Vihreä tilinpäätös – ajatuksesta tekoihin

Teksti | Jukka Sirkiä , Arto Lindeberg

Vihreä vastuu -hankkeen myötä on kartoitettu pk-yritysten ja tilitoimistojen tietämystä ympäristöarvojen huomioimisesta tilinpäätöksessä ja yritysvastuulain velvoittavuudesta. Esille on noussut paljon kysymyksiä. Mitä vihreä tilinpäätös tarkoittaa? Miten yritysvastuulaki liittyy asiaan?

kuvituskuva.
Kuva 1. Vihreä vastuullisuus mahdollistaa tuottoa. (Mohamed Hassan 2020 / Pixabay)

Hankkeen aikana syntynyt ajatus

Kun lähestyimme asiassa Vihreä vastuu -hankkeen kohderyhmäksi valittuja pk-yrityksiä ja tilitoimistoja, oli heidän tietämyksensä alkujaan hyvin heikko. Asia koettiin joko täysin vieraaksi tai sitä ei edes haluttu ajatella. Asia alkoi kuitenkin vähitellen kiinnostamaan, hankkeen edetessä ja median nostettua asiaa esiin. Useiden hanketyöryhmän tapaamisten ja ulkopuolisten yritysyhteyksien kommenttien kautta, Vihreä vastuu -hanketyöryhmä määritteli vihreän tilinpäätöksen olevan yrityksen tilinpäätöksessä vapaaehtoisena liitetietona esitettävä yritysvastuun eri osa-alueita kuvaava dataan perustuva raportti.

Pk-yrityksen tarve – hankkeen tuotteesta hyötyä pk-yritykselle

Vanha sanonta ”mitä isot edellä, sitä pienet perässä” toimii tässäkin oikein hyvin. Ympäristöarvojen esille nostaminen tilinpäätöksissä oli ollut jo jonkin aikaa velvoittavana isoille yrityksille. Asiaa oli ryhdytty ajamaan myös EU:n taholta. Isommat ja uudistushenkiset yritykset siirtyivät nopeasti ottamaan käyttöön ympäristöarvojen esiintuontia tilinpäätöksessä ja toiminnassa muutenkin, koska niiden toiminta-alue on hyvin laaja ja asian nähtiin vaikuttavan niiden kilpailutekijöihin. Pk-yrityksissä tarve voi syntyä omasta vapaasta halusta, osin samasta syystä kuin isommillakin yrityksillä. Asia kuitenkin väistämättä valuu viiveellä kansalliselle tasolle ja pk-yritykselle. Tarve syntyy siten keskeisesti ulkoisten sidosryhmien pakottamana. Vihreä vastuu -hanke on tuottanut tähän tarpeeseen vapaasti hyödynnettävän tuotteen/palvelun, josta on hyötyä pk-yrityksille. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) 2021 tutkimuksesta löydetään helposti motivaation perusteita pk-yrityksille toimia vastuullisesti (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2021). EK:n (2021) tutkimuksen mukaan yli 90 % vastaajista uskoo, että vastuullisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys liiketoiminnan menestyksen kannalta ja yritysvastuun hyödyt yritykselle ovat merkittävät.

Tilitoimisto Pk-yrityksen apuna

Pk- ja startup-yrityksen on täysin mahdollista tuottaa vihreä tilinpäätös itsenäisesti. Kuitenkin hyvin moni on ulkoistanut taloushallinnon palvelujen tuottamisen tilitoimistoille. Tilitoimistoilla onkin hyvät mahdollisuudet tarjota kustannustehokkaasti apua yrityksille ja samalla monipuolistaa palveluitaan. Vihreä vastuu -hankkeen kehittämä verkkolomake tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet, tehdään ja kootaan tarvittavat tiedot joko itse tai ulkopuolisen taloushallinnon ammattilaisen toimesta. Lopputuloksena syntyvän raportin luotettavuus ulkopuolisen lukijan osalta voi kuitenkin olla parempi, jos sen on tehnyt yrityksen ulkopuolinen ja neutraali palveluntarjoaja.

Mistä liikkeelle, miten aloitan

Vaikka vihreä tilinpäätös tuntuu ehkä vielä oudolta ja vieraalta, ei kuitenkaan ole mitään syytä huoleen tai hätääntyä. Kaikilla on sama ongelma. Vihreän tilinpäätöksen merkitys voisi olla hyvä keskustella yrityksessä avoimesti, jotta kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Näin koko henkilöstö motivoituu yhteiseen tavoitteeseen. Paras hyöty yritykselle saadaan, kun Vihreä tilinpäätös viedään mukaan yrityksen toimintaan ja strategiaan. Aloitetaan rehellisesti tunnistamalla ja tunnustamalla, miten yritys tällä hetkellä täyttää kyseiset asiat. Luodaan oikea asenne ja ryhdytään toimeen, itsenäisesti tai ottamalla yhteyttä palvelua tarjoavaan tilitoimistoon. Vihreä vastuu -hanke pyrkii osaltaan auttamaan yrityksiä näissä haasteissa (Vihreä vastuu 2023).

Kirjoittajat:

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Arto Lindeberg, KTM, toimii Laurea-ammattikorkeakoulun laskentatoimen lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023050841925

Jaa sivu