Yhteiskehittämisellä kohti opiskelijalähtöistä lääkelaskennan oppimista

Teksti | Terhi Hautaviita , Melisa Heiskanen

Tarkastelemme tässä artikkelissa keväällä 2022 Hyvinkään sairaanhoitajaopiskelijoiden ja lääkelaskennan opettajien yhteiskehittämisen työpajaa moduuli 2 lääkelaskennan kehittämiseksi opiskelijalähtöisemmäksi. Työpajan taustalla oli opiskelijoilta saatu suora palaute lääkelaskennan opetuksen vähäisyydestä sekä tenttikäytänteistä. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys nykytilanteen haasteista, onnistumisista sekä mahdollisten ratkaisujen ideointi ja tätä kautta tuottaa opiskelijakokemuksiin pohjautuvaa tietoa lääkelaskennan opetuksen kehittämiseksi. Keskeisinä tuloksina nousi esiin tukiopetuksen selkeämpi integraatio opetukseen, lähiopetuksen määrän lisääminen sekä opintojaksoon liittyvän viestinnän selkiyttäminen. Työpaja koettiin aidosti opiskelijalähtöiseksi opetuksen kehittämiseksi.

opiskelijoita työpajassa.
Kuva 1: Avoimella yhteistyöllä voimme aidosti kehittää ja vaikuttaa. (Hautaviita)

Opiskelijapalaute on keskiössä toiminnan laadun jatkuvassa kehittämisessä (Laurea Laatukäsikirja 2021, 20) ja yksittäisen opintojakson näkökulmasta palautteen kautta voidaan arvioida, tehtiinkö oikeita asioita tarkoituksenmukaisilla tavoilla oppimisen edistämiseksi (Moilanen, Nikkola & Räihä 2008, 16). Laajemmin tarkasteltuna opiskelija tunnistetaan oman oppimisensa asiantuntijaksi ja vastuulliseksi toimijaksi oman oppimisensa itsearvioinnissa, mikä ilmentää osallistavamman yhteisen toimintakulttuurin ja yhteisen ymmärryksen luomista (Bovill 2020,1024; Könings, Mordang, Smeenk, Stassen & Ramani 2021, 925).

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Hyvinkään kampuksella järjestettyä lääkelaskennan opiskelijalähtöisen yhteiskehittämisen työpajaa, jonka tavoitteena oli tuottaa opiskelijakokemuksiin pohjautuvaa tietoa lääkelaskennan opetuksen kehittämiseksi Hyvinkään kampuksella sekä yhteinen näkemys nykytilanteen haasteista, onnistumisista sekä mahdollisten ratkaisujen ideointi. Lääkelaskenta on osa lääkehoidon opetuksen kokonaisuutta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa, ja tässä artikkelissa tarkastellaan ainoastaan lääkelaskennan opetuksen kehittämistä moduulissa 2.

Työpajassa opiskelijat tarkastelivat kolmessa tiimissä opintojaksoon sisältyneitä merkityksellisiä tapahtumia ja tuottivat ideoita opetuksen kehittämiseksi sekä tunnistivat opiskelijan vastuun oppimisprosessissa. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan tässä tavoitteellista toimintaa, jolla kerättiin opiskelijoiden kokemuksellista tietoa opintojakson toteutuksesta sekä ideoitiin käytännöllisiä opiskelijalähtöisiä ratkaisuja opetuksen kehittämiseksi (Bovill 2020, 1024–1025).

Lääkelaskennan opetus Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa

Lääkelaskennan taitojen opetuksessa on todettu olevan kehitettävää ja yhtenä keskeisenä haasteena on todettu olevan matemaattisen osaamisen soveltaminen lääkelaskentaan ja tämän osaamisen kehittäminen (Stenfors, Seitsamo, Vähämaa & Yrjölä 2015, 55; Sulosaari 2016, 58-59). Stenforsin ym. (2015, 54-56) mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden itsenäisen opiskelun merkitys oppimisessa korostuu ja Sneckin (2016, 104-105) mukaan lääkelaskennan osaamisen varmistamisessa tulee huomioida opetusmenetelmien monipuolisuus sekä toisaalta henkilökohtaisen tuki-interventiotarpeen tunnistaminen.

Laurean vuonna 2021 uudistetun sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman (Laurea 2021) ja vuonna 2019 laaditun lääkehoidon etenemisen ohjeistuksen (Moisander, Lehti, Makkonen, Peltosaari & Suominen 2019, 13) mukaan lääkelaskennan opetuksen perusteet opetetaan sairaanhoitajakoulutuksen ensimmäisellä lukukaudella moduulissa 1, ja toisella lukukaudella moduulissa 2 keskitytään peruslaskutoimitusten soveltamiseen lääkelaskuihin sekä lääkelaskuosaamisen vahvistamiseen (Laurea 2021).

