Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden mielipiteet opetuksesta

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoulun opetuksessa opiskelija on keskiössä ja palautetta opetuksesta kerätään opiskelijoilta jatkuvasti opintojen aikana. Lisäksi opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta kartoitetaan valmistumisvaiheessa, jolloin kaikille ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneille toteutetaan ns. AVOP-kysely, jonka periaatteet ja toteutustavan kuvasin aiemmin blogikirjoituksessani. Yksi AVOP-kyselyn kysymysryhmistä on nimeltään Opetus ja siinä on yhteensä kahdeksan väittämää, joiden vastausten keskiarvot esitetään taulukossa 1. Ne on koostettu (luettu 7.1.2022) Vipunen.fi -tilastopalvelusta (1.539 vastaajaa / 1.466 vastaajaa Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneet v. 2020 / v. 2016 ja 23.402 vastaajaa / 19.715 vastaajaa kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneet v. 2020 / v. 2016). Tarkastellaan vastausten kehitystä ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 2016 ja 2020 suorittaneiden osalta.

taulukon sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys ammattikorkeakoulun opetukseen (Vipunen)

Sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden että muista ammattikorkeakouluista vastanneiden arviot (keskiarvot) ammattikorkeakoulun opetuksesta ovat lähes identtiset, sillä väittämien arvioissa kolme ovat samoja ja muissakin väittämissä on korkeintaan yhden kymmenyksen ero (+/- 0,1) keskiarvoissa. Samoin sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden että kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden antamat arviot opetuksesta ovat kaikkien väittämien osalta paremmat vuonna 2020 kuin vuonna 2016 valmistuneiden arviot. Minkään väittämän arviot eivät kuitenkaan ole vielä yli 6 eli kehittämismahdollisuuksia opetuksessa edelleen on. Arvioiden kehitys on kuitenkin selkeästi positiivinen ja rohkaiseva palaute ammattikorkeakouluissa tehdylle opetustyölle ja opetuksen kehittämistyölle. Koen rehtorina valtavaa myötäylpeyttä korkeakoulumme opetuksen kehittymisestä, jonka Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat myös huomanneet.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228499

Jaa sivu