Ulkoinen EFQM-arviointi ja tunnustus kirittävät korkeakoulun TKI-toiminnan kehittämistä

Teksti | Jouni Koski

EFQM-malli (European Foundation for Quality Management) on maailmanlaajuisesti tunnustettu viitekehys, joka tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. Mallin avulla haetaan vertailukohtaa organisaation omaan toimintaan. Sitä voi käyttää apuna päivittäisessä johtamisessa, toiminnan arvioinnissa tai erilaisissa päätöstilanteissa, kuten strategiatyössä tai muutostilanteissa. EFQM-viitekehystä käytetään myös arvioinnin työkaluna. Malli kuvaa ideaalitilannetta, eli sitä, miten organisaation pitäisi toimia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kun organisaation omaa toimintaa vertaa malliin, saa käsityksen siitä, missä organisaation vahvuudet ovat ja missä se on onnistunut. Arvioinnin avulla saadaan esiin myös se, mitä organisaatiossa kannattaa kehittää. Itsearviointien lisäksi organisaatiolla on mahdollisuus ulkoisen arvioinnin avulla saada asiantunteva arviointi ja ulkopuolisen näkemys suorituskyvystään.

Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutettiin EFQM-mallin mukainen ulkoinen arviointi keväällä 2022, jolloin se kohdistettiin korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta). Ulkoinen arviointi tarjosi erinomaisen oppimisen mahdollisuuden koko korkeakouluorganisaatiolle. Arviointi kohdistettiin TKI-toimintaan, sillä sisäisen organisaatiouudistuksen (1.1.2019-) yhteydessä TKI-toiminnan johtamista ja organisointia muutettiin olennaisesti. Ulkoisessa arvioinnissa arviointiryhmä tunnisti korkeakoulun TKI-toiminnan vahvuuksia viisi seuraavasti:

  1. Strategia: Laurealla on selkeä ja osallistavalla tavalla laadittu strategia, johon TKI-toiminta on sisällytetty selkeästi mukaan. Tältä pohjalta tehdyt TKI-toimintaan liittyvät strategiset valinnat, kuten esimerkiksi organisaatiomallin kehittäminen, valitut ja myös opetuksessa tärkeiksi teemoiksi tunnistetut tutkimusohjelmat sekä alueellisen kehitystoiminnan konseptoiminen avainkumppanimalliksi, ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi.
  2. Toiminnanohjaus: Toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi (TTS) on selkeä ja konkretisoi strategiset tavoitteet osaksi vuosisuunnittelua ja henkilöstön työnkuvien suunnittelua (TAS). Suunnitelmien toteuttamisen tueksi on laadittu poikkeuksellisen selkeä ja yksityiskohtainen menettelytapaohjeistus, joka kattaa niin tehtävänkuvat, kuin yhteistyön eri tiimien ja ryhmien välillä. TKI-toiminnan näkökulmasta esimerkkejä onnistuneista ilmenemistä ovat esimerkiksi hankevalmistelu- ja seurantaprosessit.
  3. Opetuksen ja TKI:n integraatio: Pedagoginen malli Learning by Developing (LbD) luo valmiin pohjan opetuksen ja TKI-toiminnan integroimiseen, josta on esittää erinomaisia esimerkkejä. Tämä yhdistettynä Laurean itseohjautuvuuteen ja innostukseen perustuvaan johtamiskulttuuriin on saanut aikaan toimintakulttuurin kehittymisen myös TKI-toiminnan osalta. Lisäksi henkilöstön kehittämisen taustalla oleva ajattelu 90 % oppimisesta työn kautta mahdollistaa työnantajan ja työntekijän näkökulmasta tarkoituksenmukaista kehittymistä molempia osapuolia aidosti hyödyttävällä ja motivoivalla tavalla.
  4. Dialogi kumppanien kanssa: Laurealla on pitkät perinteet jatkuvasta dialogista alueellisten toimijoiden, rahoittajien, kumppaneiden, opiskelijoiden ja alumnien sekä hankerahoittajien kanssa. Tämä keskustelu kanavoituu menettelytapaohjeiden mukaisesti tarkoituksenmukaisille tahoille päivittäistoiminnan johtamisen ja kehittämisen tueksi sekä osaksi strategiaprosessia puolivuosittaisten rehtoraatin ja korkeakouluyksiköiden johtoryhmien keskusteluiden kautta.
  5. Tulokset: Toiminnan tulosten osalta Laurea on saavuttanut hyvän tason asiakastyytyväisyydessä, hankehakujen läpimenoprosentissa, hankerahoituksen kasvussa, liiketoiminnan tuloksessa sekä yleisesti talouden keskeisissä tuloksissa.

