Varhaiskasvatuksen kuvataidekasvatuksen osaamisen kehittämistä KuVa! -hankkeessa

Teksti | Johanna Holmikari

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2017-2019 selvityksen, jonka  mukaan kuvataidekasvatuksen asema varhaiskasvatuksessa on huolestuttava. Sen asemaa tulisi vahvistaa ja huomioida erityisesti alle 3-vuotiaiden laadukkaan taidekasvatuksen toteutuminen. (Repo ym. 2019.)

kuvituskuva.
Kuva: iStock

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutustarpeiden selvittämiseksi Laurea kartoitti marraskuussa 2019 valtakunnallisella kyselyllä julkisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden johdon ja asiantuntijoiden näkemyksiä henkilöstön osaamistarpeista. Vastaajien mukaan kuvataidekasvatukseen liittyvää koulutusta pidettiin tarpeellisena.

Koulutuksen suunnitteluun avautui tilaisuus Opetushallituksen rahoitushaun alkaessa ja näiden tunnistettujen tarpeiden pohjalta Laureassa työskentelevä tiimi varhais- ja kuvataidekasvatuksen osaajia päätti tarttua innostavaan mahdollisuuteen.  Käytännön kokemus kuvataidekasvatuksen hyödyistä ja mahdollisuuksista yhtenä varhaiskasvatuksen työtapana innosti yhteistyöhön ja koulutuksen suunnitteluun.

Opetushallituksen rahoituslogo.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2019 – 2021 Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa, joka koulutuksen edetessä sai lyhyemmän lempinimen KuVa!-koulutus. Koulutus oli laajuudeltaan 10 opintopistettä.  KuVa!-koulutus suunnattiin kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja se toteutettiin siten, että osallistuminen valtakunnallisesti olisi mahdollista. Koulutus keräsi yhteen varhaiskasvatuksen eri tehtävissä ja eri ikäryhmissä työskenteleviä ja tuotti uutta näkökulmaan kuvataidekasvatuksen hyödyntämiseen osana laadukasta varhaiskasvatustyötä.

Miksi kuvataidekasvatusta?

KuVa!-koulutus sai alkunsa monen tarpeen kohdatessa. Koulutuksen suunnittelun taustalla oli vahva ajatus siitä, että kuvataidekasvatus on merkittävä toimintamuoto, jolla on arvo sekä omana oppisisältönään että varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti opetuksen eheyttämisen välineenä.  Lisäksi suunnittelua ohjasi ajatus siitä, miten muuttuvassa maailmassa kuvataiteellinen työskentely ja kuvallisen kulttuurin tarkastelu edistävät sekä aikuisten että lasten ennakkoluulotonta suhdetta maailmaan. Kuvataiteellinen toiminta kasvattaa eettisesti ja emotionaalisesti, taidollisesti ja älyllisesti. Kuvataidekasvatuksen laajat mahdollisuudet ja toisaalta tietoisuus siitä, miten paljon aiheeseen liittyen kentällä kaivattaisiin lisätietoa ja koulutusta synnytti idean KuVa!-koulutuksesta.  Opetushallituksen rahoituspäätöksen turvin pääsimme aloittamaan koulutuksen keväällä 2019.

Koulutuksen tavoitteet

KuVa!-koulutus suunniteltiin lisäämään varhaiskasvatuksen henkilöstön kuvataidekasvatukseen liittyvää innostusta ja osaamista sekä ymmärrystä sen pedagogisesta käytöstä päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa osallistujat oppivat kehittämään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä, jotta ne tukisivat entistä paremmin lasten ohjattua ja omaehtoista taiteellista työskentelyä. Koulutuksen tavoitteena oli myös henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta lisätä myös lapsen osallisuutta ja rikastaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Koulutuksessa opittiin kuvallisen ilmaisun menetelmien ja teoreettisen perustan lisäksi myös monilukutaidon ja pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuuksista. Monilukutaidon kehittymisen myötä myös pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuudet monipuolistuvat ja syvenevät. Koulutus koostui kolmesta osasta: Kuvataidekasvatuksen teoriaa verkko-opintoina, käytännön menetelmiä lähiopetuksena ja toimintaprojekti omalla työpaikalla.

