Vastuullista rahoitusta vihreään yrittäjyyteen: kotimaisia ja pohjoismaisia rahoitusvaihtoehtoja

Teksti | Sini Maunula , Pauliina Pöyry

Vihreään yrittäjyyteen on mahdollista saada rahoitusta monista eri lähteistä. Tässä artikkelissa esittelemme suomalaisten pankkien tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia, Business Finlandin kestävyyteen keskittyviä rahoitusmahdollisuuksia sekä muita kotimaisia ja pohjoismaisia rahoituslähteitä.

kuvituskuva.
Kuva: Karolina Grabowska / Pexels

Vihreät yritykset voivat saada pankeilta vihreää lainaa ja kiinnostavat sijoittajia

Pankkilainat ovat selkeä tapa yritykselle rahoittaa omaa kasvuaan, koska tällöin yrityksen ei tarvitse luopua osasta osakkeistaan vaan määräysvalta säilyy. Pankkien vihreän lainan määritelmissä ja ehdoissa on eroja, mutta yhteistä niille on vihreän lainan myöntäminen tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita. Pankkilainasta syntyy kustannuksia ja yritykselle arvioidut riskit vaikuttavat lainan saantitodennäköisyyteen ja lopullisen lainan hintaan. Vihreän lainan hinta voi olla edullisempi esimerkiksi pienemmän marginaalin muodossa. (Rannisto 2021).

Vastuullisesti toimiva yritys, jonka toiminnassa on huomioitu yrityksen toiminnan vaikutukset eri näkökulmista tai jonka koko liikeidea pohjautuu esimerkiksi vihreän siirtymän tai kiertotalouden edistämiseen on lainaneuvotteluissa hyvässä asemassa. Yrityksen vastuullisuus pienentää sen toiminnan arvioituja riskejä, mikä vähentää lainan kustannuksia. Myös yksityiset sijoittajat ja sijoitusyhtiöt huomioivat vastuullisuutta entistä enemmän sijoituksia tehdessään. Siksi vastuullisuus on tekijä, joka mahdollistaa yrityksen kasvua. (Rimpiläinen 2020; Simola 2020; Sonninen 2022; Saariaho 2021).

VIHTA-hanke on pyrkinyt edistämään vihreää yrittäjyyttä esimerkiksi kouluttamalla Helsingin kaupungin yrittäjyysneuvojia ja haastattelemalla heitä vihreään yrittäjyyteen liittyen. Hanke pyrkii edistämään vihreää yrittäjyyttä myös kokoamalla yhteen tietoa vastuullisuuden vaikutuksesta yritysten rahoitusmahdollisuuksiin ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Vastuullisuuden vaikutuksesta rahoitukseen voi lukea tarkemmin edellisessä artikkelissamme Vastuullisuudesta kilpailuetua ja rahoitusmahdollisuuksia yrityksille.

Pankkien tarjoamat mahdollisuudet vastuulliseen rahoitukseen

Pankkien säätelyn vuoksi vastuullisuutta arvioidaan pankkien rahoituspäätösten osana (EY 2022). Yrityksen vastuullisuus ja vastuullisuustavoitteet voivat vaikuttaa lainan ehtoihin ja hintaan. Vastuullisuuden arvioinnissa käytetään tyypillisesti ESG-analyysia, joka tarkoittaa vastuullisuuden arviointia ympäristöllisestä (Environmental), sosiaalisesta (Social) ja hallinnollisesta (Governance) näkökulmasta. Lisäksi saatavilla on vastuullisuuteen kytkeytyviä rahoitustuotteita kuten vihreitä lainoja ja vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksia. Yritys hyötyy vastuullisuuteen kytkeytyvistä lainoista tyypillisesti pienemmillä lainamarginaaleilla, jotka voivat myös muuttua sen perusteella, miten yritys saavuttaa vastuullisuuteen kytkeytyviä tavoitteitaan (Rimpiläinen 2020). Suomessa toimivista pankeista ainakin Nordea, OP Ryhmä, Danske Bank, Handelsbanken ja Oma Säästöpankki Oyj tarjoavat kukin omanlaisia vastuullisia rahoitusratkaisuja yrityksille.

