3AMK liittouman kuulumisia kesän koittaessa

Teksti | Antti Vettenranta

Kesälomat lähestyvät vauhdilla ja taas on hyvä aika vähän kerrata viime vuoden keskeisiä tapahtumia ja tuloksia sekä alkuvuoden kuulumisia 3AMK-liittouman tiimoilta. Kuluva vuosi on liittouman toiminnassa meneillään olevan sopimuskauden toinen ja kaiken kaikkiaan jo liittouman kuudes, joten toiminta alkaa olla monin paikoin jo varsin vakiintunutta.

Keskeisiä tuloksia eri yhteistyöalueilta

kuvituskuva.
Kuva: fauxels / Pexels

Oppimistoiminta

Vuonna 2021 liittoumassa toteutettiin kaikkiaan 17 yhteistä opintokokonaisuutta, joista 11 oli osaamispolkuja ja 6 intensiivitoteutuksia. Näiden ohella opiskelijoille oli tarjolla 3AMK:n ja Aalto-yliopiston kattava kielitarjonta. Keväällä 2021 pilotoitiin 3AMK liittouman strategisen kumppanin, HAUS Kehittämiskeskus Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty Valtion monet urapolut –intensiivitoteutus. Opettajien osallistamista ja osaamisen kehittämistä vahvistettiin osaamiskekkereillä ja opiskelijalähtöistä osaamispolkukonseptia kehitettiin yhteiskehittämisen työpajoissa.

3AMK:n, Hamkin ja Xamkin yhteistyössä toteutettuun AMKoodari-koulutukseen osallistui vuosina 2020-21 yhteensä yli 14 000 henkilöä. Koulutuksessa suoritettiin yli 37 000 opintopistettä, joka vastaa noin 170 ammattikorkeakoulututkintoa. AMKoodarikoulutuksen jatkona on käynnistynyt AMKosaaja-hanke, joka tarjoaa lyhytkestoista koulutusta osaajapulaaloilla tekoälyä hyödyntämällä.

Vaikuttava TKI-toiminta

3AMK vaikuttavan TKI-toiminnan yhteistoimintamalli pohjautuu kolmen strategisen kärjen ympärille rakennettuun yhteistoimintaan. Nämä kolme strategista kärkialuetta ovat:

  1. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä
  2. Kestävä kaupunkikehitys
  3. Tulevaisuuden tekijä

Liittouman yhteisille TKI-hankkeille myönnettiin ulkoista TKI-rahoitusta vuonna 2021 yhteensä runsaat 5 milj. euroa. Uusi tavoitealue vuonna 2021 oli yhteinen julkaisutoiminta. Julkaisutoiminnan edistämiseksi muodostettiin julkaisukoordinaattoreiden ryhmä, joka ideoi erilaisia tapoja kasvattaa yhteiskirjoittamista ja -julkaisemista. Yhteisiä julkaisuja tehtiin vuonna 2021 kaikkiaan 49 kpl.

Koulutusvienti

Koulutusvientiyhtiö EduExcellence on viime vuosina saavuttanut aseman yhtenä suurimmista koulutusvientiyhtiöistä kotimaassa. Vuodenvaihteessa tehty noin 10 miljoonan euron arvoinen tilauskoulutussopimus Keniaan oli merkittävä läpimurto ja hieno saavutus koko suomalaisen koulutusvientisektorin näkökulmasta. Voit lukea lisää tiedotteesta.

Yrittäjyys ja innovaatiot

Yrittäjyys ja innovaatiot yhteistyöalueella käynnisteltiin viime vuoden puolella ”Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022”- hanketta, toteutettiin kansainvälinen Climate Launchpad -liikeideakilpailu ja 10 Days 100 Challenges intensiiviopinnot, sekä tuettiin edelleen opiskelijayrittäjyysjärjestöjen (ES) yhteistoimintaa.

Tekoälyn hyödyntäminen

Liittouman käytössä olevan tekoälyalustan kilpailutus toteutettiin vuoden 2021 aikana, alustan toimittajana jatkaa edelleen Headai. Tekoälyä hyödyntävä 3AMK tarjontaa sekä työmarkkinadataa sisältävä CareerBot-palvelualusta lanseerattiin alkuvuodesta 2022 (www.3amk.fi/careerbot). Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen tähtäävät koulutukset on myös käynnistetty alkuvuoden aikana.

