Unelmat, toivo ja voimavarat yrittäjän arjessa

Teksti | Anita Mäntynen-Hakem

Mistä yrittäjä saa toivoa ja voimaa arkeen? Mitä yksinyrittäjälle tarkoittaa menestys? Mikä on unelmien paikka tässä kaikessa? Muun muassa tällaisista asioista keskustelimme yrittäjän, hypnovalmentajan ja psyykkisen valmentajan Satu Isokuortti-Horellin kanssa ESR-rahoitteisen Toivo@Tee-hankkeen Toivoa ja teetä -podcast-sarjan jaksossamme. Keskustelussamme esiin nousseita teemoja yrittäjän voimavarojen lähteenä olivat muun muassa kiitollisuus, resilienssi, työn merkityksellisyys ja kutsumus, omannäköinen elämä ja unelmointi.

kuvituskuva.
Kuva 1: Anita Mäntynen-Hakem ja Satu Isokuortti-Horelli keskustelemassa unelmista ja toivosta Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen studiossa. (Kuva: Hanna-Maija Aarnio)

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Leena Manka toteaa, että myönteinen asenne on työhyvinvoinnin ja työnilon edistämisessä kaikista tärkein asia. ”Se mihin huomiomme kiinnittyy, kasvaa” (Manka 2023). Satu Isokuortti-Horelli nosti keskustelussa esiin asenteen ja mielen voiman, jonka tarkastelu on hänen valmentajan työssään tärkein elementti. Hän kertoi tekevänsä päivittäin kiitollisuusharjoituksia.

Myönteisen asenteen ja kiitollisuuden lisäksi esimerkiksi verkostot, vertaistuki sekä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ovat yrittäjälle voimavaran lähteitä. Erityisesti yksinyrittäjä jää usein vaille yhteisöllisyyden voimaa, jollei ympäriltä löydy muita toimijoita, joiden kanssa jakaa asioita ja tunnelmia. Kuitenkin yhteisöllisyys on tutkitustikin yksi työhyvinvoinnin peruspilareita. Manka (2023) antaa vinkkejä yhteisöllisyyden lisäämiseksi voimavarana ja listaa tällaisia asioita: positiivinen vuorovaikutus, vastavuoroisuus, puheeksi ottaminen, yhteiset ”sukimishetket” ja verkostoituminen eri tahojen kanssa. Yhteiset sukimishetket tarkoittavat sitä, että ollaan yhdessä asialistattomasti kuulumisista keskustellen, muutenkin kuin töitä tehden.

Laurean koordinoima Toivo@Tee-hanke on perustunut juuri vertaistuen voimaan. Kaksi vuotta kestäneessä hankkeessa tarjottiin 2021–2023 vertaisvoimaa yksin- ja mikroyrittäjille selviytymiseen ja uusiin askeliin. Hankkeen tiimi koostui kahden ammattikorkeakoulun (Laurea ja Metropolia), Novago Yrityskehityksen ja Osuuskunta Orrellan Putiikkiopiston edustajista. Toivoa ja teetä -podcast -sarja oli yksi hankkeen tuotoksista ja siitä vastasi Metropolian lehtori Hanna-Maija Aarnio. Itse työskentelin hankkeessa Laurean projektikoordinaattorina tehden erityisesti hankeviestintää ja yrittäjäyhteistyötä.

Usko, toivo ja kutsumus

Podcast-keskustelussamme Satu Isokuortti-Horellin kanssa ja lukuisissa keskusteluissa yrittäjien kanssa nousi voiman lähteenä esiin työn merkityksellisyys, kutsumuskin. Lauri Järvilehto toteaa kutsumuksesta näin: ”Kutsumus on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet.” Järvilehto kehottaa rakentamaan ansaintamallia tähän ajatukseen pohjautuen. (Järvilehto 2013) Monella yrittäjällä tämä ajatus on ollutkin yrityksen perustamisen taustalla, niin myös Isokuortti-Horellilla.

