Tehdään vanhustyöstä numero! – Nostoja Happy Golden Days -webinaarista

Teksti | Anniina Honkonen

Vanhustyön monipuolinen maailma oli teemana neljännen kerran järjestetyssä Happy Golden Days – vanhustyön webinaarissa, joka järjestettiin lokakuun alussa 2023. Webinaariin oli koottu esityksiä ja puheenvuoroja, joissa tuotiin esille vanhustyön tekemisen tapojen ja mahdollisuuksien kirjo. Tässä tekstissä esitellään webinaarin parhaita paloja ja oivalluksia.

kuvituskuva.
Kuva: Ryan Quintal / Unsplash

Musiikista on moneksi

Mummodisko-konsepti on omistautunut mahdollistamaan ikäihmisille uudenlaisia kokemuksia matalalla kynnyksellä. Konsepti korostaa yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa, tavoittelee kohtaamisia ja ystävyyksiä, edistää kuntoutumista ja terveellistä liikuntaa sekä pyrkii poistamaan yksinäisyyttä ja edistämään elämäniloa. Mummodiskon tapahtumat ovat maksuttomia ja ylisukupolvisia ja niissä on nähty ja koettu vuosien aikana monenlaista – niin moshaavia rouvia kuin nurkkaan unohtuneita rollaattoreita, freestyle-räppiä, uusia kohtaamisia ja paljon iloa.

Minun ääneni -hankkeessa tutkimustieto musiikin vaikutuksesta muuttuu toiminnaksi. Hankkeessa järjestetään kuntouttavia musiikkiryhmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen, koulutuksia ammattilaisille ja vapaaehtoisille, sekä erilaisia tapahtumia. Lisäksi hankkeessa on julkaistu opas kuntouttavan musiikkitoiminnan järjestämisestä. Kaikki toiminta perustuu tutkimustietoon musiikin monipuolisista vaikutuksista terveyteen: musiikki muun muassa aktivoi aivoja, herättää tunteita, saa kehon liikkumaan, lisää vuorovaikutusta ja luo toivoa. Hankkeen missio on saada muistisairaiden oma ääni kuuluville musisoimisen avulla, kuntouttaa musiikin avulla sekä luoda merkityksellisiä kohtaamisia ja jakaa konkreettisia keinoja tuoda musiikki osaksi jokapäiväistä arkea.

Kohdennettuja palveluja ja harrastusryhmiä

Espoossa toimivan Senioripaku-toiminnan perustana ovat etsivä vanhustyö, ennakoiva hyvinvointityö, osallistaminen ja laaja-alainen yhteistyö. Senioripaku-toiminta yhdistää liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut sekä palveluneuvonnan. Konkreettisesti toiminta on pakettiautolla palveluiden viemistä sinne, missä käyttäjät eli seniorit ovat. Toiminnasta on saatu paljon myönteistä palautetta, sillä se on auttanut ja rohkaissut ikääntyneitä lähtemään kotoaan ja tapaamaan ihmisiä Senioripakun pysäkeillä. Haasteena kuitenkin on toiminnan jatkuvuus ja toteuttajatahon varmistuminen, mikä on monen hankkeena kehitetyn toiminnan kompastuskivi.

Helsingin Myllypuron seniorikeskuksessa toiminut Hopeajoutsenet-senioribalettiprojekti toi osallistujilleen musiikin ja liikkumisen iloa. Projektin tavoitteena oli innostaa ja inspiroida kulttuurisen vanhustyön tekijöitä laajentamaan ennakkoluulottomammin seniorien harrastustoimintaa, voimaannuttaa osallistujakuntaa, nostaa sosiaaliohjaajien ammattikunnan imagoa sekä tuoda vanhustyötä esille positiivisesti mediassa. Baletin terveysvaikutuksia ovat muun muassa parempi ryhti ja tasapaino, sosiaaliset hyödyt sekä vaikutukset mielialaan, mutta baletti nähdään usein nuorten lajina. Senioreille suunnattu baletti onkin ikäerityistä toimintaa. Senioribalettiprojektiin osallistuneiden ikääntyneiden havaintoja ryhmätoiminnan vaikutuksista olivat muun muassa mielenrauha, voimaantuminen, oman kehon hyväksyminen ja uudet ystävyyssuhteet.

Akuuttigeriatria osana ikääntyneiden palvelutarjontaa

Suomen Akuuttigeriatrian yhdistyksestä oli webinaarissa mukana kaksi esitystä, joissa kerrottiin Turun Geriatrian poliklinikan toiminnasta sekä akuutisti sairastuneen iäkkään arvioinnista. Geriatrian poliklinikka aloitti toimintansa toukokuussa 2013 ja sen toiminta perustui laajaan moniammatilliseen yhteistyöhön. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä myös geriatrisen poliklinikan toiminta muuttui ja nykyään päivystyksessä on erillinen geriatrinen tiimi arvioimassa ikääntyneitä potilaita.

