3AMK-kuulumisia ensimmäisen nelivuotiskauden ja poikkeusvuoden 2020 päätteeksi

Teksti | Antti Vettenranta

Vuosi 2020 alkaa olla loppusuoralla ja on taas hyvä vetää hieman yhteen, mitä kaikkea Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisessa liittoumassa on vuoden aikana tapahtunut. Kuluva vuosi päättää myös OKM sopimuskauden 2017-2020; 3AMK liittouma käynnisti toimintansa vuoden 2017 alusta, joten takana on pian myös ensimmäinen nelivuotiskausi liittouman toiminnassa.

Valmistautuminen tulevaan sopimuskauteen

3AMK liittoumassa onkin syksyn aikana ollut valmistautuminen uuteen OKM sopimuskauteen täydessä vauhdissa. Valmistautuminen on käytännössä tapahtunut OKM sopimusneuvotteluiden ohella laatimalla liittoumalle uusi toimintasuunnitelma, jossa kuvataan liittouman yhteistyöaluekohtaiset tavoitteet ja tiekartta vuoteen 2024, sekä yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat vuodelle 2021.

Osana toimintasuunnitelman valmisteluprosessia toteutettiin sekä henkilöstölle että opiskelijoille suunnattu sähköinen kysely, jossa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ja odotuksia liittouman toiminnalle tulevalla sopimuskaudella. Henkilöstön vastauksissa esiin nousi liittouman toimintoihin osallistumismahdollisuuksien laajentaminen, opiskelijoiden osalta taas yhteiset liikuntapalvelut.

Toimintasuunnitelmassa kuvatut neljä yhteistyöaluetta ovat oppimistoiminta, vaikuttava TKI-toiminta, koulutusvienti, sekä yrittäjyys ja innovaatiot. Näiden ohella mukana on läpileikkaavana yhteisenä kehittämisalueena teköälyn hyödyntäminen sekä yhteiset opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatut ZONE-liikuntapalvelut.

Jäsenammattikorkeakoulujen ja OKM:n välisissä sopimusneuvotteluissa liittouman strategiarahoitus on turvattu myös tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Sopimusluonnoksissa kaudelle 2021-2024 liittouman yhteistyötä ja strategisia tavoitteita on kuvattu seuraavasti:

  • 3AMK-yhteistyötä syvennetään ja toiminnallisuutta vahvistetaan laajentamalla työelämälähtöisiä osaamispolkuja jatkuvan oppimisen tarpeisiin tekoälyä hyödyntämällä.
  • Tavoitteena on strategisen liittouman ankkuroituminen globaaleihin ja metropolialueen kansainvälistyviin ekosysteemeihin sekä korkeakoulupedagogisten työelämälähtöisten toimintamallien kehittäminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
  • Toteutetaan toiminnan ulkoinen arviointi.
  • Kehitetään ja tuotteistetaan opiskelulähtöistä osaamispolkukonseptia.
  • Yhdessä metropolialueen ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kaupunkien kanssa edistetään kansainvälisyyttä ja tuetaan työperäistä korkeakoulutettujen maahanmuuttoa sekä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Ammattikorkeakoulut (3AMK) yhdistävät osaamiset ja erikoistumisalueet TKI-toiminnan yhteistyön ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Keskeisiä yhteisiä kehittämisalueita sopimuskaudella ovat kansainvälisyyden vahvistaminen sekä yhteistyöalueiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Yhteistyöalueiden rajapinnoilla toteutetaan tarvittaessa teemakohtaisia kehittämistoimenpiteitä synergiaetujen saavuttamiseksi ja siiloutumisen välttämiseksi.

Sopimuskauden aikana liittoumalle rakennetaan vahvoja yhteisiä osaamiskeskittymiä valituille painoalueille. Osaamiskeskittymien toimintaa tukemaan kehitetään globaaleihin ekosysteemeihin ankkuroituneita TKIO-ympäristöjä ja -alustoja osaamisen kokoamiseksi, kansainvälisten strategisten kumppanuuksien ja verkostojen kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi, sekä toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Sopimuskauden aikana laajennetaan henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia yhteistyöalueiden toimintaan laajentamalla asiantuntijapooleja sekä kehittämällä osallistamista tukevia rakenteita ja viestintää.

