Uudistettu Aistienmenetelmä.net-sivusto tarjoaa tietoa ja tukea työhyvinvoinnin, oppimisen ja yhteisöllisyyden edistämiseen

Teksti | Pauliina Pöyry

Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitetyssä Aistien-menetelmässä elämyksellistä ja moniaistista Aistien-tilaa hyödynnetään oppimisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden välineenä ja mahdollistajana. Keväällä 2023 menetelmää on kehitetty osana Eloisa-hanketta, minkä myötä myös Aistienmenetelma.net-sivusto on uudistunut. Uudistunut sivusto tarjoaa nyt entistä monipuolisemmin lisätietoa menetelmästä ja tukea sen käyttöön sekä tietoa erilaisista käyttömahdollisuuksista.

Menetelmää on kehitetty vuodesta 2009 lähtien monissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Aistienmenetelmä.net-sivusto kokoaa yhteen, miten menetelmää on kehitetty eri hankkeissa vuosien varrella. Lisäksi sivulta löytyy tietoa siitä, miten muut tahot kuten Suomen Punainen Risti tai Helsingin yliopiston opiskelijat ovat hyödyntäneet menetelmää. Sivusto avaa myös Aistien-menetelmän taustalla olevaa teoriaa, kuten sosiokulttuurisen innostamisen merkitystä, muistelutyötä sekä moniaistisuutta työssä ja oppimisessa.

Aistien-tila Aistien-menetelmän mahdollistajana

Aistien-menetelmän keskiössä on Aistien-tila. Kyseessä on tyhjä tila, johon voidaan kuvien, videoiden, äänien, tuoksujen, makujen ja esineiden avulla luoda erilaisia elämyksellisiä kokonaisuuksia. Valmista, moniaistista tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi oppimisen ja vuorovaikutuksen edistäjänä. Toisaalta ryhmä voi rakentaa tilan myös itse ja päättää tilan tavoitteet, mikä tukee ryhmän yhteisöllisyyttä.

Aistien-tila sijaitsee Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella, mutta tilasta on myös liikuteltava versio, jolloin sitä voidaan käyttää myös muualla. Aistienmenetelmä.net-sivusto kokoaa yhteen lisää esimerkkejä tilan eri käyttömahdollisuuksista, ja sivustolta löytyvät tarkemmat tekniset tiedot auttavat myös tilan käytössä. Lisäksi sivustolta löytyy havainnollistavat video-ohjeet moniaistisen tilan rakentamiseen.

Huoneen seinille on heijastettu kaksi erilaista merenrantamaisemaa. Lattialla on sinisiä ja hiekanvärisiä kankaita, ja lattialla istuu yksi henkilö.
Rantateema Aistien-tilassa Laurean Tikkurilan kampuksella. (Kuva: Minttu Räty)

Aistien-menetelmää voidaan soveltaa monipuolisesti eri tarkoituksiin

Lisäksi sivusto kokoaa yhteen tietoa menetelmän eri soveltamismahdollisuuksista ja käyttötarkoituksista. Aistien-menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi avoimena oppimisympäristönä, apuna kotoutumisen tukemisessa, ihmisten välisen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen edistäjänä sekä työhyvinvoinnin tukemisen välineenä. Esimerkiksi Eloisa-hankkeessa Aistien-menetelmää on hyödynnetty työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Hankkeessa on pilotoitu Aistien-menetelmän pohjalta Elämysnurkka-konsepti, jossa liikuteltavan Elämysnurkka-tilaratkaisun avulla työyhteisöt voivat toteuttaa moniaistisen tilan omissa tiloissaan ja näin edistää vuorovaikutusta, palautumista, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia (Honkonen 2023).

Aistienmenetelma.net-sivuston lisäksi Laurean Aistien-tilaa sekä liikuteltavaa tilaa on kehitetty entistä toimivammiksi. Kannattaa siis tutustua sekä uusittuun sivustoon että Aistien-tilaan ja kokea, millainen positiivinen vaikutus Aistien-menetelmällä voi olla työhyvinvointiin, oppimiseen ja yhteisöllisyyteen.

Eloisa-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060151911

Jaa sivu