Valmennusta monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen

Teksti | Elina Wainio

Työmarkkinoiden globalisoitumisen myötä myös suomalaiset työyhteisöt ovat muuttumassa entistä monikulttuurisemmiksi. Suomessa monilla aloilla vallitseva osaajapula on osaltaan kiihdyttänyt monikulttuurisuuden kehitystä; Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja organisaatioiden on etsittävä ja rekrytoitava osaajia kaikkialta maailmasta.

kuvituskuva.
Kuvaaja: Diva Plavalaguna

Ulkomaisten osaajien tulo organisaatioon vaatii valmistautumista niin organisaation johdon tahtotilan, ohjeistusten, järjestelmien, viestinnän, sidosryhmädialogin kuin työkulttuurinkin osalta. Käytännön työnteossa etenkin esihenkilöiltä vaaditaan uudenlaisia kulttuurisia tietoja ja taitoja. Onhan heillä suuri vastuu siitä, että jokainen työntekijä – etnisestä taustastaan riippumatta – tuntee olevansa täysivaltainen työyhteisön jäsen, ja että jokainen kykenee antamaan parhaan panoksensa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tässä kirjoituksessa käsitellään työyhteisön kulttuurista monimuotoistumista ja siihen tarvittavaa tukea. Käytännön esimerkkinä kuvaillaan Talent Vantaa -hankkeessa toteutettavaa monikulttuurisuusvalmennusta organisaatioiden esihenkilöille.

Ulkomaisia osaajia tarvitaan – ollaanko siihen valmiita?

Organisaation päivittäisessä toiminnassa henkilöstön monikulttuurisuus ilmenee erilaisina kulttuurisina ominaisuuksina ja vieraina kielinä sekä yhteisen työkielen muuttumisena englanniksi. Parhaimmillaan monikulttuurisessa työyhteisössä erilaisuus tuottaa uudenlaisten näkökulmien ja oivallusten myötä innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. (Viitala 2021, 252-253252–253.)

Suomalaisilla työpaikoilla monikulttuurisuuden suurimpina etuina pidetään osaamisen monipuolistumisen lisäksi toisista kulttuureista oppimista ja ennakkoluulojen hälvenemistä. Suurimmiksi haasteiksi puolestaan osoittautuvat kielimuurit, erilaiset tavat työskennellä ja kulttuurierot. (Aula Research 2022.)  Pääkaupunkiseudun työnantajien kokemukset monikulttuurisuudesta ovat vastaavanlaisia: monikulttuurisuus koetaan pääosin myönteisenä asiana, joskin siihen liittyy kielitaitoon sekä kulttuuri- ja uskonnollisiin eroihin liittyviä haasteita. Työntantajataho kokeekin tarvitsevansa tukea ja opastusta nimenomaan kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen sekä tietoa eri uskonnoista ja kulttuureista. (Vantaan osaamiskeskus 2019.)

Erilaisuutta saatetaan vierastaa, ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen erilaisissa henkilöstökäytänteissä ja -järjestelyissä voidaan kokea haasteellisena (Viitala 2021, 253). Ennen ulkomaisia rekrytointeja organisaatioissa olisi tarpeen valmistautua sisäisesti työyhteisön kulttuuriseen monimuotoistumiseen. Johdon sitoutuminen muutokseen, sen perusteluiden läpikäynti organisaatiossa, henkilöstön kuuntelu ja tarvittavan tuen hankkiminen ovat tärkeitä, sillä ulkomaisten työntekijöiden tulo saattaa herättää levottomuutta ja huolta nykyisissä työntekijöissä. Huolta voivat herättää muutokset työkulttuurissa, paine sopeutumisen tarpeesta sekä omien kielellisten ja kulttuuristen kykyjen riittävyys. Valmennuksen järjestäminen niille, jotka työskentelevät jatkossa ulkomaisten työntekijöiden esihenkilöinä ja lähikollegoina, voi olla tarpeellinen ja hyödyllinen ratkaisu. (Bobkowski 2022.)

Talent Vantaa -hankkeen esihenkilövalmennus monikulttuurisuudesta

Talent Vantaa -hanke on osa kansallista Talent Boost -verkostoa, joka saa rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on tukea työnantajia kansainvälisten työntekijöiden rekrytoimisessa sekä kehittää valmiuksia ja käytäntöjä heidän osaamisensa tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä hanketta ajalla 1.5.2022 – 30.4.2023. ( Talent Vantaa | Business Vantaa.)

