Vastuullisuudesta kilpailuetua ja rahoitusmahdollisuuksia yrityksille

Teksti | Sini Maunula , Pauliina Pöyry

Vastuullisuuden huomioimisesta on monenlaista hyötyä yrityksille. Vastuullisesti toimiville yrityksille on tarjolla enenevissä määrin erilaisia rahoituslähteitä kasvuun lainoista ja sijoituksista rahoituksiin. Nopea haku verkosta paljastaa, että erilaisia kestävää kehitystä ja kiertotaloutta tukevia rahoituksia on tarjolla runsaasti. Miten vastuullisuus vaikuttaa yritysten rahoituksen saamiseen?

kuvituskuva
Kuva: Malte Luk / Pexels

Vastuullisuuden huomioiminen voi auttaa rahoituksen saamisessa

Yritysten vastuullisuudesta eli yrityksen toiminnan taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista puhutaan yhä enenevissä määrin. Pienyrittäjälle puhe voi tuntua vieraalta ja omaan toimintaan liittymättömältä, kun käytännössä yrityksen vaikutus vastuullisuuteen on kokonaisuudessaan pienempi kuin isoilla yrityksillä. Vastuullisuus koskettaa kuitenkin myös pienyrittäjiä monin tavoin, joten aiheeseen perehtyminen kannattaa. Vastuullisuuden merkitystä pk-yrityksille on käsitelty esimerkiksi Vihreä vastuu -hankkeen podcast-sarjassa (Vihreä vastuu 2022).

Pienyrittäjän kannattaa miettiä vastuullisuutta, koska sillä on merkittävä vaikutus aloittavien ja kasvavien yritysten liiketoimintaan saatavilla olevan rahoituksen kautta. Yritys, joka ei ole lainkaan miettinyt vastuullisuusasioita voi jäädä täysin ilman rahoitusta, koska yrityksen vaikutusten arvioinnin laiminlyönti kasvattaa yrityksen riskejä. Suomen teollisuussijoituksen selvitykseen vastanneista pääomasijoittajista 60 % tekee vastuullisuusarvioinnin kaikista ensisijoituksista ja 90 % ainakin osasta sijoituksia. Arviointia aiotaan entisestään lisätä ja tehostaa jatkossa. (Demokraatti 2023.) Pankeilta rahoitusta hakiessa kestävyyden huomiointi ja siihen panostaminen voi vaikuttaa lainan marginaaliin, tehden siitä edullisempaa kestävästi toimiville yrityksille (Saariaho 2021).

Vastuullisuus on yritykselle kilpailuvaltti, jolla houkutella sijoittajia, parantaa luottoluokitusta ja saada halvempaa lainaa pankeilta (Karsimo 2020). Lisäksi monet muut rahoitusinstrumentit tarjoavat rahoitusta, jonka saamisen ehtoina voi olla esimerkiksi, että yrityksen toiminta tukee vihreää siirtymää tai kestävää kehitystä.

Vaikka yritys toimisi täysin ilman ulkoista rahoitusta eikä sillä olisi aikeita kasvaa, vastuullisuuteen voi olla tarve paneutua siitä huolimatta. Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat saattavat kysyä vastuullisuuden perään ja epäkohtia havaitessaan tai riittämättömien selvitysten seurauksena siirtää asiakkuutensa tai kumppanuutensa muualle. Erityisesti isojen yritysten suunnalta voi tulla pienempiin yrityksiin raportointivaateita, koska EU:n yritysvastuulaki (Valtioneuvosto 2022) asettaa isommille yrityksille enemmän vastuuta koko toimitusketjunsa vastuullisuuden tarkastelusta.

Kestävyys ja vastuullisuus yhä useammin edellytyksenä rahoituksen saamiselle

Rahoittajille kestävyys- ja vastuullisuusasioiden huomiotta jättäminen ovat riskejä. Siten yritysten vastuullisuuden todistaminen vaikuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän rahoituksen saatavuuteen ja sen hintaan (Rimpiläinen 2020; Simola 2020; Sonninen 2022). Rahoitukseen liittyvät kriteeristöt ovat tarkentumassa jatkuvasti enemmän kestävää kehitystä tukevaan suuntaan. Muun muassa EU:n sisäisellä säätelyllä pyritään ohjaamaan sekä julkisia että yksityisiä sijoituksia tukemaan kestäviä investointeja ja ympäristön kannalta haitalliset hankkeet luokitellaan riski-investoinneiksi. Yritykselle, joka ei toiminnassaan huomioi vastuullisuusnäkökulmia tai jopa toimii ympäristön kannalta haitallisesti, rahoituksen saaminen muuttuu koko ajan haastavammaksi. Lisäksi vastuullisuusasioiden laiminlyönti voi heikentää asiakkaiden ja yhteistyökumppanien saamista, jolloin yrityksen toiminta vaikeutuu. (Finanssiala ry 2020.)

Koska yritykset ole eivät kuplassa vaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, joutuvat ne miettimään liiketoimintaansa myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tämän ei pitäisi olla kuitenkaan huono asia, koska viime kädessä yritysten toimintojen vaikutusten arviointi ja epäkohtiin puuttuminen edistää kestävämmän maailman rakentumista. Yrittäjän arjen kannalta se voi tuntua ylimääräiseltä työltä, mutta vastuullisuusasioiden huomioiminen mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden. Vastuullisuus ei ole liiketoiminnasta irrallinen asia, vaan se tarkoittaa yrityksen toimintaa tavalla, joka on materiaali- ja energiatehokasta, mahdollistaa henkilöstön parhaan panostuksen ja sidosryhmien tyytyväisyyden, mikä tuo yritykselle säästöjä, liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa sen kilpailukykyä.

Vihreä yrittäjyys kiinnostaa, mutta yrittäjät kaipaavat tietoa rahoituksesta

VIHTA-hankkeessa haastateltiin Business Helsingin yritysneuvojia vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyen. Yritysneuvojien mukaan yrittäjien ja aloittelevien yrittäjien kiinnostus vihreää yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut ja vihreää siirtymää pidetään yhä tärkeämpänä. Kestävyysasiat eivät kuitenkaan ole aina keskiössä yritystä perustettaessa. Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvät teemat ovat jossain määrin valtavirtaistuneet, ja kuluttajat edellyttävät yrityksiltä kestävyyden huomioimista yhä enenevissä määrin.

Kiinnostus kestävyyttä kohtaan on siis kasvanut, mutta yhtenä haasteena voi olla sopivan, vastuullisen rahoituksen löytäminen. Yritysneuvojien mukaan vihreä yrittäjyys edellyttää monenlaista osaamista ja tietoa, kuten tietoa siitä, mistä saa sopivaa rahoitusta. Vihreästä yrittäjyydestä kiinnostuneiden voi olla vaikea löytää tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista, ja yritysneuvojien mukaan vastuullisista rahoitusvaihtoehdoista kyselläänkin asiakastapaamisissa yhä enemmän. Tiedolle erilaisista vihreän yrittäjyyden rahoitusmahdollisuuksista on siis tarvetta. Tulevissa artikkeleissa annamme yrittäjille konkreettisia vinkkejä sopivien rahoituslähteiden löytämiseksi.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toteuttavat 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Vihta-hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081697205

Jaa sivu