Ammatillisella koulutuksella korkeakouluun

Teksti | Jouni Koski

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttamassa erittäin tärkeää arviointia, jossa selvitetään ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. Arvioinnista on jo julkaistu ensimmäisiä tuloksia, jotka koskevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osaamista, ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien kehittymisen tukemista ammatillisen koulutuksen aikana, ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden ohjausta ja tukea ammattikorkeakouluissa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2024 (25.1.2024).

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkin. Opetushallituksen tilastopalvelun (Vipunen.fi, luettu 3.11.2023) mukaan ammattikorkeakouluissa tutkinnon vuonna 2021 suorittaneista 12.174:llä oli opinnot aloittaessaan ammatillinen tutkinto. Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneista heitä oli 7.242 eli kasvua on 4.932 henkilöä eli 68,1 %. Yliopistojen osalta vastaava luku vuonna 2011 oli 1.128 ja vuonna 2021 1.806. Ammattikorkeakoulu on ammatillisen tutkinnon suorittaneille erittäin merkittävä jatko-opintoväylä korkeakouluopintoihin eli Karvin arviointi on tältäkin osin erittäin merkityksellinen.

Syksyllä 2021 alkaneisiin ammattikorkeakouluopintoihin hakeneista noin puolet oli suorittanut ammatillisen tutkinnon. Heistä noin kolmasosa sai opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta. Karvin arvioinnin ensi vaiheen tilastojen valossa ammatillisen tutkinnon tai lukiokoulutuksen suorittaneiden ammattikorkeakouluopintojen etenemisessä ei ole juuri eroa, mikä on todella rohkaiseva tieto, että ammatillisen tutkinnon suorittaneet menestyvät ammattikorkeakouluopinnoissa. Arvioinnissaan Karvi selvittää vuosina 2022–2023 ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin.

Karvin mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen johdon ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön näkemykset keskeisimmistä ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavista jatko-opintovalmiuksista ovat arvioinnin tulosten mukaan pääosin yhtenevät. Kaikki tahot nostivat esiin opiskelutaidot, kuten itseohjautuvuuden ja oma-aloitteisuuden, viestinnälliset valmiudet, vieraiden kielten osaamisen sekä matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kokivat myös, että ammatillinen osaaminen on keskeinen jatko-opintovalmius. Vaikka ammattikorkeakoulut tunnistivat ammatillisen osaamisen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden vahvuudeksi, eivät he samaan tapaan kokeneet sen olevan keskeinen korkeakouluopinnoissa hyödyksi oleva valmius. En usko tässä olevan kyse varsinaisesta näkemyserosta vaan ammatillinen osaaminen nähdään ammattikorkeakoulussa luonnollisena ammatilliseen tutkintoon liitettävänä asiana ja ammatillisessa koulutuksessa kehittyvänä osaamisena. Ammatillisessa tutkinnossa hankitusta ammatillisesta osaamisesta on ehdottomasti hyötyä käytännönläheisissä ammattikorkeakouluopinnoissa, joissa tiivis työelämäyhteistyö ja harjoittelut ovat ammattikorkeakoulupedagogiikan mukaisesti keskeisellä sijalla oppimisessa.

Karvin lopullisessa arviointiraportissa hyödynnetään lisäksi muun muassa opiskelijoiden kokemuksia ammattikorkeakouluopinnoista, mikä on ammattikorkeakouluissa erittäin mielenkiintoista luettavaa, kun loppuraportti tammikuussa julkaistaan. Sekä ohjausta, muuta tukea että korkeakoulun opetusta voidaan varmasti vielä paljon kehittää niin, että ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelu sujuvoituu ja oppimisen laatu kehittyy entisestään.

Karvin arvioinnin ensi vaiheen tulosten mukaan ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja ammattikorkeakoulujen pääosin yhtenevät käsitykset korkeakouluopinnoissa tarvittavista jatko-opintovalmiuksista luovat hyvän pohjan opiskelijoiden sujuvien koulutuspolkujen kehittämiselle edelleen. Näin on myös jo paljon tapahtunut. Rehtorin blogikirjoituksessa (Rehtori havainnoimassa korkeakoulun pedagogiikkaa käytännössä – positiivisia vai negatiivisia yllätyksiä? 21.3.2023) viime talvena kerroin, että korkeakoulumme on yhdessä Hyria koulutuksen (Hyria) kanssa sitoutunut varaamaan merkonomiopiskelijoille vähintään kymmenen (10) väyläopiskelupaikkaa lukuvuosittain Hyvinkään Liiketalouden tradenomikoulutuksessa. Väyläopintojen laajuus on minimissään 20 opintopistettä ja Hyrian opiskelijoille mahdollistetaan erikseen sovitusti 30 opintopisteen suorittaminen yhden lukuvuoden aikana. Hyria ja Laurea-ammattikorkeakoulu nimeävät omat vastuuhenkilöt työskentelemään yhteistyössä opiskelijoiden valinnassa, perehdytyksessä ja opintojen aikaisessa ohjauksessa sekä arvioinnissa. Hyrian opiskelijat valitaan väyläopintoihin aikaisemman opintomenestyksen, ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Yhteiset tutkinnon osat (YTO-opinnot) tulee olla suoritettuna loppuun Hyriassa vähintään hyvällä tasolla. Lisäksi väyläopintoihin valittavan opiskelijan tulee osoittaa ennakkotehtävässä opiskelumotivaationsa, sitoutumisensa hakuprosessiin ja väyläopintoihin. Lisäksi opiskelijan tulee olla vähintään 18-vuotias aloittaessaan sopimuksen mukaiset väyläopinnot.

Sain siis olla talvella ”todistamassa” hienoa oppimistapahtumaa, jossa olivat mukana avainkumppanimme (RTV-Yhtymä Oy) eli kehittämisprojektin toimeksiantajan asiantuntijoita, korkeakoulumme opiskelijoita ja heidän ohjaajansa sekä ammatillisen yhteistyöoppilaitoksemme (Hyria) väyläopiskelijoita ja heidän ohjaajansa. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan laurealainen korkeakoulupedagogiikka eli kehittämispohjainen oppiminen (LbD) on kytkenyt korkeakouluopiskelijoiden oppimisen autenttiseen kehittämiseen yrityksissä, mutta avainkumppanuusmallilla siihen haetaan entistä vahvempaa systematiikkaa, joka hyödyttää niin kumppaniyrityksiä kuin opiskelijoiden oppimista ja opetuksen kehittämistä. On todella hienoa, että RTV-Yhtymä Oy on lähtenyt korkeakoulumme avainkumppaniksi ja voimme vielä toteuttaa kehittämisyhteistyötä opetuksessa niin, että mukana ovat myös alueen toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen (Hyria) opiskelijat. Juuri paremmin ei voine nivelvaihetta toisen asteen opinnoista korkeakouluopintoihin toteuttaa kuin juuri näiden väyläopintojen kautta. Opiskelijoille, joilla tavoitteet ovat selvillä, se nopeuttaa opinnoissa etenemistä ja valintojen tekemistä tavalla, joka tukee urasuunnittelua ja ammatillista kehittymistä upealla tavalla.

Ammatillinen koulutus on erinomainen väylä korkeakouluopintoihin ammattikorkeakoulussa ja siihen saataneen arvokasta lisäymmärrystä, kun Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointi ammatillisen koulutuksen tuottamasta osaamisesta suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin valmistuu tammikuussa 2024.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231106143343

Jaa sivu