Vantaalaisten organisaatioiden esihenkilöille kohdistetun monikulttuurisuusvalmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Laureassa kaksi lehtoria. Vvalmennuksen tavoitteena on antaa esihenkilöille tietoa ja työvälineitä monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Valmennus käsittää kolme yhteistä tapaamista sekä pienryhmävalmennuksia teemoilla:

  • Miten valmistelen työyhteisöä kansainvälistymiseen?
  • Miten johdan monikulttuurista työyhteisöä?
  • Miten rakennan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen monikulttuurisen tiimin?
  • Miten luon luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisöön?
  • Vertaistuki ja hyvien käytänteiden jakaminen.

Syksyllä 2022 toteutettiin kolme yhteistä valmennuskertaa, joiden pohjaksi oli tehty tarve- ja toivekartoitus edeltäneen Talent Vantaa -hankkeen palautteiden ja ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjen toiveiden pohjalta. Valmennuksia markkinointiin tiedotteella Vantaan ja Laurean verkkosivuilla, Talent Vantaan yhteistyöverkostoissa ja sosiaalisessa mediassa sekä suullisesti tietoa levittäen. Yhteisiin valmennuksiin osallistui keskimäärin 10-12 organisaatiosta 14-1714–17 henkilöä/kerta. Aiheina valmennuksissa olivat: 1) Verkostoituminen, Kulttuuritulkinnat, DIB-analyysi 2) Kulttuurituntemus esihenkilötyössä 3) Monikulttuurinen johtaminen. Osallistujien palautteista ilmeni, että vaikka useissa organisaatioissa on jo luotu käytänteitä monikulttuurisuus huomioiden, kulttuurituntemuksen lisäämiselle on aina tarvetta, kuten yksi osallistuja tiivisti: ”Sitä toivoisi, että organisaation ylintä johtoa myöten osallistuttaisiin tällaisiin valmennuksiin, jotta oltaisiin sisäisesti samalla viivalla monikulttuurisuuden ymmärtämisessä.”

kuvassa koulutustilaisuuden osallistujia.
Kuva 1. Talent Vantaa -hankkeen yritysvalmennusten aloituskerta 27.10.2022. (Kuva: Anniina Honkonen)

Yhteisten valmennusten palautteiden pohjalta laadittiin ohjelma verkossa toteutettaville pienryhmävalmennuksille ajalle 15.12.2022-16.3.2023. Niitä markkinoitiin samoin kuin yhteisiä valmennuksia. Pienryhmät toimivat verkostoitumis- ja keskustelufoorumeina, joihin ovat tervetulleita kaikki, joita teemat kiinnostavat tai käytännössä koskettavat. Pienryhmät toteutetaan seuraavasti:

15.12.klo 8.30 – 10.00 Kulttuurierot työyhteisössä

12.1.klo 8.30 – 10.00 Ristiriitojen ratkominen monikulttuurisessa työyhteisössä

26.1. klo 8.30 – 10.00 Foreign talent´s perspective into working in Finland

9.2. klo 8.30 – 10.00 Perehdytys monikulttuurisessa työyhteisössä

2.3.klo 8.30 – 10.00 Työnantajatoimet ulkomaalaisia työllistettäessä

16.3.klo 8.30 – 10.00 Inklusiivinen työyhteisö

Valmennuskokonaisuuden tarkoituksena on antaa käytännön tietotaitoa sekä vertaistukea esihenkilöille, jotta he voivat rakentaa konkreettisia arjen työntekoon sovellettuja toimintamalleja omissa työyhteisöissään kansainvälisyys huomioiden. Valmennusten pohjalta on tarkoitus jatkojalostaa käytettyjä materiaaleja laajempaan käyttöön sekä rakentaa valmennuskonsepti jatkuvaksi palveluksi vantaalaisille organisaatioille, jotta hankkeen tuotoksista olisi hyötyä myös hankekauden jälkeenkin. Kuvassa 2 esitetään hankkeessa toteutettava yritys- /esihenkilövalmennuksen kokonaisuus.

taulukon sisältö on avattu tekstissä.
Kuva 2. Talent Vantaa -hankkeen valmennuskokonaisuus monikulttuurisuudesta esihenkilöille (Kuva: Elina Wainio)

Lisätietoja: Elina Wainio, elina.wainio@laurea.fi, 046 856 7923

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301122501

Jaa sivu