TKI-polkuopiskelija hankkeiden kautta YAMK tutkintoon – esimerkkinä CEE-hanke

Teksti | Emilia Sonné , Kadri Skogster , Katriina Knuuti , Jorma Jokela

Laureassa on tarjolla perinteisen avoimen ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen lisäksi opiskelua polkuopiskelijana TKI-hankkeissa. Laureassa on käynnissä noin 80 ulkoisesti rahoitettua TKI-hanketta. Tässä artikkelissa kerromme TKI-polkuopinnoista ja Teollisuuden Huippuosaaja Chief Expert in Engineering (CEE) -projektista.

TKI muodostuu sanoista tutkimus, kehitys ja innovaatio, ja avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Tavoitteena on, että projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä. (Laurea ammattikorkeakoulu, 2020.)

TKI-polkuopinnot ovat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, jotka vastaavat laajuudeltaan YAMK-polkuopintoja. Sekä polkuopinnoissa että TKI-opinnoissa opiskelijat maksavat 400 euron vuosimaksun, jolla voi opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja. Molemmissa suuntauksissa tulee suorittaa 30 opintopisteen kokonaisuus, jotta voi pyrkiä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Hankkeissa suoritettavat opintokokonaisuudet voivat vaihdella, yleisin opintopistemäärä on viisi opintopistettä. Hankkeissa suoritettavia opintokokonaisuuksia räätälöidään opiskelijoille sopiviksi ja jokainen voi rakentaa tutkinnolleen tai työtaustalleen sopivan kokonaisuuden. Esimerkiksi palvelumuotoiluun pyrkivä opiskelija voi valita hankkeita, joissa pääsee toteuttamaan palvelumuotoilun menetelmiä käytännössä. (Laurea, 2017.)

Perinteiset YAMK-polkuopiskelijat opiskelevat yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa pakollisia opintoja samassa ryhmässä. TKI-polkuopiskelijat suorittavat omat polkuopintonsa syventävinä opintoina Laurean hankkeissa. Tämän kevään opintoryhmässämme oli erittäin monialainen. Monialaisuus tuo opiskelijoille valtavasti uusia näkökulmia asioiden oppimiseen ja kokemiseen. Opiskelijoilla on oma ohjaaja, joka neuvoo mm. käytännön asioissa, mutta myös kannustaa ja tukee tarvittaessa. Sen lisäksi kaikissa hankkeissa on hankkeen vetäjä, kenen kanssa sovitaan tarkemmin, mitä tullaan hankkeen hyväksi tekemään. Hankkeissa on mahdollista tehdä kirjallisuuskatsauksia, osallistua työpajoihin, tehdä yhteistyötä yrittäjien kanssa ja monet tehdyt asiat päätyvät käytäntöön. Hankkeet ovat hyvin monipuolisia, eikä tarvitse osata aihepiiristä etukäteen, vaan tavoitteena on nimenomaan kartoittaa myös omaa osaamista. Intoa, ennakkoluulotonta asennetta sekä itsenäistä työskentelytaitoa tarvitaan.

Insinööriopiskelijoille osaamisen kartoitusta ja myyntiä

Tämän kevään polkuopiskelijat Emilia Sonné ja Kadri Skogster osallistuivat Laurean, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhteisesti järjestämään Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CEE) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa koulutuskokonaisuus, joka valmentaa uusimpien digitaalisten tekniikoiden erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin tuotesuunnittelussa. Hanke on hyvin ajankohtainen ja sillä pyritään vastaamaan yritysten kasvavaan osaajatarpeeseen, liittyen erityisesti uusimpien teknologioiden hyödyntämiseen teollisuudessa, kuten lisäävä valmistus, 3D-tulostus sekä digitaalisen suunnitteluympäristön työkalut. Koulutuksen tähtäimessä on teollisuuden insinöörien taitojen ajanmukaistaminen ja kykyyn hyödyntää moderneja 3D-tekniikoita omassa työssä. (Kärppä, 2020.)

Hankkeen tehtävänä oli luoda monikäyttöinen koulutusmalli. Tuloksena syntyi digitaalisten tekniikoiden koulutuksen uusi Chief Expert in Engineering toteutustapa, jota voivat hyödyntää hankkeen jälkeen myös muut koulutustahot. Ensimmäinen koulutus alkoi huhtikuussa 2020. Laurean moduuleissa insinööritaustaiset opiskelijat pääsevät kartoittamaan, tuotteistamaan ja myymään omaa osaamistaan 3D-tulostuksen saralta. Opintojen lähiopetuspäivinä ryhmäläiset pääsevät pohtimaan ryhmissä tarkemmin omaa osaamistaan ja pystyvät jakamaan omia ideoitaan osaamisensa kehittymisestä. Osaamisen moduuli huipentuu opiskelijoiden hissipuheeseen, missä tarkoituksena on sanoittaa koulutuksessa kerrytetty osaaminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020.)

Hankkeessa työskentely oli meille opiskelijoille todella miellyttävää ja opettajamme tuki meitä koko hankkeen ajan. Osallistuimme hankkeessa osaamisen moduulin koulutusmateriaalin luomiseen ja lähiopetuspäivien työpajojen suunnitteluun. Työpajojen suunnitteluun haasteita toi ajankohtainen koronatilanne ja tilaisuus suunniteltiin lähi- ja etäopetukseen sopivaksi. Palkitsevinta hankkeessa oli, että kaikki tuottamamme materiaali päätyi mukaan opintokokonaisuuteen ja odotamme mielenkiinnolla millaista palautetta opiskelijat antavat siitä. Näimme miten käytännössä yksi 15 opintopisteen opintokokonaisuus rakennetaan ja miten paljon työtä sen eteen pitää tehdä. Tämän myötä osaamme arvostaa enemmän kouluttajien panostusta opintojen järjestämiseen. On paljon yksityiskohtaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon ennen kuin se voidaan julkaista opiskelijoiden käyttöön, Emilia ja Kadri kertovat.

Ajankäytön haasteet, uudenlaista osaamista ja itsenäistä työskentelyä

Emilian ja Kadrin tavoitteena on hakea erillishaussa syksyllä 2020 alkaviin opintoihin. Polkuopinnot ovat tarjonneet erilaista näkökulmaa opiskeluun ja korkeakoulumaailmaan.

TKI-polkuopiskelija opiskelee yleensä oman työn ohessa. Se olisi hyvä ottaa huomioon ja tiedostaa, että omaa ajankäyttöä täytyy priorisoida. Hankkeissa mukana oleminen on antanut paljon enemmän, mitä tavallisen kurssin aikana. Kevään aikana olemme tutustuneet TKI-toimintaan, ja nähneet Laurea-ammattikorkeakoulun toisen puolen eikä pelkkää opetusta vaan, miten hanketyöskentely tapahtuu. Olemme saaneet vinkkejä projektijohtamiseen, ohjeistusta tiedonhankintaan, oppineet uusien tietokoneohjelmien käyttöä sekä ymmärtämään digitalisaation merkitystä. Suosittelemme polkuopintoja kaikille, jotka kaipaavat erilaista näkökulmaa opiskeluun ja käytännön tekemistä.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051229418

Jaa sivu