Valmistuneiden antaman palautteen kehitys ammattikorkeakouluissa

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä. AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry ja AVOP-palautekyselyn tulokset ovat kaikkien saatavilla Vipunen.fi -tilastopalvelussa.

AVOP-kysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2016 lähtien, joten on mielenkiintoista tarkastella viidessä vuodessa tapahtunutta kehitystä verraten vuoden 2016 tuloksia vuoden 2020 tuloksiin. Vaikka tilastopalvelun kautta on mahdollista paneutua valmistuneiden antamaan palautteeseen ammattikorkeakouluittain, syvennyn tässä blogikirjoituksessa ns. yleiskuvaan ja palautteen kehittymiseen kaikissa ammattikorkeakouluissa sekä ammattikorkeakoulututkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta. Palautekyselyssä ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat arvioineet kutakin väittämää asteikolla 1-7 (1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä). Väittämät on rakennettu siten, että suuremmat keskiarvot tarkoittavat tyytyväisempiä vastaajia ja pienemmät keskiarvot tyytymättömämpiä vastaajia.

AVOP-kyselyssä on yhteensä 13 eri kysymysryhmää, joiden vastausten kehitykseen keskityn pääosin tässä blogikirjoituksessa. Tilastopalvelun kautta on mahdollisuus ulottaa vastauksiin syventyminen myös kysymyskohtaiseen kehitykseen kussakin kysymysryhmässä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista vastaajista vuonna 2020 positiivisimmin olivat arvioineet harjoittelun (5,7), opiskelun (5,6) ja opintojen suunnittelun ja ohjauksen (5,4). Verrattuna vuoteen 2016 harjoittelun arvio oli laskenut (-0,2) ja opiskelun arvio oli noussut (+0,2) opintojen ja ohjauksen tapaan (+0,4). Kaikissa muissa kysymysryhmissä keskiarvot olivat myös nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2020: opintojen sisältö +0,2, opetus +0,3, oppimisympäristöt +0,2, opiskelun tukipalvelut +0,2, palaute ja arviointi +0,3, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot +0,2, opinnäytetyö +0,1 ja opiskelutyytyväisyys +0,2. Vuoden 2016 tapaan vuonna 2020 valmistuneet arvioivat heikoimmin työelämäyhteydet (4,8) ja työelämäneuvonnan (4,7). Toki näissäkin ovat molemmissa valmistuneiden arviot nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2020 eli työelämäyhteydet +0,4 ja työelämäneuvonta +0,3. Lisäksi on hyvä huomioida, että näissä keskihajonta on kysymysryhmien suurimmat (työelämäyhteydet 1,7, työelämäneuvonta 1,8). Nämä edellä esitetyt keskiarvot on laskettu yhteensä vuonna 2016 19.715 valmistuneen ja vuonna 2020 23.402 valmistuneen vastauksista. Niiden perusteella kaikkien vastausten keskiarvo oli noussut +0,2 ollen vuonna 2020 5,2.

Samaan aikaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kaikkien vastausten keskiarvo oli 5,6 ja se oli noussut +0,4 vuodesta 2016 vuoteen 2020. AVOP-kyselyyn vastasi vuonna 2016 1.971 valmistunutta ja 3.696 vuonna 2020 valmistunutta. Korkeimmat arviot vuonna 2020 YAMK-tutkinnon suorittaneista antoivat kysymysryhmissä: opiskelu (6,1), opetus (5,8), opiskelun tukipalvelut (5,8) ja opiskelutyytyväisyys (5,8). Selkeästi kriittisimmin vuonna 2020 YAMK-tutkinnon suorittaneet suhtautuivat työelämäneuvontaan (4,1), mikä oli täsmälleen sama keskiarvo kuin vuonna 2016 tutkinnon suorittaneiden kyselyssä. Toki on huomioitava, että tässä kysymysryhmässä keskihajonta kysymysryhmien suurin (1,7). Muutoin YAMK-tutkinnon vuonna 2020 suorittaneet ovat kaikissa kysymysryhmissä sangen tyytyväisiä (4,9-6,1). Verrattuna ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2016 ja vuonna 2020 suorittaneiden AVOP-kyselyn vastauksiin ovat YAMK-tutkinnon suorittaneet tyytyväisempiä lähes kaikkeen kuten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneetkin. YAMK-tutkinnon suorittaneiden vuonna 2020 vastaukset ovat vain huomattavasti positiivisempia kuin vuonna 2016 suorittaneiden vastaukset eli muutokset keskiarvoissa ovat isoja: +0,9 työelämäyhteydet (5,5), +0,8 opiskelun tukipalvelut (5,8), +0,7 opiskelutyytyväisyys (5,8), +0,6 palaute ja arviointi (5,5) sekä +0,5 kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot (4,9).

Sekä ammattikorkeakoulututkinnoissa että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa on tunnistettavissa lukuisia kehitysmahdollisuuksia, kun tarkastelee AVOP-kyselyn tuloksia kysymyksittäin erityisesti ammattikorkeakouluittain, koulutusaloittain ja tutkinnoittain eli juuri niin kuin ammattikorkeakouluissa tehdään. Tämä kyselyn tulosten tarkastelu kyselyryhmittäin kaikkien ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastausten keskiarvojen kertoo kuitenkin yleisellä tasolla positiivisesta koulutuksen laadun kehittymisestä. Ammattikorkeakoulujen tavoitteellinen työ tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämiseksi on vuonna 2020 valmistuneiden antaman palautteen perusteella kehittynyt verrattuna vuonna 2016 valmistuneiden antamaan palautteeseen verrattuna.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020717912

Jaa sivu