Vihreä siirtymä luo uusia ohjaustarpeita yritysneuvontaan

Teksti | Outi Loikkanen

Vihreä siirtymä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, kun kysyntä kestävälle liiketoiminnalle ja tätä tukevalle teknologialle kasvaa. Tämä lisää vihreän liiketoiminnan ohjauskysyntää myös yritysneuvonnassa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten vihreä siirtymä vaikuttaa yritystoimintaan ja miten se näkyy Business Helsingin yritysneuvonnassa. Lisäksi artikkelissa pohditaan, miten yritysneuvojat voisivat tukea yrityksiä vihreään siirtymään liittyvissä asioissa vieläkin paremmin. Artikkeli on kirjoitettu VIHTA-hankkeessa, joka vahvistaa työllisyys- ja yrittäjyystoimijoiden osaamista liittyen tulevaisuuden vihreään työhön.

kuvituskuva.
Kuva: The Coach Space / Pexels

Business Helsinki auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaa

Business Helsinki, aikaisemmalta nimeltään NewCo Helsinki, on Helsingin kaupungin tarjoama yritysneuvontapalvelu, joka tukee yrittäjiä ja auttaa heitä kehittämään liiketoimintaa. Business Helsinki tarjoaa maksutonta neuvontaa, koulutusta ja tapahtumia, joissa yrittäjät voivat saada asiantuntevaa apua liikeideansa kehittämiseen, yrityksen perustamiseen, rahoituksen löytämiseen sekä yrityksen kasvattamiseen. (Business Helsinki 2023.)

Yritysneuvojat Business Helsingissä ovat kokeneita ammattilaisia, jotka auttavat yrittäjiä eri aihealueilla seitsemällä eri kielellä. He voivat mm. auttaa liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä sekä rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä. Lisäksi he tarjoavat henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta yrittäjien tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tarjota yrittäjille resursseja ja verkostoja, jotka auttavat heitä menestymään. (Business Helsingin yritysneuvojien haastattelut 2023.)

Vihreän siirtymän merkitys yritystoiminnalle

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pyrkiminen lisää vihreän siirtymän investointeja. Suomessa on suunnitteilla vihreitä investointeja jo nyt 70 miljardin euron arvosta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2023). Vaikka monet näistä suunnitelmista ovat vasta alkumetreillä, on vihreän siirtymän investoinneilla iso potentiaali suomalaisille yrityksille. On arvioitu, että vihreä talous voi tuoda Suomeen seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 100 miljardin euron investoinnit, mikä synnyttäisi jopa 100 000 uutta työpaikkaa (Heinonen & Keronen 2023).

Elinkeinoelämän keskusliitto ylläpitää Suomen vihreiden investointien dataikkunaa, jossa pääsee tarkastelemaan yritysten vihreitä investointisuunnitelmia paikkakunnittain ja teknologioittain. Mukana on kansallisesti merkittäviä investointeja kokonsa tai kiinnostavan teknologian näkökulmasta. Investoinnin kohteena voi olla esimerkiksi vety, biokaasu, lämpöpumput, aurinkovoima, energiavarasto, hukkalämpö, kasvipohjaiset ruokatuotteet ja bioenergia. (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2023.)

Vihreällä siirtymällä on vaikutusta myös Business Helsingin yritysasiakkaiden toimintaan. Pienemmillekin yrityksille voi avautua uusia mahdollisuuksia osana isomman, vihreään siirtymän teknologiaan investoivan yrityksen alihankintaverkostoa. Uudet vihreät innovaatiot voivat synnyttää uutta yritystoimintaa, joka erityisesti alkuvaiheessa voi hyötyä Business Helsingin sparrauksesta. Myös erilaiset vihreää siirtymää tukevat rahoitusmuodot voivat kiinnostaa jo toimivia yrityksiä, jotka haluavat ottaa entistä enemmän huomioon ympäristönäkökulmat, energiatehokkuuden, hiilijalanjäljen ja vastuullisuuden osana omaa liiketoimintaansa.

Vihreä siirtymä yritysneuvonnassa

VIHTA-hankkeessa haastateltiin Business Helsingin yritysneuvojia tarkoituksena selvittää yritysneuvojien käsityksiä vihreän siirtymän ja digitalisaation vaikutuksista yritysneuvontaan ja omaan työhön. Tavoitteena oli kartoittaa nykytilaa sekä tunnistaa uusia ohjausta ja neuvontaa tukevia menetelmiä. Seuraavaksi esitellään haastatteluissa esiin nousseita asioita liittyen vihreään siirtymään.