Kokemus työn merkityksellisyydestä ja kutsumus liittyvät siis innostukseen, jopa intohimoon. Aivotutkija, professori Minna Huotilaisenkin mukaan innostunut ja intohimoinen suhtautuminen asioihin, joita työssään ja elämässään tekee, lisää hyvinvointia. ”Keho kantaa mieltä, mieli kehoa.” Parhaimmillaan ja aktiivisimmillaan ihminen on flow-tilassa eli virtaustilassa, johon liittyy hallinnan tunne, tekemisen meininki, innostus ja oppiminen. Virtaustilassa osaaminen, muisti, havaintokyky, sosiaaliset taidot ja tarkkaavaisuus ovat parhaimmillaan.  (Huotilainen & Peltonen 2017.)

Keskustelimme Isokuortti-Horellin kanssa yrittäjän arjessaan tarvitsemista taidoista. Resilienssi, joka tarkoittaa esimerkiksi muutos-, palautumis-, toipumis- ja selviytymiskykyä, on yrittäjälle tärkeä voimavara, mutta myös taito, jota voi kehittää. Resilienssivalmentaja Ulrika Björkstam kutsuu resilienssiä tärkeäksi metataidoksi. Metataidot ovat taitoja, joita tarvitaan mahdollistamaan työelämän substanssitaitoja. Muita metataitoja resilienssin lisäksi ovat muun muassa digitaidot, itseohjautuvuus, ennakointitaidot, luovuus ja vuorovaikutustaidot. (Björkstam 2023.) Kaikki edellä mainitut metataidot ovat toki hyvin tärkeitä yrittäjälle. Usko ja toivo ovat puolestaan paitsi tärkeitä arvoja, myös taitoja. Jotta osaa ja uskaltaa uskoa ja toivoa, perustana on luottamus siihen, että elämä kannattelee ja oikeat asiat tapahtuvat oikeaan aikaan.

Unelmoikaa, ihmiset!

Luottamusta elämään tarvitaan, jotta uskaltaa unelmoida. Isokuortti-Horellille yrittäjyys kaikkinensa on unelmien toteuttamista: ”Elän nyt unelmaani.” Menestys tarkoittaa hänelle puolestaan omannäköistä elämää, mahdollisuutta tehdä sitä, mikä on ”oma juttu.” Hän rohkaisee jokaista unelmoimaan: ”Unelmoikaa, ihmiset!”

Unelma- ja metaforatyöskentelyyn perehtynyt filosofian lisensiaatti Marja-Leena Toukonen (2008) on todennut, että unelmat ja arki eivät ole toistensa vastakohtia, vaan unelmilla voi rakentaa omasta elämästään enemmän itsensä näköistä, kuten moni yrittäjä onkin tehnyt. Unelmointiin ja omannäköisen elämän rakentamiseen sisältyy vastuu, esimerkiksi vastuu läheisistä, nykyhetkestä, elämänvalinnoista ja niihin suhtautumisesta sekä omista tunteista, arvoista ja asenteista, mutta myös omista unelmista, tulevaisuudesta ja elämästä.

Totesimme Satu Isokuortti-Horellin kanssa, että yrittäjä saattaa tarvita voimavarakseen paitsi uskoa ja toivoa, joihin liittyy uskallus unelmoida ja elää omanlaistaan elämää, myös rakkautta.  Tarvitaan rakkautta niin itseään, muita ihmisiä kuin työtään kohtaan.

Kirjoittaja:

Anita Mäntynen-Hakem (yhteisöpedagogi YAMK, AmO) toimii Laureassa projektiasiantuntijana sekä lisäksi yrittäjänä: työelämäasiantuntijana sekä kouluttajana.

Lähteet:

  • Björkstam, U. 2023. Resilienssi on tulevaisuuden työn metataito. Teoksessa Work Goes Happy – Paremman työelämän voimavarat. Keuruu: Minea Kustannus ja Media, 253–269.
  • Huotilainen, M. & Peltonen, L. 2017. Tunne aivosi. Otava. E-kirja
  • Järvilehto, L. 2013. Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmien työpaikan. Helsinki: Tammi.
  • Manka, M. 2023. Työnilo voimavarana, julistuksesta tekoihin. Teoksessa Work Goes Happy – Paremman työelämän voimavarat. Keuruu: Minea Kustannus ja Media, 197–216.
  • Toukonen, M. 2008. Unelmatyöskentely. Ote omanlaiseen elämään. Juva: PS-kustannus.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023040635361

Jaa sivu