3AMK-julkaisutoiminnan seuraamisessa automatiikkaa täydennetään käsipelillä

Teksti | Antti Nyqvist , Anna Laakkonen , Saara Vielma

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolia ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma (3AMK 2023a). Yhteinen julkaisutoiminta on yksi 3AMK:n opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovituista seurantamittareista. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian julkaisutoiminnan asiantuntijat ja julkaisutiedonkerääjät pitävät kirjaa 3AMK-yhteisjulkaisuista ja raportoivat julkaisut OKM:lle. Seuranta on pitkälti manuaalista työtä, johon vaikuttaa tiedonkeruun järjestelmät, uudet julkaisumuodot ja raportoinnin tarpeet.

kuvituskuva.
Kuva: Nicole Baster / Unsplash

Yhteinen julkaisutoiminta ja sen seuranta

3AMK:n yhtenä tavoitteena on hyödyntää ammattikorkeakoulujen vahvuuksia ja saada niiden välisestä yhteistyöstä lisäarvoa neljällä eri yhteistyöalueella. Nämä alueet ovat oppimistoiminta, koulutusvienti, yrittäjyys ja innovaatiot, sekä vaikuttava TKI-toiminta. Näiltä alueilta julkaistaan vuosittain monia 3AMK-yhteisjulkaisuja, eli julkaisuja, joissa tekijöitä on vähintään kahdesta 3AMK-kumppanikorkeakoulusta.

Kukin organisaatio ilmoittaa omat julkaisunsa JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta VIRTA-julkaisutietopalveluun. Virrassa on automatiikkaa, joka periaatteessa tunnistaa organisaatioiden väliset yhteisjulkaisut. Tämä hoituu Virtaan lähetettyjen julkaisujen metatietojen ja tiettyjen yhteisjulkaisujen tunnistussääntöjen perusteella. Lisää yhteisjulkaisujen tunnistamisesta voi lukea Virran yhteisjulkaisujen tunnistussääntöjä käsittelevältä verkkosivulta.

Virran automatiikka voi tunnistaa kahden tai useamman julkaisuilmoituksen olevan eri organisaatioiden ilmoituksia samasta julkaisusta. Tällöin Virta luo näistä ilmoituksista yhdistetyn julkaisutietueen. Nämä tietueet ovat selailtavissa esimerkiksi Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Periaatteessa VIRTA tunnistaa myös 3AMK:n yhteisjulkaisut, ja kuka tahansa voi hakea ne helposti julkisesta Tiedejatutkimus.fi-palvelusta. Käytännössä Virran automatiikalla on kuitenkin haasteita ammattikorkeakouluille tyypillisten yhteisjulkaisujen tunnistamisessa.

Tämän artikkelin kirjoittamiseen mennessä 3AMK-yhteisjulkaisuja on ilmoitettu tiedonkeruuseen vuodelta 2021 42 ja vuodelta 2022 63, yhteensä 105 julkaisua. Näistä kolme on podcasteja, joita VIRTA ei edes tunnista yhteisjulkaisuiksi. Kourallisessa julkaisuja tiedot on kirjattu tiedonkeruuseen 3AMK:ssa hieman toisistaan poikkeavasti, jolloin Virralla ei ole mahdollisuutta tunnistaa näitä yhteisjulkaisuiksi.

Kaiken kaikkiaan VIRTA voisi tunnistaa yhteisjulkaisuiksi vajaa sata 3AMK-julkaisua vuosilta 2021-2022. Se kuitenkin tunnistaa yhteisjulkaisuiksi vain reilun kolmasosan, eli 36 julkaisua. Ohessa yhteisjulkaisujen tunnistamisen onnistuminen julkaisuluokittain verrattuna raportoitujen julkaisujen määrään:

 • A1 tieteellinen vertaisarvioitu journaaliartikkeli = 7/7
 • B3 vertaisarvioimaton julkaisu tieteellisessä konferenssissa = 4/4
 • D1 artikkeli ammatillisessa lehdessä = 1/30
 • D2 artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa = 11/11
 • D3 artikkeli ammatillisessa konferenssissa = 1/1
 • D4 tutkimus- tai kehittämisraportti taikka selvitys =4/4
 • D6 toimitettu ammatillinen kokoomateos (toimitustyö) = 3/3
 • E1 yleistajuinen artikkeli lehdessä = 5/34

Tieteellisissä julkaisukanavissa, kirjoissa ja raporteissa yhteisjulkaisujen tunnistaminen näyttäisi toimivan hyvin. Ammattilehdet, yleistajuiset lehdet ja verkkolehdet puolestaan jäävät tällä hetkellä paljon helpommin tunnistamisen ulkopuolelle. Toistaiseksi 3AMK:n julkaisutiedonkeruussa joudutaan tekemään ylimääräistä manuaalista työtä, jotta tieto yhteisjulkaisuista saadaan kerättyä.

3AMK:n yhteisjulkaisujen raportointi tarkentuu

Tarkastelemalla Tiedejatutkimus.fi -palvelun kautta julkaisutietueita ei saada kokonaiskuvaa julkaisemisen ja julkaisukanavien moninaisuudesta.

