Tutkimus- ja kehittämishankkeissa kehitetään opetusta ja osaamista ennakkoluulottomasti ja vaikuttavasti

Teksti | Virpi Lund

Keväällä 2022 Laurean henkilökunnalle on järjestetty viisi opetuksen kehittämisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden (TKI) esittelytilaisuutta. Tilaisuuksissa opettajat ja asiantuntijat ovat esitelleet kymmenen ulkopuolisen rahoituksen saanutta hanketta. Rahoittajina hankkeissa ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma ja Ulkoministeriö. Esityksissä on paneuduttu hankkeissa tuotettuun uuteen tietoon, miten hanke on integroitu opetukseen, mitä opetuksen ja ohjauksen käytänteitä hanke on kehittänyt sekä mitä koulutustuotteita hankkeista voisi syntyä. Esitellyt hankkeet ovat olleet joko keski- tai alkuvaiheessa, mutta tuloksia on voitu jo havaita.

kuvituskuva.
Kuva: fauxels / pexels

Opettajien kasvanut innostus hakea rahoitusta TKI-hankkeisiin, joiden avulla he voivat kehittää omaa opetustaan, onkin lisännyt ulkoisen rahoituksen saaneiden hankkeiden määrää. Tähän on vaikuttanut opetushenkilöstön 20 prosentin työaikatavoite hankkeissa, opettajien mahdollisuus työskennellä yhdessä TKI-asiantuntijoiden kanssa, opetushenkilöstön kannustaminen osallistumaan hankevalmisteluihin ja TKI:n ja opetuksen integraation käsittely kaikissa tiimipalavereissa. Hankkeissa kehitetään opetusta ja pedagogiikkaa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista, ja niissä tuotettu tieto tukee kaikkien opettajien työtä. Tämä näkyy esimerkiksi tavoitteena yhdistää eri hankkeissa tuotettuja verkko-opetuksen toteutuksia vaikkapa kaikille avoimiksi ajasta ja paikasta riippumattomiksi MOOC-opintojaksoiksi tai opintojaksojen osasuorituksiksi.

Tässä tekstissä esitellyt hanketilaisuudet ovat innoittaneet osallistujia vertailemaan kokemuksiaan, ideoimaan jatkohankkeita ja yhdistämään osaamista. Tilaisuuksien jälkeen opettajat ovat olleet kiinnostuneita toimimaan hankkeissa opintojaksoillaan, ja näin TKI:n ja opetuksen integraatio on lähtenyt käyntiin. Tämä on edellyttänyt sopivan ajankohdan, opintojakson, osaamistavoitteiden, opiskelijoiden, opettajan ja hankkeen kohtaamista.

Esimerkkinä uusista ideoista voisi mainita, että hankkeessa, jossa on vahvistettu lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä, oppilaiden työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta, tarvitaan lukion oppilaille myös sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutuksen tukea, joka voisi onnistua sosionomiopiskelijoiden mentorointiosaamisen avulla koulussa tapahtuvissa työharjoitteluissa. Tällainen yhteistyö on nyt lähdössä käyntiin.

Opetuksen kehittämisen TKI-hankkeiden esittelytilaisuudet keväällä 2022:

tilaisuuksissa esiteltiin tekstissä kuvatut hankkeet.

PamuRobo on palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan yhteiskehittämisen jatkuvan oppimisen hanke, jossa kartoitetaan osaamistarpeita, tuotetaan uutta osaamista työelämään, parannetaan työllistymismahdollisuuksia, kehitetään henkilöstöä, edistetään yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja tuotetaan toimintamalli koulutuksen, työvoimapalveluiden ja työelämän yhteistyölle.  Hankkeessa on luotu 30 op opintokokonaisuus, joka tarjoaa strategisen johtamisen, palvelumuotoilun, robotiikan ja liiketoiminnan työkaluja työn tehostamiseksi. Opintojen sisältöjä suunnitellaan toteutettaviksi puoliautomatisoituina ja automatisoituina, sekä testataan uusia työkaluja ja toimintatapoja yhteistyössä avainkumppanien kanssa. Pedagogisina tavoitteina on tuottaa Laurean palvelumuotoilun opintoihin sisältöä sekä kehittää palvelumuotoilun sprint-mallia. Tavoitteena on tuottaa itseopiskelumateriaalia verkkoon pedagogisella LbD-mallilla ja tarjota opintojen osia avoimeen ammattikorkeakouluun ja yrityksille.