Arviointiryhmän esiin tuomat vahvuudet on helppo tunnistaa ja tunnustaa, vaikka kolmas näistä (Opetuksen ja TKI:n integraatio) yllätti rehtorin. Sisäisessä korkeakouluyhteisön diskurssissa on pitkään, peräti lähes pari vuosikymmentä, käyty alati keskustelua tarpeesta parantaa opetuksen ja TKI:n integraatiota. Siihen on käytetty paljon aikaa ja voimavaroja, mikä on ilmeisesti tuottanut tulosta, jota ei tavallaan olla sisäisesti kuitenkaan noteerattu. Kun arviointiryhmä arvioi tätä opetuksen ja TKI:n integraation toteutumista ulkopuolisena, se näyttäytyikin TKI-toiminnan näkökulmasta korkeakoulun vahvuutena.

Arviointiryhmä tunnisti myös arvokkaita parantamisalueita, joihin korkeakoulun kannattaa huolella paneutua. Ryhmä haastoi positiivisesti tarpeen korkeakoulun tahtotilan eli vision kirkastamiseksi ja TKI-toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi edelleen. Lisäksi arviointiryhmä oli analysoinut organisaatiorakenteen toimivuutta tuoden esiin mahdollisuuden organisoida toimintaa teemojen mukaan, mikä voisi vahvistaa TKI-toiminnan vaikuttavuuspotentiaalia. Vaikka tavoitteena ei ole kasvattaa opetuksen ja TKI:n integraation määrää, voisi arviointiryhmän mukaan toteutuvan integraation laadun kehittäminen aidon toiminnan suuntaan muodostaa Laurealle strategisen erottuvuus- ja kilpailutekijän. Arviointiryhmä kehotti korkeakoulua harkitsemaan myös yhteisen organisaatiokulttuurin tason määrittämistä selkeämmin yhteisen ymmärryksen ja toimintatapojen vakiintumiseksi, joka toki on tasapainoilua itseohjautuvuuden ja innostukseen perustuvan toiminnan kanssa. Lisäksi arviointiryhmä totesi, että keskeisten tulosten osalta on vielä paljon saavutettavaa, vaikka tulokset hyviä jo ovatkin. TKI-toiminnan tavoitteen asetanta ja mittaaminen on arviointiryhmän mukaan osin alkuvaiheessa, vaikka yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toimintaympäristön toimijoista kerätään paljon laadullista tietoa. Kuitenkin kokonaistoiminnan suuntaamisen ja kehittämisen kannalta voisi olla hyödyllistä jatkaa nykyisten mittareiden käyttämistä, mutta luoda selkeämpi mittaristo toiminnan vaikuttavuudelle ja muiden toimijoiden näkemyksille Laureasta.

kuvituskuva.
Kuva 1: Laadun kehittäjä / Recognised by EFQM -tunnustus luovutettiin Laurea-ammattikorkeakoululle Suomen Laatupäivässä 10.11.2022

Laurean TKI-toiminta saavutti ulkoisessa arvioinnissa niin korkean pistemäärän, että se oikeutti korkeakoulun Laadun kehittäjä / Recognised by EFQM -tunnustukseen (neljä tähteä), joka luovutettiin korkeakoululle Suomen Laatupäivänä 10.11.2022. Laatupäivässä tunnustuksen vastaanottivat Laureasta vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho (kuvassa keskellä) ja Sanna Juvonen (kuvassa vasemmalla). Kuvassa (oikealla) on myös tunnustuksen luovuttanut Excellence Finlad Oy:n toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Rehtorina haluan esittää Laurea-ammattikorkeakoulun koko henkilöstölle lämpimät kiitokset upeasta TKI-toiminnan kehitystyöstä, joka huomioitiin nyt ”neljän tähden arvoisella” Laadun kehittäjä / Recognised by EFQM -tunnustuksella. Se on osoitus pitkäjänteisestä kehittämistyöstä ja uskon, että tämä ulkoinen EFQM-arviointi ja sen myötä saatu tunnustus kirittävät korkeakoulumme TKI-toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa yhä upeampiin tuloksiin!

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022111465460

Jaa sivu