Poliklinikalla asioivat ikääntyvät, yleensä yli 75-vuotiaat, monisairaat, ei omatoimiset potilaat, joiden tutkiminen, hoito, toiminnalliset haitat ja psyykkiset tai sosiaaliset selviytymismahdollisuudet vaativat erityistä huomiota. Tällaisten potilaiden hoitaminen tavallisella päivystysvastaanotolla ei ole riittävä toimintatapa, vaan kokonaisvaltaisen tilanteen arvioiminen ja ymmärtäminen vaatii laajempaa osaamista geriatrian osalta. Akuutisti sairastuneen iäkkään kohdalla arviointi aloitetaan potilaan taustatiedoista, pohditaan, mikä on muuttunut sekä tunnistetaan löydökset. Tärkeintä on arvioida peruselintoimintoja, kuten pulssia ja tajunnantasoa sekä esimerkiksi ulkoisia muutoksia ja verensokeria. Tieto potilaan aiemmasta toimintakyvystä on oleellista, koska se kertoo potilaan voimavaroista ja ennusteesta enemmän kuin ikä ja sairaudet ja auttaa siten määrittämään tarvittavia tutkimuksia ja hoidon tavoitteita.

Perheystävällistä hoivaa ja spontaania edelläkävijyyttä

Uuden ajan hoivapalveluksi kutsutun Helppy Oy:n palvelut on jaettu kolmeen kategoriaan: avustajien tarjoamaan arjen apuun (esimerkiksi ulkoilua, kodinhoitoa ja seuranpitoa), hoitajien tarjoamaan hoiva-apuun (esimerkiksi suihkuapu ja omaishoidon tukeminen) sekä erikoisosaajien tarjoamiin muihin palveluihin, kuten siivoukseen, fysioterapiaan ja jalkahoitoon. Hoivapalveluiden järjestämisessä on nostettu esiin omaisten näkökulma, sillä monesti ikääntyneelle tilatun hoivapalvelun tilaajana on perheenjäsen tai muu läheinen. Tärkeä osa palvelua onkin sovellus, jonka kautta tieto kulkee niin ikääntyneen, hänen omaisensa kuin työntekijän (helpperin) välillä.

Uuden maailman haasteita ei ratkaista vanhan maailman keinoin. Näin ajatellaan Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Hyvän vanhuuden osaamiskeskuksessa. Toiminnan ydinarvona on hyvä vanhuus ja kantavia teemoja tekemisessä ovat kohtaaminen, spontaanius ja edelläkävijyys. Keskuksen on tarkoitus olla yhteisö, jossa asukkaalla on mahdollista elää omanlaistaan elämää ja työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Keskuksessa työskentelee sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että muiden alojen osaajia ja jokaisen työnkuvaan kuuluu toiminnan kehittämistä.

Hyvää elämää loppuun saakka

Ikäihmisten oman äänen kuuleminen on tärkeää palveluita ja toimintaa kehitettäessä. Näin on toimittu myös Perhehoitoliiton toteuttamassa hankkeessa, jossa ikäihmisten kokemuksista on muotoiltu perhehoitajaa ohjaavia suosituksia perhehoitotyön tueksi sekä sisällön ja laadun kehittämiseksi. Suosituksissa tuodaan esille yhdessä eletty arki, kohtaamisen tapojen huomiointi, valintojen ja päätöksien tekijyys, ympäristön mahdollisuuksien huomiointi sekä yhteisöllisyyden rakentaminen.

Jyränkölän Setlementin saattohoidon vapaaehtoistyö poikkeaa perinteisestä vapaaehtoistyön asiakasprosessista, sillä useinkaan aikaa ei ole enää paljon jäljellä, vaan avunpyyntö on akuutti ja siihen reagoidaan nopeasti. Saattohoito perustuu elämän loppuvaiheen hoitoon liittyviin ohjeistuksiin, suosituksiin ja selvityksiin. Hyvä saattohoito on kaikkien oikeus, jossa pyritään oikea-aikaiseen saattohoitopäätökseen sekä riittäviin resursseihin. Saattohoitoa toteutetaan asukkaan, omaisten, hoitotiimin ja lääkärin yhteistyönä ja muu henkilökunta, vapaaehtoiset ja seurankunta täydentävät osaltaan tiimiä. Tärkeitä asioita hyvässä saattohoidossa ovat kohtaaminen, läsnäolo, kärsimyksen ja kivun lievitys sekä omaisten tukeminen. Saattohoitotyössä on kokeiltu myös koira-avusteisuutta ja lisäksi vapaaehtoisille on koottu saattohoitokorit, joiden sisältöä voi hyödyntää saattohoitotilanteissa. Hyvästä saattohoidosta on julkaistu muistilista.