Yhteiset kirjasto- ja liikuntapalvelut

Liittouman jäsenammattikorkeakoulujen kirjastopalvelut ovat jo pitkään olleet opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisesti käytettävissä. Liittouma on jatkanut edelleen myös opiskelijakuntien toteuttamien, opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattujen yhteisten Zone-liikuntapalveluiden tukemista.

Vaikuttavaa verkostoyhteistyötä

3AMK-liittouma toimii vuosina 2021-22 puheenjohtajatahona pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden yhteistyöfoorumissa, jonka tavoitteena on metropolialueen kehittäminen pks-korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyössä, sekä yhteinen edunvalvonta. Osallistujatahoina ovat kaikki pääkaupunkiseudun yliopistot ja korkeakoulut, sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Maaliskuussa pidetyssä foorumin yhteiskokouksen teemana oli työvoiman saatavuus ja osaajapula pääkaupunkiseudulla. Kokouksessa sovittiin hallitusohjelmavaikuttamisen tueksi laadittavan esityksen valmistelusta ja esityksen tekemisestä tarvittavista toimenpiteistä pääkaupunkiseudun työvoimapulan poistamiseksi eri aloilla.

Liittouman koordinoiman ammattikorkeakoulujen Kiina-verkoston tavoitteena on kumppanuussuhteiden rakentaminen sekä tutkinto-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyömallien luominen valituilla alueilla Kiinassa​. Käynnistymisvaiheessa on mm. verkostoiduttu kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Verkoston ensimmäiset tutkimusaihiot ovat työstössä ja pyrkimyksenä on saada ne rahoitushakukelpoisiksi kesälomiin mennessä

Liittoumalla on toiminnan alusta saakka ollut työelämän edustajista muodostettu neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tiivistää liittouman yhteyttä metropolialueen innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Neuvottelukunnan jäseninä kuluvalla sopimuskaudella ovat toimineet johtaja Tapio Anttila (Sitra), toimitusjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), ketjujohtaja Harri Ojanperä (SOK), työsuhdejohtaja Petteri Huovinen (Kesko), johtava asiantuntija Jari Konttinen (Palta), yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen (Rakennusteollisuus), projektijohtaja Pentti Puhakka (Grano), johtaja Pekka Sivonen (Business Finland), johtaja Maarit Mettälä (Nordea), sekä päätoimittaja Jouko Jokinen (YLE).

Yhteinen kehittäminen jatkuu

Alkuvuoden 2022 aikana käynnistettiin keskustelut pedagogisen kehittämisen roolin vahvistamisesta 3AMK yhteistyössä Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Huhtikuussa pidetyssä liittouman kehittämisseminaarissa pohdittiin korkeakoulupedagogiikan roolia ja visiota ja ideoitiin käytännön toimenpiteitä yhteistyön käynnistämiseksi. Keskusteluissa korostettiin kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, ekosysteeminäkökulmaa sekä yhteistyötä yliopistojen, ammatillisen toisen asteen ja työelämän kanssa myös rahoituspohjan laajentamisen näkökulmasta.

Alkuvuodesta 2022 käynnisteltiin myös kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymän suunnittelu ja valmistelu painottuen erityisesti pk-yritysten kestävän kehityksen ja yritysvastuun osaamisen sekä verkostojen kehittämiseen.

Toukokuussa 3AMK osallistui valtakunnallisten ammattikorkeakoulupäivien toteuttamiseen järjestämällä vuorovaikutteisen työpajan otsikolla ”3AMK liittouma: tuloksia ja vaikuttavuutta ilman hallinnollisia himmeleitä”. Työpajan pääteemana oli vaikuttava TKI-toiminta 3AMK-yhteistyössä ja työpaja herättikin osallistujissa paljon kiinnostusta ja keskustelua liittoumasta ja sen toimintaperiaatteista.

Kulunut alkuvuosi on kaiken kaikkiaan mennyt mukavissa, työntäyteisissä ja tuloksellisissa merkeissä. Tästä on taas hyvä jatkaa uusin voimin ansaittujen kesälomien jälkeen. Parhaat kiitokset kaikille mukana kulkeneille ja tervetuloa jatkossa mukaan myös kaikki liittouman yhteistyöstä kiinnostuneet uudet toimijat.

Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061546679

Jaa sivu