Tutustuminen työelämään auttaa suuntaamaan ja suunnittelemaan tradenomin opintoja

Teksti | Eeva Haikonen

Opintojaan aloittelevan opiskelumotivaatio vahvistuu, kun tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat konkreettisesti tiedossa. Omia uravalintoja on myös helpompi tehdä, kun ymmärrys eri vaihtoehdoista on laaja. Siksi it-tradenomiopiskelijat käyvät heti ensimmäisen opiskelukuukauden aikana kartoittamassa monipuolisesti oman alansa työkenttää.

Opiskelemalla mielekäs työ

Jokaisen opiskelijan toiveena on löytää oma mielekäs työura mahdollisesti jo opintojen aikana, kuitenkin viimeistään opintojen päättyessä. Opiskelualan valintaan voi vaikuttaa monikin asia, mutta tärkein lienee oma mielenkiinto alaa kohti. Joillain aloilla tulevat työmahdollisuudet ovat opintojen alusta asti hyvinkin konkreettisia. Tradenomin opinnoissa työkenttä on laaja ja ammattinimikkeiden kirjo valtava. Koulutusala on moneen valmistava, selvää sijoittumista työelämään voi olla vaikea nimetä. Ammattinimikkeet voivat itsessään olla täysin vieraita opiskelijalle. Tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijoilla tilanne on sama kuin ”yleistradenomilla”. Ammattinimikkeiden kirjo on laaja: suunnittelija, järjestelmäasiantuntija, sovellusarkkitehti tai vaikkapa testauskonsultti. Usein nimikkeet ovat vain englanniksi. Opiskelijoilla voi olla joku mielikuva siitä, mitä työ todellisuudessa on, mutta usein tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat opintojen alkuvaiheessa hämärän peitossa.

Yritysvierailu oli hyvä tapa saada käsitys siitä, minkälaista työtä voi tehdä tulevaisuudessa. Erityisesti pidin siitä, että haastateltava oli itsekin it-tradenomi.

Yritysvierailu konkretisoi

Tikkurilan Laurean tietojenkäsittelyn opiskelu aloitetaan siten, että heti ensimmäisen opiskelukuukauden aikana toteutetaan pienryhmissä vierailu alalla toimivaan yritykseen. Neljän hengen tiimit käyvät eri yrityksissä ja kokemukset näistä vierailuista jaetaan luokassa muille opiskelijoille. Näin opiskelijat saavat kuulla opintojen alussa 8-10 yrityksen toiminnasta ja työtehtävistä yrityksissä. Vierailujen tiedonkeruu pohjautuu haastatteluihin: opiskelijat sopivat itse vierailun ajankohdan ja valmistelevat kysymyksiä ja toteuttavat teemahaastattelun yrityksen tiloissa. Ohjaava opettaja ei ole vierailulla mukana, vaan vastuu  on opiskelijoilla.

Omalla kohdallani vierailu nosti opiskelumotivaatiotani ja kiinnostusta alaa kohtaan.

Taustatyötä vierailujen toteuttamiseksi on tehty jo ennen opiskelijoiden saapumista Laureaan. Vastuuopettaja on ollut yhteydessä moniin IT-alan toimijoihin. Yritysvierailukohteen valinta ei siis jää opiskelijan vastuulle, vaan yrityksiin on oltu yhteydessä ennakkoon ja varmistettu vierailuluvat. Vierailukohteet jaetaan aivan opintojen alussa, yleensä toisella opiskeluviikolla. Opiskelijoiden on mahdollista ehdottaa itsekin yritysvierailukohdetta, silloin yhteydenpito ja vierailun järjestelyt jäävät opiskelijaryhmän tehtäväksi. Opiskelijoilla ei useinkaan ole omia ehdotuksia, ja opettajien ehdotukset on koettu kiinnostavina.

IT-alalle on ominaista se, että työpaikkoja löytyy monipuolisesti kaikilta toimialoilta. Tuleva työnantaja voi siis hyvin olla ihan muu kuin IT-alan yritys. Alkuvaiheessa opiskelijoilla on yleisimmin kiinnostusta nimenomaan ohjelmistojen kehittämiseen. Mielikuva ”koodarin” ammatista on vahva. Tästä syystä ohjelmistobisneksessä mukana olevat yritykset kiinnostavat opiskelijoita ehkä eniten.

Olen itse aina ajatellut, että haluan tehdä koodarin hommia, mutta vierailun jälkeen asia muuttui.

Syksyllä 2018 vierailukohteista kolme oli ohjelmistotaloja: Exove Helsingissä, Whitestone Vantaalla ja City Dev Labs Keravalla. Muita toimialoja edustivat Alma Media, HSL ja Veikkaus. Kaikista näistä yrityksistä oli haastateltavaksi valikoitunut henkilö, joka on tiiviisti mukana yritysten digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Loput vierailukohteet olivat Eazybreak (sähköiset henkilöstön työntekijäedut, kuten lounas- ja kulttuurisetelit), Elisa ja Nordea. Noin puolessa vierailuyrityksistä haastateltava oli entinen Laurean tietojenkäsittelyn opiskelija.

Reflektoinnista apua oman osaamisen suuntaamiseen

Vierailut toteutettiin pienissä tiimeissä ja esitysten yhteydessä keskusteltiin yhdessä koko ryhmän kanssa kokemuksista ja havainnoista. Tämän lisäksi jokainen opiskelija pohti Kyvyt.fi-alustalla toteutetussa e-portfoliossa vierailun antia ja omia henkilökohtaisia oppeja. Kuinka arvokkailta ja painavilta työelämäasiantuntijan sanat opiskelijoiden mielestä tuntuivatkaan! Lähes joka yrityksessä haastateltava oli antanut vinkkejä sekä opiskelua, että työelämää varten. Portfolioista ilmeni mm. seuraavia oppimiskokemuksia:

Mieleeni jäi se, että IT-alalla ei enää pelkillä ohjelmointitaidoilla pärjää, vaan pitää myös pystyä kommunikoimaan asiakkaiden kanssa.

Mielestäni IT-alan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi (niin koulussa kuin työelämässä) nousi asennoituminen, uteliasuus ja kiinnostus oppia uutta.

Arvostin erittäin paljon haastateltavan tietotaitoja ja sain paljon hyviä eväitä ja ideoita jatkaa opiskeluja. Hän myös painotti eritoten itsenäistä opiskelua!

Minulle jäi positiivinen kuva vierailusta ja selkeästi tuli esille se, miten tämän päivän suuret yritykset pyrkivät digitalisoitumaan.

Haastateltavan mukaan koulu ja sen opinnot mahdollistivat hänelle hänen nykyiset työtehtävänsä, ja hän korosti meille hyvän työharjoittelupaikan merkitystä urakehityksen kannalta.

Vierailujen jälkeen opiskelijoilla oli myös mielessään pitkä lista tekniikoita, välineitä ja osaamisista, joita työelämässä tarvitaan: JavaScript, SQL, Python, R, ketterät kehitysmenetelmät. Lisäksi muista (ei-tekniikka-lähtöisistä) osaamisista nousi ennen kaikkea viestintä- ja kommunikaatiotaidot, tiimityötaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Myös työpaikkojen rento ilmapiiri (kahvikoneet ja pitsalaatikot) ja modernit toimistotilat (robotti ala-aulassa ja paljon neuvottelutiloja) olivat kiinnittäneet huomion. Kaikkineen kokemus oli erittäin myönteinen. Useammin kuin kerran mainittiin, että koko opintojakson parasta antia oli yritysvierailu.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833705

Jaa sivu