Vihreään siirtymään liittyviä asioita käydään yritysneuvonnassa läpi yritysten kanssa riippuen yrittäjän kiinnostuksesta ja tarpeista. Tällä hetkellä systemaattista mallia näiden läpikäyntiin ei kuitenkaan ole. Yritysneuvonnan asiakkaana olevat yrittäjät tunnistavat vihreän siirtymän ja sen merkityksen yleisellä tasolla melko hyvin, mutta soveltaminen omaan yritystoimintaan ei ole kovin selvää. Yrittäjät myös kokevat, että vihreään siirtymään liittyvät tiedot ovat hajallaan, eikä aikaa niiden etsimiseen ole.
Yritysneuvojan pitäisi osata tunnistaa vihreitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia liiketoiminnan eri osa-alueilla ja ohjata yrittäjiä näiden edistämiseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen, energiatehokkuuden parantamisen, kestävien materiaalien käytön ja ympäristöystävällisten tuotteiden tai palveluiden kehittämisen. Yksi käytännön keino voisi olla asiakasohjauksessa käytettävät ohjauskortit, jotka sisältäisivät konkreettisia ohjeita ja vinkkejä vihreään siirtymään liittyvien osaamisten tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Tämä auttaisi yrittäjiä hahmottamaan, miten he voivat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa liiketoiminnassaan. Lisäksi vihreän siirtymän materiaalipankki, jonka sisältöä niin yritysneuvojat kuin yrittäjätkin voisivat hyödyntää, auttaisi ohjaamaan yrityksiä vihreän siirtymän mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Haasteena vihreän siirtymään liittyvien asioiden huomioimisessa on neuvontaan käytettävissä oleva aika ja läpikäytävien asioiden määrä. Vihreää siirtymää erillisenä asiana ei välttämättä ehdi ottaa puheeksi neuvonta-ajan puitteissa. Jos vihreä siirtymä yrittäjille olisi tuotteistettu mukaan läpikäytäviin asioihin ja tukena olisi esimerkiksi usein kysytyt kysymykset -vastauslistoja, vihreä siirtymä tulisi luontevammin esiin yrittäjien kanssa käytävissä keskusteluissa. Myös liiketoimintasuunnitelmapohjien ja koulutusmateriaalien kehittäminen auttaisi viestimään selkeästi ja johdonmukaisesti vihreään siirtymään liittyvistä asioista.

Yritysneuvojien haastatteluissa nousi esiin myös tarve selkeämmälle vihreän siirtymän rahoitusmallille tai ainakin eri rahoitusvaihtoehtojen kokoaminen yhteen paikkaan. Tämä auttaisi konkreettisesti yrityksiä kehittämään kestävämpää liiketoimintaa tai mahdollistaisi kestävämpien uusien tuotteiden ja palvelujen kehitystyötä. Tämä tarve on onneksi tunnistettu jo aikaisemmin ja Suomen Ympäristökeskuksen Circwaste-hanke onkin koonnut kiertotalouteen liittyviä rahoitusmahdollisuuksia Materiaalit kiertoon > Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet -sivustolle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarve vihreään siirtymään liittyvälle ohjaukselle on siis tunnistettu, mutta vihreä siirtymä ei vielä näy selvästi neuvontapalveluiden sisällöissä ja painotuksissa. Tulevaisuudessa yritysneuvojien on oltava perillä vihreän liiketoiminnan periaatteista. Heidän on ymmärrettävä kestävän kehityksen käsitteet ja pystyttävä kertomaan yrittäjille, mistä löytyy lisätietoa. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja omien tietojen päivittämistä.

VIHTA-hanke on koostanut vihreään siirtymään liittyvää avointa materiaalipankkia ja kouluttanut Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoita vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyen. Yritysneuvojien haastatteluista nousikin esiin, että koulutuksen seurauksena vihreä siirtymä on aiempaa helpompi ottaa mukaan yrittäjien kanssa käytävään keskusteluun: ”VIHTA-hankkeen paras puoli on ollut ehkä, että se vihreä siirtymä on helpompi ottaa esille asiakkaitten kanssa, vaikka siitä ei olisi ollut mitään mainintaa missään liiketoimintasuunnitelmassa. Niin se on silti helpompi tavallaan pudottaa siihen keskusteluun yhteä osana.”

Mikä hanke? VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeessa (2022–2023) tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Hanketta toteuttavat Laurea-, Haaga-Helia- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061956374

Jaa sivu