Tunnustusta korkeakoulun pitkäjänteiselle kehittämiselle

Teksti | Jouni Koski

Rehtorin blogikirjoituksessa (Korkeakoulun laatujärjestelmän auditointi tukee pitkäjänteistä kehittämistyötä, 6.9.2022) viime syksynä kerroin, että auditoinnit auttavat näkemään asiat – niin vahvuudet kuin kehityskohteet – erilaisista näkökulmista auditointiryhmän havaintojen ja näkemysten tukemana. Kun auditointiryhmä ei vain haastattele korkeakouluyhteisön jäseniä ja sidosryhmiä vaan toteuttaa auditoinnin systemaattisesti selkeän kehikon kautta, se tuottaa korkeakoululle todella arvokasta ja hyvin jäsennettyä tietoa korkeakoulun pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kun olen saanut palvella Laurea-ammattikorkeakoulua jo yli 16 vuoden ajan, olen saanut osallistua kaikkiin kolmeen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamiin auditointeihin vuosina 2010, 2016 ja 2022. On ollut ilo huomata, miten edellisen auditointikierroksen kehittymisalueissa on seuraavalla auditointikierroksella tunnistettu positiivista kehitystä. Kokemukseni mukaan korkeakoulujen auditointi siis aidosti toimii ja tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä korkeakoulussa.

Laureassa saimme tuon korkeakoulumme laatujärjestelmän kolmannen kierroksen auditointitulokset vuosi sitten (15.6.2022), jolloin korkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman arvioinnin peräti erinomaisin tuloksin. Sekä arviointialueista (I) Osaamista luova korkeakoulu että (II) Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi erinomainen. Kolmannesta arviointialueesta (III) Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi hyvä. Karvin auditointiryhmä antoi korkeakoululle erityistä kiitosta koulutuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja aluetta kehittävästä avainkumppanuusmallista. Näistä jälkimmäinen on juuri konkreettinen osoitus auditointien vaikuttavuudesta, sillä avainkumppanuusmalli rakentui korkeakoulussa edellisessä auditoinnissa (2016) saadun palautteen perusteella eli silloin auditointiryhmä kehotti harkitsemaan aluekehitystyön vaikuttavuuden vahvistamista entistä vahvemman tavoitteellisuuden kautta.

Jokaisella auditointikierroksella tunnistettuihin kehittämiskohtiin on suhtauduttu korkeakouluyhteisössä ihailtavan avoimesti ja vastuullisesti, mikä mielestäni kertoo mielestäni korkeakoulun laatukulttuurista, johon kaikki ovat sitoutuneet eli arvojen mukaisesti pyritään yhdessä vahvistamaan entisestään korkeakoulun vaikuttavuutta. Kolmannen auditointikierroksen erinomaiset tulokset vahvistivat korkeakouluyhteisön itsetuntoa ja kaikki rehtoria myöden tunsivat varmasti myötäylpeyttä pitkäjänteisen kehittämistyön tulosten tunnistamisesta ja esilletuonnista.

Viime viikolla (26.5.2023) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus julkaisi tiedotteen korkeakoulutuksen Excellence -laatuleiman myöntämisestä Laurea-ammattikorkeakoululle. Karvi myöntää Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä tekee Korkeakoulujen arviointijaosto. Excellence-laatuleima myönnettiin nyt kolmatta kertaa ja aiemmin sen ovat saaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Laurealle myönnetyssä laatuleimassa arviointipaneeli nojasi päätöksensä erityisesti kolmeen asiaan: 1. edelläkävijyys yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä, 2. näytöt ja käytännöt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa) ja sen kehittämisessä sekä 3. ennakkoluuloton rajojen ylittäminen. Karvin tiedotteessa vararehtori Gunilla Widén toteaa, että korkeakoulujen laatutyö on yleisesti erittäin hyvällä tasolla, ja sen eteen tehdään jatkuvasti tärkeää ja monimuotoista työtä. Tämän Laatuleima-prosessin avulla voidaan siten tarkastella jo erinomaiselle tasolle auditoitujen korkeakoulujen arvokkaita ja vaikuttavia käytäntöjä ja tuoda niitä esiin. Laurea osoitti hänen mukaansa erityisen vahvaa yhteiskehittämisen ilmapiiriä ja vuorovaikutteista TKI-toimintaa korostavaa toimintakulttuuria.

Olemme Laureassa todella vaikuttuneita tästä merkittävästä myönnetystä Excellence -laatuleimatunnustuksesta. Se on arvokas tunnustus korkeakoulun pitkäjänteiselle kehittämistyölle, jota korkeakouluyhteisö on tavoitteellisesti tehnyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Rehtorina olen valtavan ylpeä korkeakoulumme henkilöstöstä, joka on sitoutuneella, kehittämisorientoituneella ja rohkealla asenteellaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostomme kanssa mahdollistanut tekoja, joilla on vaikuttavuutta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Uskon, että Excellence -laatuleimatunnustus kirittää korkeakouluamme yhä vaikuttavampaan kehittämistyöhön, kun pyrimme vahvistamaan korkeakoulumme vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Mielestäni tämä Excellence -laatuleimatunnustus on samalla tunnustus kaikille korkeakouluille, jotka ovat aidosti sitoutuneet korkeakoulutoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052949042

Jaa sivu