Lääkelaskennan opetus sairaanhoitajakoulutuksen toisella lukukaudella

Sairaanhoitajakoulutuksen toisen lukukauden ytimessä on terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö. Lääkehoidon ja -laskennan laajuus on 4 op, mihin sisältyy Farmakologia 1,5 op, Rokotusosaaminen 2 op, Turvallinen ja aseptinen lääkehoito 1 op sekä lääkelaskenta 0,5 op. Opiskelijan laskennallinen työmäärä lääkelaskennan osalta on siten 13,5 tuntia.

Kevätlukukaudella 2022 moduulissa 2 Hyvinkään kampuksella lääkelaskennan lähiopetusta oli 1,5 h + 4 h sekä lääke- ja nestehoidon työpajapäivät. Työpajaan sisältyi lääkelaskennan harjoituskoe, joka purettiin yhdessä ja opiskelijoilla oli mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta välittömästi. Lisäksi opiskelijoilla oli simulaatiopäivä, johon sisältyi sekä potilastapausten lääkehoitoon perehtymistä ennalta että annettavien lääkkeiden annoslaskentaa. Lähiopetukseen integroitiin opiskelijoiden itsenäinen lääkelaskennan harjoittelu joko oppikirjan tai erilaisten verkkomateriaalien avulla, minkä lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus saada lääkelaskennan tukiopetusta sekä ryhmä- että yksilötasolla. Tukiopetusta ei ollut aikataulutettu etukäteen, vaan se perustui opiskelijalähtöiseen tuen tarpeen tunnistamiseen. Lääkelaskennan kokeista vastannut opettaja myös ohjasi opiskelijat tarvittaessa tukiopetukseen tilanteissa, joissa opiskelija oli saanut hylätyn myös toisesta lääkelaskennan kokeesta. Näissä tilanteissa opiskelija sai sähköpostitse henkilökohtaisen palautteen omasta virheellisestä laskusuorituksestaan (kuva ja analyysi) sekä suosituksen varata aika tukiopetukseen.

Lääkelaskennan opetuksesta saatu suora palaute

Lääkelaskennan lähiopetus päättyi helmikuun loppupuolella pidettyihin pienryhmäkohtaisiin lääke- ja nestehoidon työpajoihin ja opiskelijoilla oli tämän jälkeen lääkelaskennan toinen uusinta. Tämän uusinnan jälkeen opettaja sai suoraa palautetta opiskelijoilta lääkelaskennan opetuksen ja uusintakertojen vähäisyydestä sekä opiskelijoiden kokemasta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta. Opiskelijat kokivat epäoikeudenmukaisena sen, että moduulissa 2 ei ollut yhtä paljon lääkelaskennan opetusta kuin moduulissa 1; uusintakertoja oli ainoastaan 2; tukiopetusta ei ollut saatavilla ja opiskelijoiden mukaan muilla kampuksilla lääkelaskut olivat helpompia eikä esimerkiksi lääkelaskuvastauksen virheellinen pyöristäminen johtanut hylkäämiseen.  Saadun palautteen pohjalta opiskelijaryhmälle esitettiin kutsu osallistua huhtikuussa lääkelaskennan opetuksen yhteiskehittämisen työpajaan, jonka tavoitteeksi kuvattiin lääkelaskennan opetuksen yhteinen tarkasteleminen sekä kehittäminen opiskelijalähtöisemmäksi.

Yhteiskehittämisen työpaja

Lääkelaskennan työpaja järjestettiin huhtikuussa 2022 ja siihen osallistui opintojakson opiskelijoita (n=17), opintojakson opettajat sekä lähiesimies, koska yhteiskehittämisen onnistumiseksi on tärkeätä osallistaa sidosryhmistä myös niitä, joilla on mahdollisuus toteuttaa ratkaisuehdotuksia (Nieminen, Kirjavainen, Lang & Jäppinen 2021, 12). Työpajan tavoitteena oli tuottaa opiskelijakokemuksiin pohjautuvaa tietoa lääkelaskennan opetuksen kehittämiseksi Hyvinkään kampuksella ja yhteinen näkemys nykytilanteen haasteista, onnistumisista sekä mahdollisten ratkaisujen ideointi.

Kutsu työpajaan lähetettiin opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille (N= 42) sähköpostitse maaliskuussa. Ensimmäisen kutsun jälkeen työpajaan oli ilmoittautunut 4 opiskelijaa, minkä jälkeen lähetettiin toinen kutsu ja pyydettiin myös opiskelijaryhmään kuuluvaa Laureamkon jäsentä välittämään viestiä ryhmäläisille. Työpajaan osallistuikin lopulta 17 opiskelijaa.