Julkaisemisen uudemmat muodot eli videot, podcastit ja julkaisutiedonkeruukelpoiset oppimateriaalit tullaan todennäköisesti raportoimaan vielä vuoden 2022 osalta KOTA-tiedonkeruun kautta eri järjestelmällä. Tämän vuoksi niistä on saatavilla vain numeerista tietoa, joka ei tarjoa yksilöityä tietoa yhteisjulkaisemisesta. Podcastien ja videoiden raportoinnin osalta on onneksi valmisteilla laajennus julkaisutietojen tallennuspalveluun. Näin saamme lähitulevaisuudessa JUSTUS-julkaisutietopalveluun oman ilmoituskentän podcasteille ja videoille. Tämä on edistysaskel tiedonkeruussa, sillä podcastien ja videoiden julkaisumäärät ovat kasvussa, ja niiden saaminen Virtaan ja edelleen näkyville Tiedejatutkimus.fi -palveluun lisää läpinäkyvyyttä julkaisemisen ja yhteistyön tulosten osalta.

On myös jo nähtävillä, että 3AMK:n yhteishankkeissa tuotetaan jatkossa avoimia oppimateriaaleja, kuten verkkokursseja ja pieniä osaamiskokonaisuuksia, jotka tietyin ehdoin myös täyttävät OKM:n julkaisukriteerit. Nämä julkaisemisen uudemmat muodot laajentavat yhteisjulkaisemisen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta. Samalla ne kuitenkin vaativat raportointikäytäntöjen kehittämistä.

Yhteisjulkaisut kuvaavat monipuolista yhteistyötä ja strategiakärkiä

3AMK:n julkaisuja tarkastellessa tulee esiin kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyön monipuolisuus: toimintaa näkyy laajasti hanketoiminnasta korkeakoulujen palvelutoimintaan. Vuonna 2021 esimerkiksi suuri osa yhteisjulkaisuista liittyi viestintään ja ne olivat lähteneet 3AMK:n viestinnän tukipalveluiden jaetusta terävästä kynästä. Myös kirjastojen tiivis yhteistyö näkyy selkeästi sekä 3AMK:n että ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortion, AMKIT-konsortion, ja Theseus-julkaisuarkiston puitteissa. Lisäksi yhteisjulkaisuja kehkeytyy opetusyhteistyön ja vanhojen yhteistyötuttavuuksien tuloksena.

Vuonna 2022 yhteisjulkaisuissa tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) sisällöt näkyivät kuitenkin jo edellisvuotta vahvemmin. Yhteisiin TKI-hankkeisiin kytkeytyvien yhteisjulkaisujen määrän odotetaan edelleen kasvavan tulevina vuosina. 3AMK:n julkaisuyhteistyön kehittäminen on liitetty osaksi vaikuttavan TKI:n kolmea kärkeä. Siten nämä kolme kärkeä ja niihin kytkeytyvät hankkeet ovat erityisen kiinnostavia julkaisutoiminnan ja sen raportoinnin kannalta.

3AMK:n TKI-toiminta rakentuu kolmen kärjen ympärille:

 1. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä
 2. Kestävä kaupunkikehitys
 3. Tulevaisuuden tekijä

Strategiset kärjet pureutuvat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ne myös yhdistävät kunkin ammattikorkeakoulun erikoisosaamisalueita yhteisiksi osaamiskeskittymiksi. Tämä mahdollistaa kansainvälisen vaikuttamisen ja ilmiölähtöisen innovaatioekosysteemin luomisen. Yhdessä nämä kärjet kattavat teemoja hyvinvointipalveluiden edistämisestä, sujuvasta ja turvallisesta matkailusta, sekä esineiden internetin ja turvallisuusnäkökulmien yhdistämisestä. (3AMK 2023b.)

Yhteisjulkaisujen raportoinnissa olisi mielenkiintoista kyetä siirtymään lukumäärien seuraamisesta esimerkiksi kärkiin liittyvän julkaisutoiminnan kehittymisen seuraamiseen. Tämä vaatii tiedonkeruun järjestelmien kehittymistä, kuten hanketietojen ja julkaisutietojen yhdistämistä, sekä julkaisemisen uudempien muotojen tietomallien kehittämistä. Onneksi nämä molemmat ovat työn alla osana tiedejatutkimus.fi -palvelun kehittämistä. Tulevaisuudessa yhteisjulkaisujen tarkempi ja monipuolisempi analysointi tulee olemaan mahdollista näiden kehitystoimien ansiosta.

Alkanut yhteisjulkaisemisen kolmas vuosi vaikuttaa edellä kuvatun valossa monella tapaa mielenkiintoiselta. Vuoden kuluttua saamme toivottavasti kertoa lisää yhteistyön syventymisen tuloksista.

Lopuksi alla on nähtävillä sanapilvi (kuva 1.) vuoden 2022 3AMK:n yhteisjulkaisujen asiasanoituksesta. Mitkä strategiset kärjet sinä tunnistat sanapilvestä?

Kuvassa on sanapilvi, jonka muodostaa 3AMK:n yhteisjulkaisujen käytetyimmät asiasanat. Asiasanat kuvaavat TKI-toiminnan kolmea strategista kärkeä, esimerkiksi kehittämistoiminta, tekoälytutkimus, osaaminen, liiketoiminta ja tulevaisuus.
Kuva 1. 3AMK:n 2022 yhteisjulkaisujen asiasanoja sanapilvessä. (Kuva: Antti Nyqvist)

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020726188

Jaa sivu