Sopimusluonnoksessa on lisäksi määritelty seurantaindikaattorit oppimistoiminnalle sekä vaikuttavalle TKI-toiminnalle seuraavasti:

Osaamispolkujen ja intensiiviopintojen opintokokonaisuuksien tarjonta tutkintokoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin; vuonna 2024 30 kpl, vuonna 2022 22 kpl, lähtötaso vuonna 2019 16 kpl.

3AMK:lle myönnetty ulkoinen T&K rahoitus; vuonna 2024: 9-10 m €, vuonna 2022 7-8 m €, lähtötaso vuonna 2019 4,75 m €. Yhteiset julkaisut; vuonna 2024: 150 kpl, vuonna 2022: 75 kpl (uusi mittari)

Toimintasuunnitelmasta päättävät jäsenammattikorkeakoulujen hallitukset joulukuussa 2020.

Toiminta yhteistyöalueilla

Kuluva vuosi on muutenkin ollut mielenkiintoista ja vaiherikasta aikaa liittouman toiminnan kannalta. Työskentely poikkeusoloissa on sujunut erinomaisesti, vaikka alkuperäisiä suunnitelmia onkin monin paikoin jouduttu matkan varrella muuttamaan.

Oppimistoiminnan osalta tarjolla on ollut työelämälähtöisiä osaamispolkuja, mielenkiintoisia intensiivitoteutuksia, sekä kieliopintoja Aalto-yliopiston kanssa. Tarjontaa on laajennettu myös avoimen AMK:n ja YAMK-tutkintojen opiskelijoille. Myös jatkuvan oppimisen tarjontaa on pilotoitu ja jatkossa tarjonnan painopiste siirtyneekin aiempaa enemmän jatkuvaan oppimiseen.

Vuoden aikana toteutetuista aktiviteeteista mieleen on jäänyt elokuussa järjestetyt henkilökunnan Osaamiskekkerit, joissa perehdyttiin tulevaisuuden opettajan kyvykkyyden kehittämiseen. Erityisen suuren suosion saaneessa henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisessä Tulevaisuustapahtumassa marraskuussa perehdyttiin kattavasti tulevaisuuden työelämään ja ennakointiin. Yhteisen tarjonnan tunnettavuutta on kyetty nostamaan myös vuoden alussa lanseeratun 3AMK.fi sivuston avulla.

Vaikuttava TKI-toiminta pohjautuu kolmen strategisen kärjen ympärille rakennettuun yhteistoimintaan. Strategiakärjet on muodostettu niin, että ne kytkeytyvät ajankohtaisiin ilmiöihin ja tuovat lisäarvoa yhdistämällä kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamisia ja erikoistumisalueita.  TKI-toiminnan kolme strategista kärkeä ovat:

  1. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä
  2. Kestävä kaupunkikehitys
  3. Tulevaisuuden tekijä

Hankevalmistelun edistämiseen tähtäävä ProjektiBoosteri-toiminta käynnistyi kärkialueiden toimesta syksyllä 2020 ja 3AMK-julkaisuyhteistyötä on ryhdytty edistämään syksyllä 2020 pidetyssä julkaisutyöpajassa.

Aiemmin Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys – nimellä tunnetun yhteistyöalueen uusi nimi on jatkossa Yrittäjyys ja innovaatiot. Yhteinen työskentely on fokusoitu herättämään kiinnostusta yrittäjyydestä yrittäjyyden polun alkuvaiheeseen sekä toisaalta loppuvaiheeseen eli ns. tosiyrittäjille. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita osallistumaan oman AMK:n ohella myös toisten AMK:jen tarjoamiin palveluihin.

Kuluvan vuoden aikana merkillepantavaa on ollut mm. Helsingin Innovaatiorahastolta saatu rahoitus tukemaan 3AMK opiskelijavetoista yrittäjyyttä pääkaupunkiseudulla, sekä yhteinen yrittäjyyden koulutusvientiprojekti Ukrainaan.

