Yhteisopettajuus tuottaa koulutuksen laatua

Teksti | Tatjana Huhtamäki , Katja Kuuramaa , Päivi Laine

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisessa liittoumassa eli 3AMK:ssa tuotetaan erityyppisiä yhteisiä koulutuskokonaisuuksia. 3AMK:n oppimistoiminnan ydintuote on yhteisesti suunnitellut ja toteutetut uniikit intensiiviopintojaksot. Intensiiviopintojaksolla tarkoitetaan sellaista opintojaksoa, jonka suunnittelevat ja toteuttavat kolmen korkeakoulun opettajat yhdessä opiskelijoilleen.

Kuvaaja: Kampus Production / Pexels

Malisen ja Palmun (2017) mukaan yhteisopettajuus on Suomessa verraten harvinaista ja mikäli sitä on, se yleensä tarkoittaa, että opinto suunnitellaan ja toteutetaan yhden pääopettajan ja yhden erityisopettajan voimin. Vuonna 2023 Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia toteuttivat yhdessä yhteensä toistakymmentä intensiiviopintoa, joissa kaikissa oli mukana opettajia kaikista kolmesta korkeakoulusta. 3AMK:n osalta onkin erityistä, että yhteistyötä tehdään yli korkeakoulurajojen ja jokainen opettaja on tasa-arvoisessa asemassa kollegaansa nähden.

3AMK:n yhteisillä intensiiviopinnoilla kerätään opiskelijoilta säännöllisesti palautetta koulutuksen laadusta. Tämä palaute käydään läpi yhdessä kunkin korkeakoulun 3AMK:n kehityspäälliköiden ja intensiiviopintojen opettajien kanssa opintojakson päätyttyä ja palautetta hyödynnetään seuraavan vuoden intensiiviopinnon kehittämisessä. Vuoden 2023 kaikkien 3AMK:n yhteisten intensiiviopintojen opiskelijapalautteiden mukaan yli 80 % opiskelijoista koki, että oppimateriaali ja opintojen työskentelytavat tukivat oppimista ja opinnoilla oli oppimista edistävä yhteisöllinen ilmapiiri. Erityisen merkille pantavaa on, että 92 % opiskelijoista arvioi intensiiviopintojen opettajat asiantunteviksi ja 82 % suosittelisi koulutusta ystävälleen.

Opiskelijapalautteiden perusteella on erityisen tärkeää mahdollistaa korkeakoulujen opettajien välisen yhteistyön jatkuvuus. Opettajien kanssa käytyjen palautekeskustelujen perusteella opettajien välinen yhteistyö tuo opintojaksoille moniäänisyyttä ja innostaa opettajia kehittämään opetusta. Lisäksi opettajat ovat tyytyväisiä siihen, että heillä on yhteisopettajuuden myötä mahdollisuus tutustua toisen korkeakoulun arkeen ja pedagogiikkaan sekä saada vertaistukea toisiltaan. Tämä onkin synnyttänyt parhaimmillaan uusia innovatiivisia koulutustuotteita. Esimerkiksi Tirronen (2023) toteaa, yhteisopettajuus kehittää opintojaksojen sisältöjä ja opettajien pedagogista osaamista, mistä opiskelijat suoraan hyötyvät.

Korkeakoulurajoja ylittävä yhteisopettajuus ei synny itsestään, vaan vaatii tahtotilan, aikaa ja yhteistyötä mahdollistavat rakenteet. 3AMK:ssa on tehty useita vuosia näiden yhteistyötä mahdollistavien rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamiseksi, mikä edesauttaa yhteisopettajuutta. 3AMK:n yhteisillä intensiiviopinnoilla opettavilla opettajilla on selkeästi tahtotilaa tehdä kehittämistyötä ja opettamista yhdessä. Lisäksi useamman vuoden yhteistyö on kehittänyt opettajien välisiä toimintatapoja ja kehittänyt opetusta. Kaikki nämä nousevat esille erinomaisissa opiskelijapalautteissa: olihan yli kahdeksan kymmenestä palautteen antaneesta opiskelijasta tyytyväinen koulutukseen laatuun. Voiko opiskelijapalaute olla enää tätä parempi?

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syntynyt liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimintojen parissa sekä 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä ajatellen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024032713393

Jaa sivu