Varhaiskasvatuksen osaajat jatkuvan oppimisen polulla

Teksti | Sonja Kukkonen

Tiesitkö, että Laureassa voit opiskella varhaiskasvatuksen sosionomiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta? Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus lukeutuu Laurean jatkuvan oppimisen tarjontaan. Tässä jutussa kerrotaan osaajakoulutuksen taustoista ja sisällöstä sekä yleisellä että kokemusperustaisella tasolla.

kuvituskuva.
Kuva: Oleksandr P / Pexels

Varhaiskasvatuksen sosionomin ammattinimikkeen rooli ja työnkuva osana moniammatillista varhaiskasvatuksen tiimiä on jäsentynyt kentällä yhä tarkemmaksi. Varhaiskasvatuksen sosionomin asemaa ja työnkuvaa rakentavaa ja täsmentävää tutkimusta on myös tehty. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan on erään teoreettisen ja käytännöllisen tarkastelun synteesinä koostettu rakentuvan sosiaalipedagogisesta osaamisesta, yhteistyön ja palvelujärjestelmän osaamisesta sekä pedagogisen toiminnan tiimiosaamisesta (Rintakorpi, Holmikari, Jalasmäki & Kukkonen 2022, 14). Tämä jäsennys on linjassa Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkoston (SOAMK) viime vuonna päivitettyjen varhaiskasvatuksen sosionomi AMK-tutkinnon kompetenssien kanssa. Moniammatillisen varhaiskasvatuksen tiimin jäseninä, varhaiskasvatuksen sosionomit tuovat yhteiseen pöytään monialaista verkosto-osaamista, koordinointikykyä, sekä vahvan reflektioon perustuvan, lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sosiaalipedagogisesti tukevan panoksensa.

Varhaiskasvatuksen sosionomeja tarvitaan lisää varhaiskasvatuksen kentälle. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan kelpoisuus tulisi olla vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä (Finlex 2018). Laurea-ammattikorkeakoulu on tarttunut etulinjassa varhaiskasvatuksen kentän työvoiman vahvistamiseen mahdollistamalla varhaiskasvatuksen sosionomiksi kouluttautumisen täydennyskoulutuksella. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus on jatkoa Laurean strategiselle jatkuvan oppimisen edistämistyölle. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus integroituu lähtökohtaisesti osallistujan omaan varhaiskasvatustyöhön kehittämispohjaisuudellaan ja kun koulutuksen pedagogiikan ytimenä sykkii luonnollisesti laurealainen Learning by Developing-malli.

Polut osaajakoulutuksesta tutkintoon ovat kulkijansa näköiset. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutuksen koordinaattorin roolista käsin olen itse päässyt ohjaamaan lukuisia koulutuksen opiskelijoita ja vielä opintoihin mukaan hyppäämistä harkitsevia. Näissä uratarinoissa ovat läsnä samankaltaiset pohdinnat: Mitä haluan uraltani seuraavaksi? Onko tämä koulutus minulle? Miten jatkaa sosionomiopintoihin koulutuksen jälkeen? Miten yhdistää koulutus työelämään? Voisiko minusta tulla sittenkin varhaiskasvatuksen sosionomi?

Petra Hyyryläinen suoritti varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutuksen viime vuonna. Haastattelin Petraa tätä juttua varten. Ennen koulutusta, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työssään Petra oli kertomansa mukaan pitkään miettinyt jatkokouluttautumista ja häntä kiinnosti vahvistaa osaamistaan lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Petran mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutukseen lähtiessä ovat eduksi valmiudet työskennellä verkossa mutta myös matkan varrella voi oppia ja apua ja neuvoja on saatavilla. Petra näkee myös valmiuden yhteistyötaitoihin tärkeänä, sillä koulutuksessa tehdään paljon tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Petra näkee motivaation ja ennakkoluulottoman asenteen tärkeiksi lähtökohdiksi opiskelulle. Koulutuksen aikana Petra sai tukea työyhteisöltään ja esihenkilöiltään, ja hän koki tuen merkityksen suurena.

Petra arvioi, että varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus tarjosi sitä, mitä hän lähti tavoittelemaan. Petra kertoo koulutuksen suorittamisen johtaneen siihen, että hänelle järjestyi nykyisessä työssä mahdollisuus siirtyä varhaiskasvatuksen sosionomin rooliin. Koulutuksen taittuessa kohti päätöstään Petra haki ja pääsi jatkamaan opintoja Laurean sosionomitutkinnossa. Petran terveiset koulutukseen osallistumista harkitsevalle ovat kannustavat: “Kannattaa vaan rohkeasti lähteä opiskelemaan!”

Jatkossa polut sosionomitutkintoon varhaiskasvatuksen osaajakoulutuksen jälkeen vahvistuvat edelleen. Syksyllä 2024 avautuu ensimmäistä kertaa tarjolle erillishaku sosionomi (AMK) – tutkintoon tähtääville hakijoille, jotka ovat jo suorittaneet varhaiskasvatuksen sosionomin pätevöitymisopinnot (60 op). Juuri tämän opintokokonaisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus tarjoaa. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen osaajapolkua pitkin Laureaan tutkintoaan jatkavat opiskelijat aloittavat sosionomitutkinnon loppuun saattelemisen tammikuussa 2025.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus sosionomin tutkintoon liitettynä täydennyskoulutuksena tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden. Laajuudeltaan 60 opintopisteen koulutus järjestetään yhden lukuvuoden kestoisena koulutuksena verkossa ja se on suunniteltu toteuttavan oman varhaiskasvatustyön ohessa. Koulutukseen lukeutuu kolme (3) varhaiskasvatuksen kurssia, ammatillisten työmenetelmien harjoittelu osaamisen näyttönä sekä opinnäytetyö. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutus on Laurean avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamana kaikille avoin. Henkilön, jolla ei vielä ole sosionomin tutkintoa, on myös mahdollista suorittaa koulutus. Laurean tutkinto-opiskelijaksi siirtyessään tämä 60 opintopisteen koulutus voidaan hyväksi lukea hänen tutkintoonsa. Varhaiskasvatuksen osaajakoulutukseen osallistuvalla tulee olla kokemusta varhaiskasvatustyöstä suomalaisessa päiväkodissa tai esiopetuksessa vähintään puolen vuoden (6 kk) ajalta vuoden 2018 jälkeen. Kokemus tulee olla saavutettuna koulutuksen loppuun mennessä. Lue lisää Varhaiskasvatuksen sosionomin osaajakoulutuksesta täältä. Koulutus on tarjolla myös englannin kielellä!

Lähteet

Juttua varten on haastateltu Laurean opiskelijaa, Petra Hyyryläistä (10.2.2024).

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024052134065

Jaa sivu