Yrittäjälähtöiset raamit suunnittelulle

Anne:

Palvelumuotoilu perustuu yhteiskehittämiseen, jossa hyödynnytetään moniammatillista tai eri toimintojen osaamista parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi. CBInsightin tutkimuksen (2021) mukaan toiseksi yleisin (35 %) startup-yritysten epäonnistumisen syy, heti likviditeetin tai rahoituksen loppumisen jälkeen (38 %), on, että markkinoilla ei ole tuotteelle tai palvelulle kysyntää. Tätä voidaan tehokkaasti ehkäistä asiakaskeskeisen, yrityksen ja asiakkaan välisen sekä yrityksen eri toimintojen yhteisen kommunikoinnin ja kehittämisen keinoin.

Eri näkökulmien, tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen oli keskeisessä roolissa myös palvelumuotoilun mikrokurssien valmistelussa. Haastattelujen tulokset ja analyysi antoivat raamit mikrokurssien toteutustavoille ja kestoille. Teimme kursseista kompakteja, joustavia, ilta-aikoihin sijoittuvia tai ajasta ja paikasta riippumattomia sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäviä. Näiden lisäksi yrittäjälähtöinen näkökulma pyrittiin huomioimaan mikrokurssien kieli- ja termivalinnoissa, sisältösuunnittelussa sekä muissa pedagogisissa ratkaisuissa.

Alustavia luonnoksia mikrokurssien aikatauluista ja sisällöistä sparrasimme sinun ja muiden hanketiimiläistemme kanssa. Iteroituihin versioihin saimme kommentteja myös Porvoon Yrittäjiltä, eli koko suunnittelutyö tehtiin palvelumuotoilulle tyypillisesti yhteiskehittäen, iteroiden ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Raija:

Yhteiset tapaamiset ja asiakaspalaute olivat todella hyödyllisiä, ja kävimmekin vielä yhdessä tarkemmin läpi haastatteluissa nousseita yritysten tarpeita. Esimerkiksi kaikilla yrityksillä tuntui olevan erittäin kiire, joten koulutusten olisi oltava hyvin kompakteja ja sovittava yritysten aikatauluihin. Kurssien markkinoinnin ja ilmoittautumisten kannalta oli tärkeää miettiä, miten tavoittaisimme oikean kohderyhmän.

III näytös: Käytännön järjestelyt kuntoon

Anne:

Palvelumuotoilun mikrokurssit, Johdanto palvelumuotoiluun -verkkokurssi (1 op) sekä Palvelumuotoilun työpajat (4 op), päätettiin toteuttaa Laurean Canvas-oppimisalustalla. Lisäksi työpajoissa hyödynnetään virtuaalista yhteistyöalustaa Miroa. Verkkokurssin keskeisen sisällön muodostavat videon muotoon rakennetut pienet mikrosisällöt, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana myös YAMK-opiskelijoitamme.

Kohderyhmälle räätälöitävissä rekisteröinti- ja ilmoittautumiskäytännöissä sekä osaamismerkkiasioissa konsultoimme Laurean D-yksikköä, dCelliä ja jatkuvan oppimisen tiimiä. Laurean markkinointi on tukenut hankettamme verkkosivujen ja viestinnän osalta. On ihan mahtavaa suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdessä näin mahtavan porukan kanssa!

Raija:

Kyllä! Tämän kurssin suunnittelu on ollut antoisaa yhdessä tekemistä monenlaisissa hankkeemme alatiimeissä. Ja kun nämä kevään ensimmäiset toteutukset on vedetty läpi, kerätään osallistujilta palautetta, analysoidaan se ja tehdään tarvittavat muutokset näiden mikrokurssien 2. versioihin ensi syksyksi.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051234927

Jaa sivu