Nordea tarjoaa vihreitä yrityslainoja ilmastonmuutokseen sopeutuvan kasvun investointeihin kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tai uusiutuviin energianlähteisiin. Lainan ehtona on, että investoinnin myönteinen vaikutus pitää pystyä osoittamaan esimerkiksi sähkön- tai vedenkulutuksen pienentymisenä. Vihreiden lainojen korot määritellään sopimuskohtaisesti. (Nordea Bank Oyj 2023a.) Nordeassa on myös Verde-ohjelma, jonka koron luvataan olevan 0,25% matalampi. Ohjelmasta yritys voi hakea rahoitusta investoinneille, jotka tukevat EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita eli panostavat resurssitehokkuuteen sekä puhtaisiin ja uusiutuviin ratkaisuihin. Myös Verde-ohjemassa investointien toimivuus pitää osoittaa sopivilla mittareilla, jotta niiden positiivinen vaikutus voidaan todentaa. (Nordea Bank Oyj 2023b.)

OP Ryhmä kertoo ottavansa vastuullisuusnäkökulman huomioon kaikissa rahoituspäätöksissään. Rahoituspäätösten riskejä arvioidaan huomioimalla taloudelliset, ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja yhtiön hallintoon liittyvät näkökulmat. Yritysrahoitusta saa sekä kestäviin investointeihin että yhtiön kestävyyden investointeihin. Kestävyyteen liitetyissä rahoituksissa yhtiö määrittää vastuullisuustavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. OP käyttää lainojen riskienarvioinnissa The Equator Principles -viitekehystä, jossa arvioidaan lainanottajan kykyjä vastuullisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Arviointia tehdään annetun dokumentaation, keskustelujen ja mahdollisesti työmaavierailujen kautta. (OP Ryhmä 2023.)

Myös Danske Bank tarjoaa vihreitä lainoja investointeihin, joilla on selkeä positiivinen ympäristövaikutus. Ympäristövaikutusten arvioinnissa pankki käyttää vihreän rahoituksen viitekehyksen kriteerejä. Käytännössä investoinneilla tarkoitetaan esimerkiksi energiatehokkuuteen panostamista. (Danske Bank A/S 2023.)
Handelsbanken tarjoaa vastuullista rahoitusta, jotka tukevat ihmisoikeuksia, parempia työoloja ja ilmastoa. Vastuullisia rahoitusmuotoja ovat vihreät lainat ympäristövaatimuksia noudattavaan rakentamiseen, ilmasto- ja energialaina taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen ja vihreät joukkovelkakirjat yrityksille ja yhteisöille. (Handelsbanken 2023.)

Yhteistä pankkien tarjoamille ratkaisuille näyttäisi olevan vaatimus sen osoittamisesta, että lainarahat kohdistuvat oikein. Vihreästä lainasta kiinnostuneiden yritysten kannattaa siis jo etukäteen miettiä, miten saavutettavia hyötyjä mitataan ja todennetaan, jotta lainan saaminen helpottuisi.

Business Finlandin kestävyyteen keskittyvät rahoitusmahdollisuudet

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoituksen tarkoituksena on tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yritykseltä edellytetään riittäviä omia resursseja suunnitelman toteuttamiseksi ja raportointia projektin etenemisestä ja kustannuksista Business Finlandin ohjeistusten mukaisesti. Myös jälkitarkastuksia saatetaan tehdä laittoman ja epäeettisen toiminnan estämiseksi. (Business Finland 2023.) Business Finlandilla on useita eri rahoituspalveluja, mutta näistä kestävyyteen keskittyvät erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelma, energiatuki, materiaalikatselmusrahoitus ja kiertotalouden investointiavustus. (Business Finland, n.d., a.)

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan EU:n elvytysrahaston varoista. Ohjelman alla on erilaisia rahoitushakuja, jotka sopivat eri kokoisille yrityksille ja eri toimialoille. Kestävän kehityksen näkökulma on keskiössä ohjelman hauissa, joten vastuullisuuden huomioiminen hauissa on tärkeää. Kesällä 2023 haettavissa on esimerkiksi rahoitusta kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointeihin. (Business Finland n.d., b).