Koulutuksen käytännön toteutus

Koulutus toteutettiin verkko- ja lähiopetusta yhdistävänä kokonaisuutena. Lähiopetuksen työpajat toteutettiin ilta- ja viikonloppuopintoina, jotta osallistuminen koulutukseen olisi mahdollisimman sujuvaa työn ohella ja osallistuminen ympäri Suomen olisi mahdollista. Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita omaan aikatauluunsa parhaiten sopiva lähiopetusjakso.

Koulutuksessa käytettiin Canvas verkko-oppimisympäristöä, jossa ovat saatavilla koko koulutuksen ajan materiaalit ja välitehtävät. Canvasissa koulutukseen osallistujat myös jakoivat ideoita, kokemuksia, suunnitelmia ja projekteja sekä antoivat palautetta toisilleen yhteisöllisen oppimisen periaattein. Koulutuksen osallistujat toteuttivat oppimistehtäviä työpaikoillaan kuntien ja yritysten varhaiskasvatuspalveluissa.

Koulutuksen eteneminen ja tehtävät rakennettiin niin, että koulutuksen osallistujat toimivat työyhteisöissään muutosagentteina. He veivät tiimiä osallistavien väli- ja kehittämistehtävien avulla päiväkodin arkeen kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksia, omia oivalluksiaan ja tietoa, vaikuttaen samalla työpaikkansa toimintakulttuurin kehittymiseen.

Mitä opittiin?

Hanke toi yhteen ison joukon varhaiskasvatuksen erilaisissa toimintayksiköissä työskenteleviä ammattilaisia, jotka koulutuksen aikana kehittivät oman työyhteisönsä kuvallista ilmaisua ja kokeilivat koulutuksessa ensin itse ja sen jälkeen lasten kanssa erilaisia menetelmiä.

Osallistujat työskentelevät eri ikäisten lasten kanssa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Koulutuksessa kehitettiin niin alle 3-vuotiaiden, kuin esikouluikäistenkin kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksia. Kuvallisen ilmaisun toteuttamista kehitettiin myös työyhteisötasolla.  Projektimuotoinen työskentely ja kuvallisen ilmaisun moniaistisuus innostivat myös kuvallisen ilmaisun runsaampaan ja monipuolisempaan käyttöön.

Projektioppiminen, pedagoginen dokumentointi ja monilukutaito tulivat koulutuksen kautta tutummiksi käsitteiksi ja näkyviksi myös omissa työyhteisöissä erilaisten kokeilujen ja kehittämistyön kautta. Koulutus toi iloa, oivalluksia ja uutta sisältöä työhön, ja oli hienoa huomata, miten laajoja vaikutuksia koulutuksella voi parhaimmillaan olla. Koulutuksesta ei hyödy ainoastaan koulutukseen osallistuva, vaan parhaimmillaan hänen oma tiiminsä tai koko työyhteisönsä sekä lapsiryhmänsä.

Koulutus on päättymässä ja on aika pysähtyä tarkastelemaan kuljettua matkaa. Koulutus innosti kuvallisen ilmaisun soveltamiseen ja käyttöön, sekä synnytti paljon hienoja kokeiluja ja yhteistä iloa ja riemua taiteen tekemisen äärellä. Kohtaamiset opiskelijoiden kesken niin taidepajoissa kuin verkossakin olivat innostavia ja uusia näkökulmia avaavia. Koulutuksen kautta kuvataidekasvatus tuli uudella tavalla osaksi arkea ja auttoi näkemään maailmaa taas vähän uusin silmin.  Koulutus osoitti myös tarpeen vastaavalle koulutukselle tulevaisuudessakin. Se herätti kipinän koulutukseen osallistujissa ja heidän tiimeissään oppia lisää, sekä kouluttajien intoa tuottaa ja suunnitella vastaavia koulutuksia jatkossakin.

Lähteet:

  • Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen M-L., Gammerlgård, L., Ulvinen, J., Marjanen, J., Kivistö, A. & Hjelt, H. 2019. Varhaiskasvatuksen laatu arjessa. Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Karvi Julkaisut 15:2019
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021110854285

Jaa sivu