Ammattikorkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululaissa (2 §) todetaan, että ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä (4 §) on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (jatkossa TKI-toimintaa).

Myös yliopistojen (Yliopistolaki, 2 §) tulee tehtäviään hoitaessaan toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistoille ei kuitenkaan ole asetettu Yliopistolaissa samanlaista aluekehitystehtävää kuin kaikissa maakunnissa toimiville ammattikorkeakouluille, mikä on korkeakoulujärjestelmän ja -laitoksen työnjaon näkökulmasta luontevaa.

Aluekehitystehtävän osoittaminen ammattikorkeakouluille on osoittautunut nerokkaaksi ratkaisuksi, sillä tälle työlle maakunnissa on riittänyt kysyntää. Kolmessakymmenessä vuodessa ammattikorkeakouluopetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä edistävä ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat kehittyneet valtavasti. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus on noussut ammattikorkeakouluissa yli 122 miljoonaan euroon (122.157,000 euroa v. 2019; Vipunen, luettu 3.1.2022), mikä kertoo myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vakiintumisesta ja laadun kehittymisestä, kun ammattikorkeakoulut ovat kyenneet hankkimaan yhä enemmän myös kansainvälisesti kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tutkimustyövuosia ammattikorkeakouluissa kertyy yli 1600 (1.659 tutkimustyövuotta v. 2019; Vipunen, luettu 3.1.2022). Soveltavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta vahvistavat niin tiivis työelämäyhteistyö kuin myös opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen siihen osana ammattikorkeakouluopetusta.

Mikä voisi entisestään vahvistaa ammattikorkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta? Pääosin se voi tapahtua vahvuuksia vahvistamalla eli lisäämällä entisestään ammattikorkeakoulujen sekä työelämäintegraatiota että opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integraatiota. Tässä aivan yksin ammattikorkeakoulut eivät voi onnistua yksin vaan yhdessä alueen yritysten, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa, sillä saumattomasti aluetta kehittävät toimintamuodot ja yhteistyö syntyvät vain yhdessä.

Keskeisin ammattikorkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta vahvistava tekijä olisi kuitenkin ammattikorkeakouluopetusta palvelevan sekä työelämää ja aluekehitystä edistävän ja alueen elinkeinorakennetta uudistavan soveltavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen kehittäminen. Siltä puuttuu oma rahoitusinstrumentti, jolla alueellista yhteistyötä voitaisiin entisestään tiivistää ja vauhdittaa aluekehitystä palvelemalla entistä paremmin alueen PK-yrityksiä ja luoda niille edellytyksiä kasvuun. TKI-panostusten lisääminen ammattikorkeakoulujen kautta alueelle ja PK-yritysten laajamittainen aktivointi korkeakouluyhteistyöhön ja soveltavaan tutkimukseen olisi investointi, joka palautuisi yhteiskuntaan taloudellisena kasvuna ja tuottavuuden parantumisena. Sen aika olisi ammattikorkeakoulujen neljännellä vuosikymmenellä eli 2020-luvulla.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022220403

Jaa sivu