Tekoäly töitä tekemässä

Teksti | Leena Närhi

Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on työvoiman kysyntään? Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 6.6.2024 julkistamien tulosten mukaan tekoälyn tulon jälkeen vaikutukset työvoiman kysyntään vähensivät sekä lisäsivät työvoiman tarvetta niin, että työvoiman kysyntä on suurempaa kuin työvoiman tarpeen lasku. Tekoälyn hyödyntäminen vaikuttaa eri tavoin on eri työtehtäviin.

Tietokoneen kuvaruudulta tulee tekninen käsi, joka näppäilee yhdessä tietokoneen käyttäjän kanssa tietokoneen näppäimistöä.
Kuva: Leena Närhi Adoben Firefly -ohjelmalla.

Mitä tekoäly on ja miten sitä on hyödynnetty?

Artificial intelligence, AI – suomeksi keinotekoinen älykkyys ja tiiviimmin tekoäly. Tekoäly-termin juuret ovat vuonna 1956 järjestetyssä Darthmounthin yliopiston kesäseminaarissa, Yhdysvalloissa. Tekoäly tai tietojenkäsittelytiede eivät vielä tuolloin olleet muotoutuneet tai erkaantuneet matemaattisista tieteistä. (Toivonen 2023.) Tällä hetkellä tekoäly kehittyy nopeaa tahtia, myös tekoälyä määritellään eri tavoin. Tekoälyä on koneen tai ohjelmiston kyky päätellä, oppia, suunnitella tai luoda eli toimia sellaisilla alueilla, jotka perinteisesti ajatellaan olevan ihmisen taitoalueita (Euroopan parlamentti 2023a). Tekoälyn määritelmä on myös tekoälyn käyttöön syötetyn materiaalin joukosta todennäköisyyksien laskemista ja todennäköisimmän mahdollisuuden perusteella tulosten tuottamista, kuten tekstin tuottaminen (Järvilehto 2023; Toivonen 2023). Copilotin määritelmän mukaan: ”Tekoäly on tietokoneiden kyky suorittaa älykkäinä pidettyjä tehtäviä, kuten puheentunnistusta, tietokonenäköä ja kääntämistä luonnollisten kielten välillä. Se perustuu koneoppimiseen ja algoritmeihin, jotka mahdollistavat itsenäisen päätöksenteon ja toiminnan ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta.” (Copilot tuotti 9.6.2024 tämän kappaleen viimeisimmän tekoälyn määrittelyn.)

Tekoälyä on hyödynnetty jo pitkään monin tavoin esimerkiksi hakukoneissa, kielestä toiseen kääntämisessä, karttasovelluksissa, mainonnassa ja digitaalisissa ostotapahtumissa (Toivonen 2023). Tietokoneiden laskutehon parantuminen on tehostanut ja lisännyt tekoälysovellusten hyödyntämistä ja tekoälyn merkitystä muun muassa työelämässä. Työn tuottavuuden arvioidaan lisääntyvän 11–37 %, kasvihuonekaasujen ennustetaan vähenevän 1,5–4 % ja julkisten palvelujen kustannusten ennustetaan pienenevän ja tekoälyn ennustetaan vauhdittavan vihreää siirtymää sekä robotit voivat suorittaa monipuolisemmin vaarallisia töitä (EU 2023b).

Miten tekoäly vaikuttaa ammatteihin?

Tekoäly muuttaa myös ammatteja, mutta ennusteet muutoksesta vaihtelevat tekoälyn avustavasta roolista voimakkaaseen vaikutukseen eri ammateissa (Valkama 2024). Ammattitaitoisen työvoiman tarpeen kasvu on näkynyt LinkedInissä voimakkaimmin rekrytointialalla, kestävän kehityksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin alueilla, myynnin ja markkinoinnin alueilla, missä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottaminen osaamisessa painottuu. (World Economic Forum 2023.)

Tuoreimman ennusteen ensimmäisen polven tekoälyn vaikutuksista eri ammattien kysyntään julkisti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA, 6.6.2024. Tämän uusimman ennusteen (Kässi 2024) mukaan tekoälyn julkistamisen jälkeen työvoiman kysyntä on laskenut joillakin aloilla, kun taas toisilla alueilla kysyntä on lisääntynyt. Tuloksien tuottamisessa on hyödynnetty työnvälitykseen liittyvää aineistoa, jonka mukaan eniten kysyntää syntyi työpaikoissa, joissa työnteko nopeutuu, kun yliopistokoulutetut työntekijät hyödyntävät tekoälyä (kuvio 1, täydentyvät työpaikat). Tällaisia töitä ovat ohjelmointiin ja rekrytointiin liittyvät työt. Kysyntää syntyi myös sellaisissa työpaikoissa, missä tekoälyn käyttö ei nopeuta työtehtävien tekemistä, kuten visuaalisen suunnittelun tehtävissä (kuvio 1, altistumattomat työpaikat). Sen sijaan työvoiman kysyntä laski sellaisissa töissä, missä tekoälyn avulla voi suorittaa työtehtäviä tekoälyn kanssa ilman, että työn laatu kärsii. Tällaisia työtehtäviä ovat tekstintuotanto ja kääntäminen (kuvio 1, korvattavat työpaikat). (Kässi 2024.)

Kuvio 1 Eri vaatimusluokkia kuvaavat sanapilvet, tarkempi sisältö kuvattu tekstissä.
Kuvio 1: Tekoälyn vaikutus työvoiman kysyntään eri ammateissa (Kässi 2024).

ETLAn julkistamat (6.6.2024) tulokset (Kässi 2024) ovat yhteneväisiä työvoiman kysynnän osalta aiemmin Keskuskauppakamarin (Pulkkinen 17.4.2024) julkaiseman uutisen kanssa, jonka mukaan ammattitaitoisesta henkilökunnasta on pulaa ja 70 % yrityksistä kokee työvoiman saannin kasvunsa esteeksi. Myös World Economic Forumin (2024) raportissa arvioitiin työn kysynnän olevan suurempaa kuin työvoiman kysynnän vähenemisen.

Tekoälyn hyödyntäminen töissä on ajankohtaista

Laurean tekoälylinjaus (Laurea n.d.) on ETLAn julkistamien (6.6.2024) tulosten sekä World Economic Forumin (2024) raportin perusteella on erittäin ajankohtainen, sillä Laureassa tehtävistä töistä tekstin tuottamiseen liittyviä töitä on paljon. Tekstiä tuotetaan esimerkiksi opetustehtävissä, opiskelijoiden opintoissa kirjallisissa tehtävissä tai hanketyössä. Tekoälyn hyödyntäminen töissä ja opiskelussa on havaittu ajanmukaiseksi ja tekoälyn käyttöä varten on laadittu säännöt. Jokaisen omalla vastuulla on hyödyntää tekoälyä eettisesti sekä tarkistaa tekoälyn tuottaman sisällön paikkansa pitävyys ja kertoa, miten on käyttänyt tekoälyä. Oleellista on tunnistaa tekoälyn tuomat mahdollisuudet, mutta myös rajoitteet omassa työssään. Tekoälyn hyödyntäminen omassa työssä on kuin minkä tahansa uuden asian opetteleminen. Uuden opettelussa tarvitaan perehtymistä, kokeilua ja harjoittelua.

Tässä artikkelissa tekoälyä on hyödynnetty kuvituskuvan tuottamiseen sekä tekoälyn määrittelyssä.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061955480

Jaa sivu