Vanhustyötä ohjaavia ajatuksia – webinaarin anti tiivistettynä

Happy Golden Days -webinaarissa käsiteltiin vanhustyön monipuolista maailmaa ja sen eri näkökulmia. Musiikki nähtiin tärkeänä keinona tukea ikäihmisten hyvinvointia ja luoda yhteyksiä. Webinaarissa esiteltiin myös kohdennettuja palveluita ja harrastusryhmiä ikääntyneille, akuuttigeriatrian merkitystä, perheystävällisiä hoivapalveluita sekä saattohoidon tärkeitä periaatteita. Ikäihmisten äänen kuuleminen ja yksilöllinen kohtaaminen olivat keskeisiä teemoja. Kaiken kaikkiaan webinaari tarjosi monipuolisia näkökulmia ja ideoita vanhustyön tekemiseen ja kehittämiseen. Webinaarin esityksistä voi nostaa vanhustyötä ohjaavia ajatuksia (kuva 1).

kuvan keskeinen sisältö avattu tekstissä.
Kuva 1. Vanhustyötä voi tehdä monella tavalla. Koonti Happy Golden Days – vanhustyön webinaarin esityksistä. (Kuva: Anniina Honkonen 2023.)

On hyvä huomioida ja muistaa, etteivät kaikki ikääntyneet ole samanlaisia, eivätkä tykkää samoista asioista, oli kyse sitten musiikista tai askartelusta. Jokainen saa olla oma itsensä. Toisaalta on muistettava, että ikä ja sairaudet eivät kerro kaikkea ikääntyneestä, toimintakyky kertoo enemmän, ja siksi jokainen henkilö tulee arvioida yksilöllisesti.

Vanhustyön tekemisen tapoja on monia. Työn ei tarvitse olla päivästä toiseen samanlaista, voi olla spontaani, kokeilla ketterästi uusia asioita ja rikkoa rajoja. On myös muistettava, että yhdessä saadaan aikaan enemmän. Onnistuneiden kokeilujen ja pilottien jalkauttaminen ja juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi vaatii yhteistyötä ja yhteistä tahtoa.

Kaikessa toiminnassa on muistettava ihminen ja aito kohtaaminen. Digitaalisen laitteen lisäksi me tarvitsemme lähelle oikean ihmisen ja kohtaamisia. Yksittäinenkin tapahtuma tai kohtaaminen voi tuoda iloa ja virkistystä ikäihmisten elämään. Myös omaisten huomiointi palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa on tärkeää. Ikääntyneen läheinen jää usein pimentoon, kun tieto ei kulje. Avoin ja jatkuva viestintä ja toiminnan läpinäkyvyys lisää luottamusta ja tuo mielenrauhaa.

Tehdään vanhustyöstä numero! Happy Golden Days – vanhustyön webinaari 6.10.2023 tallenne on katsottavissa vuoden 2023 loppuun asti Laurean videopalvelusta.

Webinaarin esitykset (esiintymisjärjestyksessä):

  • Mummodisko, Tuija Piepponen ja Mikko Haapasalo
  • Hopeajoutsenet-senioribalettiprojekti, Marikka Ombima, sosiaaliohjaaja, Helsingin kaupunki
  • Senioripaku, Elina Pulli, erityisasiantuntija, Espoon kulttuuripalvelut
  • Geriatrian poliklinikka, Jonna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), Suomen Akuuttigeriatrian yhdistys
  • Akuutisti sairastuneen iäkkään arviointi, Saila Haapasalmi, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Suomen Akuuttigeriatrian yhdistys
  • Helppy Oy, Sanni Suominen, henkilöstöjohtaja
  • Kotona perheessä – Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa -hanke, Minna Laine, hankepäällikkö Perhehoitoliitto
  • Saattohoidon malli, Teija Naakka, vapaaehtoistyön johtaja, Jaanaliisa Halonen, sairaanhoitaja, Jyränkölän Setlementti
  • Hyvän vanhuuden osaamiskeskus, Kati Bhattacharya, tulevaisuusjohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
  • Minun ääneni -hanke, Kaisa Tienvieri, Arvokas Vanhuus ARVA ry

Seuraava Happy Golden Days – vanhustyön webinaari järjestetään syksyllä 2024.

webinaarin logo.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231106143355

Jaa sivu