Roboboost on hanke, jossa tuotetaan robotiikasta jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Työelämän ja oppilaitosten koulutustarve robotiikan alalla ilmenee osaajapulana ja edellyttää tiedonsiirtoa niille aloille, joille robotiikka on tulossa. Keskeistä on muutosvalmennus ja uusien toimintamallien luominen yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on yhdistää hajallaan olevat robotiikan ja sen oheisteknologioiden osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Opintojaksoille on lisätty robotiikkaa yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi hoiva-alalla robotit voivat kuljettaa pientarvikkeita ja antaa koronaohjeistusta, tai drone-teknologian avulla voidaan lisätä virtuaalimatkailua luontoon. Jatkossa robotiikan ketterät kokeilut ovat opintojaksoilla mm. verkkoaineistoina ja koulutusta voidaan kaupallistaa.

Hyvinvoiva terveydenhuolto -hankkeessa edistetään terveydenhuoltohenkilökunnan työhyvinvointia sekä lisätään ja ylläpidetään alan pito- ja vetovoimaa. Tutkimalla työelämää saadaan uutta tietoa ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijat tekevät hankkeessa opinnäytetöitä, projektiopintoja, yhteiskehittämistä, palvelumuotoilua ja yhteisartikkeleita. Terveydenhuoltoalan työn houkuttelevuutta lisätään kehittämällä uusia toimintamalleja ja innovaatioita jaksamisen tueksi, kuten työhyvinvointipäivä, ergonominen taukojumppa, tiedonkulun malli ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun prototyyppi. Opiskelijat kiinnittävät harjoitteluissaan yhä enemmän huomiota terveydenhuollon henkilöstön jaksamiseen liittyviin tekijöihin ja ohjaavat verkkokeskusteluja työn ilmiöiden käsittelyyn voimavaralähtöisiä ajattelu- ja toimintatapoja hyödyntäen.

UUDO, uusille urapoluille digisoteosaamisella on hanke, joka vahvistaa sote-alan ammattilaisten digisoteosaamista digitalisaation muuttaessa työelämän osaamistarpeita. Hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutusta ”Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op)”, jossa keskitytään tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun. Koulutus tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista, joka voi innostaa myös muiden alojen edustajia kiinnostumaan sote-alasta. Osaaminen kehittyy MOOCien avulla, joissa oppimista on voitu pilkkoa joustavasti pieniin osiin ja osaaminen voi karttua eri järjestyksessä. Hankkeen tuotoksiin kuuluu ammattikorkeakoulujen käytettäväksi tarkoitettu kehittämistehtävän sopimus, joka tukee opiskelijan onnistumista projektityöskentelyssä.

TOTEMK, Training Trainers for Teacher Education and Management in Kenya ja CLIDEV, Strengthening Climate Change Education for Sustainable Development in (Myanmar) and Vietnam (CLIDEV) ovat hankkeita, joissa työskennellään uusien digitaalisten opetusmenetelmien ja -välineiden parissa, MOOCien rakentamisen ja opettajan kouluttajien kouluttamisen tematiikassa (ToT, training of trainers) Keniassa ja Vietnamissa. Hankkeissa tuetaan mm. paikallisen opetussuunnitelmauudistuksen käyttöönottoa, opetuskäytänteitä ja opintojaksototeutuksia tukemalla opettajankouluttajia ja myös suoraan opettajia. Paikalliset kumppanit haluavat osallistua hankkeiden koulutuksiin. Maissa on tavallista hyödyntää verkkoa lähiopetuksen tai monimuoto-opetuksen osana (blended learning). Tosin haasteitakin digitaalisessa opetuksessa ja työkalujen käytössä on. Laurealta sujuu uudenlaisten pedagogisten opetustaitojen, uusien teknologioiden käyttöönoton sekä sosiokulttuuristen tekijöiden edistäminen opetuksessa. Laureasta on hienosti viety maailmalle pedagogista LbD-oppimismallia, ABC-menetelmän käyttöä verkkototeutusten rakentamisessa, hyviä digitaalisia käytänteitä ja Seppo-peliä. Aineksia koulutustuotteisiin on MOOCeissa, opetussisällöissä, työpajapaketeissa, digitaalisissa oppimisympäritöissä, sähköisissä työkaluissa, taustamateriaalien ja oppimistehtävien tuotannossa.

Escape4Health -hankkeessa viisi kumppanimaata yhdistää pakohuonepelejä terveysalan koulutukseen. Pakohuoneissa ratkaistaan kokemuksellisen oppimisen avulla moniammatillisia ja monimutkaisia ongelmia innovatiivisesti toisten kanssa kommunikoiden. Laurea vastaa digitaalisesta pakohuonepelistä Seppo-alustalla, joka toimii mobiilina ja selaimella. Toiminta tapahtuu esimerkiksi siten, että kaksi tiimiä pelaa rinnakkain erilaisia pelejä, joissa he joutuvat kysymään toisilta apua. Keskeistä pelaamisessa on vuorovaikutus ja tiimissä toimiminen monialaisissa opinnoissa sekä potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen. Tulevaisuudessa peliä käytetään akuuttihoitotyön opinnoissa.

