Vahva työelämäintegraatio parantaa ammattikorkeakoulusta työllistymistä

Teksti | Jouni Koski

Valmistuneiden työllistyminen on korkeakouluissa tärkeä mittari toiminnassa onnistumisesta ja erityisen tärkeää se on luonnollisesti ammattikorkeakouluissa, joissa kouluttaudutaan suoraan ammattiin. Toki tutkinnoissa on isoja eroja, kun osassa tutkintoja saadaan virallinen kelpoisuus edellytyksenä ammatissa toimimiselle (esim. sairaanhoitaja) ja toiset tarjoavat laaja-alaista osaamista eri tehtäviin (esim. tradenomi). Työllistyminen on tärkeää myös niin tutkinnon suorittajalle kuin myös yhteiskunnalle, joka korkeakoulutuksen Suomessa kustantaa.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistietoja seurataan Opetushallituksen Vipunen –palvelusta, johon on tallennettuna ammattikorkeakouluissa t​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta aina tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Viimeisimpänä käytettävissä tiedot vuoden 2018 aikana valmistuneiden työllistymisestä vuodelta 2019. Vipusen tietojen avulla lasketaan työllisyysaste, joka kertoo, mikä on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisten osuus työelämän käytettävissä olevista valmistuneista eli työvoimasta, johon luetaan työllisten lisäksi myös työttömät.

Työllisyyslukuihin tutustuessa on todettava, että ammattikorkeakouluista työllistytään erinomaisesti eli vuonna 2018 valmistuneista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on ollut työssä vuoden 2019 lopussa 94.6 %, mikä on täsmälleen sama lukema kuin vuosi sitten vuonna 2017 valmistuneiden osalta. Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet Covid-19 –pandemian takia poikkeuksellisia, joten vuosien 2019 ja 2020 valmistuneiden tilastoa odotetaan luonnollisesti jännityksellä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) vuonna 2018 suorittaneista työllisiä oli vuoden 2019 lopussa 97.2 %, mikä on 0.5 % korkeampi lukema (96.7 %) kuin vuonna 2017 valmistuneista vuotta aiemmin. Vaihtelua työllistymisessä eri ammattikorkeakoulujen välillä on jonkin verran:

  • AMK-tutkinnoissa 91.4 – 97.5 % ja
  • YAMK-tutkinnoissa 93.1 – 100 %.

Vertailussa haasteellista on kovin suuret erot ammattikorkeakoulujen tutkintomäärissä. Laurea-ammattikorkeakoulussa tutkinnon (AMK) suorittaneiden työllisyysaste oli vuonna 2018 suorittaneiden osalta 96,6 %, joka on toiseksi korkein työllisyysaste ammattikorkealuista valmistuneiden joukossa. Parhaiten työllistyivät Yrkehögskolan Arcadasta valmistuneet (97,5 %). Kolmanneksi parhaiten työllistyivät ammattikorkeakoulututkinnon Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja Yrkeshögskolan Noviassa suorittaneet (96,3 %).

taulukon keskeinen sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen (ammattikorkeakoulututkinnot)

Laurea-ammattikorkeakoulu juhlistaa tänä vuonna 30 vuotista taivaltaan korkeakouluna. Toiminnan alusta asti ammattikorkeakoulupedagogiikka on ollut erityisenä kehityskohteena, jolloin tavoitteena on ollut teorian ja käytännön yhdistäminen sopivassa suhteessa, mikä oli ammattikorkeakoulujen yhteinen slogan toiminnan käynnistyessä -90-luvulla. Laureassa kehitettiin pian 20 vuotta sitten yhteinen pedagoginen toimintamalli (Learning by Developing eli LbD), joka on entisestään tiivistänyt työelämäyhteistyötä kaikessa opetuksessa. Näin perinteisten työharjoittelujaksojen rinnalle on syntynyt työelämäintegraatiota vahvistava kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli, joka tukee opiskelijoiden asiantuntija- ja työnantajaverkostojen rakentumista jo opintojen aikana.

Ammatillisen korkeakoulutuksen työelämäintegraatio vahvistuu korkeakoulussamme edelleen, kun tällä sopimuskaudella 2021 – 2024 olemme käynnistäneet uuden avainkumppanuusmallin, jolla haluamme entisestään vahvistaa opetuksen työelämäintegraatiota ja tukea korkeakoulun opiskelijoita niin ammatillisessa kasvussa asiantuntijaksi kuin myös työllistymisessä. Avainkumppanuuden kautta tarjoamme työnantajille systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön, jonka avulla kumppanimme voi kehittää liiketoimintaansa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa yhdessä korkeakoulumme kanssa. Avainkumppanuus merkitsee kumppanillemme vastikkeellista yhteistyöpakettia, jonka ytimessä on heidän tarpeisiin perustuva vuosisuunnitelma, joka rakennetaan yhdessä kumppanin ja Laurean kanssa. Avainkumppanuustoiminnan avulla edistämme työelämän kehittymistä, uudistamme työelämää ja vahvistamme korkeakouluopiskelijoiden oppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä valmistuneiden työllistymistä.

Vaikka Laureasta valmistuneiden työllistyminen (AMK-tutkinto 96,6 % ja YAMK-tutkinto 96,9 %) on jo nykyisellään verrattain korkealla tasolla, se ei voi olla liian korkealla tasolla ennen 100 %:in tasoa. Työllistymistä korkeakoulusta on kuitenkin tarkasteltava aina myös yksilötasolla ja jokaisella tutkinnon suorittaneella tulisi olla mahdollisuus hyvään työuraan ja elämään. Sen eteen me korkeakoulussa yhdessä työelämän kanssa toimimme!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021070140801

Jaa sivu