Energiatuen tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Energiatuen avulla voidaan tehdä investointeja, jotka edistävät energiansäästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä ja edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. (Business Finland n.d., c)

Materiaalikatselmusrahoitus auttaa teollisuusyrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja tekemään konkreettisia toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Rahoituksen avulla voidaan parantaa materiaalitehokkuutta ja vähentää hävikkiä. (Business Finland n.d., d.)

Kiertotalouden investointiavustuksella rahoitetaan sellaisia kiertotalousinvestointeja, jotka edistävät kiertotalouden kehittymistä sekä vihreän kasvun, työllisyyden ja liiketoiminnan kasvua Suomessa. Rahoitettavien investointien on lisättävä materiaalikiertoa, luotava edellytyksiä uusille, kiertotalouteen perustuville liiketoimintamalleille ja parannettava ympäristönsuojelun tasoa. (Business Finland n.d., e.)

Muita suomalaisia ja pohjoismaalaisia rahoituslähteitä

Finnfund tarjoaa pääomaa, välirahoitusta ja lainoja yksityisille yrityksille. Finnfund sijoittaa hankkeisiin, jotka panostavat kestävään kehitykseen esimerkiksi uusiutuvan energian, kestävän metsä- ja maatalouden, rahoitusalan tai digitaalisten ratkaisujen ja infrastruktuurin osalta. Lisäksi investoinneilta haetaan sukupuolten tasa-arvoa, ilmastonmuutoksen lieventämistä ja kehitysmaiden ihmisten auttamista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Rahoituksen hakemiseksi tarvitaan hankesuunnitelma ja arviointi ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta sekä vaikuttavuudesta. (Finnfund 2023.)

Finnvera rahoittaa suomalaisten yritysten viennin kasvua takauksilla ja lainoilla. Rahoitus ohjataan ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullisiin hankkeisiin. Esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitalisaation investointeihin on saatavilla lainoja, joiden tarkoituksena on vauhdittaa siirtymiä. (Finnvera 2023.)

Nefco on pohjoismaalainen rahasto, joka rahoittaa vihreää siirtymää tukevia hankkeita, kuten vihreitä ratkaisuja tarjoavien pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen. Ympäristönäkökulman lisäksi hankkeissa huomioidaan niiden sosiaaliset vaikutukset kuten syntyvät työpaikat ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen. Nefcolta voi hakea lainaa tai apurahoja. (Nefco.)

Springvest auttaa kasvuyrityksiä saamaan rahoitusta sijoittajilta, kun yrityksellä on tarve useamman miljoonan euron kasvurahoitukselle. Rahoituskierroksen jälkeen Springvest jää yritykseen vähemmistöosakkaaksi. Rahoitettaviksi yrityksiksi haetaan sellaisia, jotka pyrkivät vastaamaan isoihin globaaleihin ongelmiin ja joilla on suuri kasvupotentiaali. (Springvest 2023.)

Pankkilainaa vai rahoitusta sijoittajilta?

Pelkästään Suomesta ja Pohjoismaista löytyy siis lukuisia vastuullisia rahoitusvaihtoehtoja vihreästä yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sekä pankit että yksityiset sijoittajat ja sijoitusyhtiöt ottavat vastuullisuuden yhä enemmän huomioon rahoituspäätöksissään. Yritysten tulisi kuitenkin pohtia, mikä on heille paras rahoitusvaihtoehto. Halutaanko rahoitusta esimerkiksi sijoitusyhtiöltä, jolloin osasta päätösvaltaa saatetaan joutua luopumaan, vai pankista, jolloin päätösvalta säilyy yrityksellä? Lisäksi yritys voi pohtia, onko rahoituksen tarve aihepiiriltään sellainen, että siihen voisi soveltua Business Finlandin rahoitus. Esimerkiksi näitä kysymyksiä pohtimalla yritys voi päästä alkuun sopivan rahoitusvaihtoehdon löytämisessä.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toteuttavat 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Vihta-hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230821100012

Jaa sivu