ToFie, Tools for Inclusive Education on kansainvälinen hanke, joka tarjoaa korkea-asteen opettajille työkaluja oppimisvaikeuksien huomioimiseen ja osallistavan oppimisympäristön rakentamiseen. Hankkeen toiminnoissa herätellään tietoisuutta, suunnitellaan ja kehitetään yhdessä ja reflektoidaan oppimiseen liittyviä asioita kuuden korkeatasoisen kumppanin kanssa. Korkea-asteen opettajat ovat kiinnostuneita erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja käytännön ratkaisujen löytämisestä. Hankkeen viisi työpakettia: perustietous oppimisvaikeuksista, oppimisvaikeudet korkea-asteella, pedagogisia työkaluja osallistavaan opetukseen, maahanmuuttajaopiskelijan oppimisvaikeudet ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen tuottavat työkaluja opettajien työhön. Tuotoksina tästä hankkeesta syntyy mm. käsikirja oppimisvaikeuksista ja opettajan työkaluista, täydennyskoulutuksen pilotti, raportti hyvistä käytänteistä ja tulosten levittämistapahtuma elo-syyskuussa 2022.

YLY, Yhdessä lisää yritteliäisyyttä -hanke vahvistaa lukion ja korkea-asteen sekä työelämän toimijoiden yhteistyötä ja lisää nuorten lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden yhteyksiä toistensa ja työelämäedustajien kanssa. Opiskelijat rakentavat opintojaan ja tulevaisuutta tukevia kontakteja ja verkostoja heille tarjotun sosiaalisen tuen avulla. Heille syntyy polkuja opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Nämä yhteistyömuodot vastaavat lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyövelvoitteisiin sekä tarpeisiin rakentaa lukion uuden opetussuunnitelman mukaisia oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa jo lukioaikana ammattikorkeakouluopintoja osana opintojaan.

WeaLe, Developing wearable intelligence in learning environments -hankkeessa kehitetään pitkäaikaista yhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa ja tutkitaan mahdollisuuksia tuoda puettavaa älykkyyttä oppimisympäristöihin. Opiskelijat ovat innolla mukana projektissa omilla tutkimusaiheillaan. Tällaisia ovat mm. arkipäivän laitteiden robotiikka ja tekoäly, päälle puettavat robotit, jotka helpottavat fyysistä työtä (eksoskeletonit), toimitusketjujen tekoäly, pelaamisen psykologia, tunteita ja liikkeitä välittävä teknologia sekä lisätyn todellisuuden käytännön mahdollisuuksien kartoittaminen.

Yhteenvetoa

Keväällä 2022 opettajat kaikkialla maailmassa ovat olleet samanlaisessa tilanteessa eli opetus, kehittäminen ja matkustaminen on muuttunut verkkotyöskentelyksi. Tilaisuuksissa onkin jaettu vinkkejä Covid19 pandemian tuomiin haasteisiin mm. kansainvälisten ja monien yhteiskehittämisen hankkeiden toteuttamisessa. Kehittäjämme ovatkin todenneet, että ”opettajat kaikkialla maailmassa kehittävät ihan samoja asioita”. Tämä tieto voisi helpottaa monen kynnystä lähteä kokeilemaan kansainvälistä hankeyhteistyötä.

Toisena huomiona voisi mainita, että digitaalisuus ja pelit liittyvät opetuksen kehittämisen hankkeisiin yhä voimakkaammin. Laureassa opettajat haluavat lisätä pelien käyttöä opetuksessa. Pelien käyttämiseen ja rakentamiseen liittyvät kysymykset, kuten maksullisuus, sisällöntuotantoon kuluva aika ja vaadittava osaaminen, jo olemassa olevien pelialustojen hyödyntäminen, ja rakentaako kaikki itse alusta alkaen, kiinnostaa opettajia. Opiskelijoiden näkökulmasta pelien käyttö on tätä päivää ja oppimisympäristönäkin jo tuttua. Siis opetuksen pelillistäminen on tulossa!

Lisätietoa hankkeista:

PamuRobo

Roboboost

Hyvinvoiva terveydenhuolto

UUDO

TOTEMK

CLIDEV

Escape4Health

ToFie

YLY

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061446260

Jaa sivu