Työpajassa opiskelijat jaettiin kolmeen tiimiin ja jokainen tiimi sai saman tehtävän. Seinälle oli rakennettu pohja, johon opiskelijat itse täydensivät oman oppimispolkunsa ennen opintojaksoa, opintojakson aikana ja opintojakson jälkeen. Näitä vaiheita he arvioivat neljän eri teeman kautta: Canvas-oppimisalustan käyttö, opetus (lähiopetus ja reaaliaikainen etäopetus), itsenäinen opiskelu ja oppimisen näkökulmasta kriittiset tapahtumat. Opiskelijoita ohjeistettiin reflektoimaan kokemuksiaan siitä, mikä opetuksessa oli onnistunutta, mikä ei ollut ja mikä olisi tukenut enemmän oppimista. Opiskelijat kirjasivat tunnistamansa asiat pienryhmissä post-it -lapuille ja sijoittivat ne valmiiksi laaditulle opintojakson etenemistä kuvaavalle aikajanalle. Lisäksi opiskelijat tunnistivat ja merkitsivät onnistumiset sekä vastaavasti haasteet hymiöillä. Viimeiseksi opiskelijat ideoivat ehdotuksia siitä, miten opintojaksoon sisältyvää opetusta ja opiskelijan itsenäistä oppimista voidaan kehittää ja tukea.

kuvituskuva.
Kuva 2 : Opiskelijoiden työpajatuotoksia (Hautaviita)

Työpajan tulokset

Kiteytettynä opiskelijoiden kokemusten perusteella moduulin 2 lääkelaskennan opetuksen kehittämiseksi ja opiskelijan oppimisen tukemiseksi tulee huomioida erityisesti tukiopetuksen selkeämpi integraatio opetukseen, lähiopetuksen määrän lisääminen sekä opintojaksoon liittyvän viestinnän selkiyttäminen (Taulukko 1. Lääkelaskennan opetuksen onnistumiset ja kehittämiskohteet.)

taulukon keskeinen sisältö kuvattu tekstissä.
Taulukko 1. Lääkelaskennan opetuksen onnistumiset ja kehittämiskohteet (Hautaviita & Heiskanen 2022).

Palaute työpajasta oli positiivista. Kokemusten jakaminen yhteisesti ja avoimesti keskustellen toi paljon uusia kehittämisideoita. Päivän aikana tuli monia oivalluksia omasta vastuusta oman oppimisen kehittymiseksi sekä ohjaajien merkityksestä opiskelijan henkilökohtaisella opintopolulla. Päivä oli myös hyvä esimerkki kaikille yhteisöllisestä vastuusta opetuksen kehittämiseksi ja ketterästä kehittämisestä heti haasteiden ilmettyä.

Työpajan tulosten hyödyntäminen moduulin 2 lääkelaskennan opetuksessa Hyvinkäällä syyslukukaudella 2022

Saadun opiskelijapalautteen ja työpajan tulosten pohjalta syyslukukauden 2022 opetukseen tehtiin seuraavat muutokset:

  • Lähiopetuksen määrää lisättiin:
    • Lääkelaskennan yhteinen lähiopetus lukujärjestykseen eli Kimara; opiskelijoille annettavat kotitehtävät ja välittömän tuen saaminen lähiopetuksessa
  • Opettajan ohjaavan roolin vahvistaminen vertaistuen fasilitoimiseksi heti opintojakson aloituksessa
  • Henkilökohtaisen palautteenannon merkityksen korostaminen ja tukiopetuksen opiskelijalähtöisyys
  • Opiskelijan henkilökohtainen vastuu tunnistaa oman osaamisen haasteet; kotitehtävät sekä itsenäinen lääkelaskennan harjoittelu
  • Opintojaksoon liittyvän viestinnän selkiyttäminen ja vahvistaminen

Yhteenveto

Yhteinen kehittäminen lähti yhteisestä tarpeesta. Tilaisuus oli loistava hetki nähdä lääkelaskujen opetuksen eteneminen opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta. Opiskelijoille avautui paremmin se viitekehys, jonka sisällä opettajan on työskenneltävä ja opettajalle avautuivat ne kohdat ja haasteet, mitä opiskelijoilla on noussut matkan varrella. Yhdessä pohtien ja keskustellen löysimme ne kohdat, joihin voimme vaikuttaa ja mitä voimme tehdä paremmin vastataksemme erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin ja opiskelijat puolestaan ymmärsivät, miten he voivat itse edistää omaa oppimistaan.  Työpajan keskeisten tulosten näkökulmasta voimme tukea opiskelijoita tässä opintojen vaiheessa integroimalla tukiopetuksen selkeämmin opetukseen, lisäämällä lähiopetuksen määrää sekä selkiyttämällä opintojakson viestintää. Avoimella yhteistyöllä voidaan aidosti vaikuttaa ja kehittää toimintaamme opiskelijalähtöisemmäksi.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090657622

Jaa sivu