Poikkeusolot ovat aiheuttaneet haasteita myös koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy:lle ja toimintaa on jouduttu sopeuttamaan vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa päivitettiin keväällä 2020 ja samalla työstettiin myös yhtiön viestintästrategiaa, sekä kehitettiin asiakassegmentointia ja uutta toimintamallia.

Poikkeusolojen aikana on koulutusvientitoiminnassa saavutettu haasteista huolimatta myös merkittäviä tuloksia, kuten marraskuussa julkistettu sopimus Etelä-Afrikkaan, jossa yhteistyön osapuolina ovat EduExcellence ja Forge Academy innovaatiohautomo yhteistyössä Nokia Etelä-Afrikan kanssa.

Myös tekoälyn hyödyntäminen on edistynyt jäsenammattikorkeakouluissa kuluvan vuoden aikana. Huomion arvoisia ovat olleet mm. keväällä ja syksyllä toteutetut Hackatonit, yksinkertaistetun käyttöliittymän kehittäminen opiskelijoille, chatbot-käyttöliittymäproto, sekä Theseus – datan mukaanotto palveluun. Jatkossa tavoitteena on entisestään laajentaa TKI-yhteistyötä tekoälyn alueella ja edistää tekoälyn käyttöönottoa jäsenammattikorkeakouluissa.

Jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatut ZONE-liikuntapalvelut ovat vakiintuneet osaksi liittouman toimintaa. Palvelut on keskitetty Metropolian Myyrmäen ja Myllypuron kampuksen liikuntatiloihin, joissa laadukkaan liikuntatoiminnan järjestäminen on mahdollista. Lisäksi palvelua tarjotaan mahdollisuuksien mukaan Arcadan Arabian, Haaga-Helian Malmin ja Pasilan sekä Laurean Tikkurilan kampuksilla. Liikuntapalvelut sisältävät ohjattua ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja ja -kursseja, kuntosalin käyttöoikeuden ja mahdollisuuden varata liikuntatiloja omaan käyttöön.

Muita aktiviteetteja

Kuluvan vuoden aikana on toteutettu kaksi liittouman avaintoimijoille suunnattua kehittämisseminaaria. Keväällä pidetyssä seminaarissa opiskelijoiden edustajien puheenvuorossa pohdittiin opiskelijoiden odotuksia liittouman toimintaa kohtaan.  Esille nousivat erityisesti opiskelijahyvinvointi, laadukas verkko-opetus, sekö yrittäjyysohjaus.

Myös liittouman neuvottelukunta on kokoontunut kuluvan vuoden aikana kahteen otteeseen. Neuvottelukunnan jäsenet ovat antaneet koko nelivuotiskauden ajan todella arvokkaan panoksen liittouman toimintojen kehittämiseen erityisesti työelämän muuttuvien tarpeiden ja odotusten näkökulmasta.

Merkittävä askel oli toukokuussa solmittu strateginen kumppanuussopimus 3AMK liittouman ja HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Sopimus edistää erityisesti julkisen sektorin osaaminen kehittämistä.

Syksyn aikana on työn alla ollut myös ulkoinen arviointiselvitys liittouman toiminnasta vuosina 2017-2020. Selvitystyön toteuttajana on toiminut Laurean entinen rehtori Pentti Rauhala. Selvitystyön loppuraportti valmistuu vuodenvaihteen tienoilla; sen perusteella liittoumaa voidaan kutsua korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi. Selvitystyössä esitetään myös mielenkiintoisia uusia ajatuksia ja näkökulmia liittouman kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 3AMK- liittouma on omaa yhteistyöhön perustuvaa toimintamalliaan

toteuttamalla onnistunut ensimmäisen nelivuotiskauden aikana saavuttamaan uskottavan ja vaikuttavan aseman koko korkeakoulukentällä. Tästä meidän on hyvä jatkaa ja viedä yhdessä liittouman toimintaa yhä tuloksekkaammalle ja vaikuttavammalle tasolle tulevaisuudessa.

Esitänkin parhaimmat kiitokset kaikille Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneiden edustajille, jotka olette aktiivisesti ja sitoutuneesti osallistuneet 3AMK yhteistyön edistämiseen kuluvan vuoden ja koko ensimmäisen nelivuotiskauden aikana!

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta toivotellen!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201218101416

Jaa sivu