Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden näkemykset ammattikorkeakoulun työelämäyhteyksistä

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululain (4 §) mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa (6 §). Jotta tämä toteutuu, ammattikorkeakoulu tarvitsee vahvat työelämäyhteydet.

Ammattikorkeakouluista valmistuvien mielipiteitä kartoitetaan säännöllisesti vuosittain ns. AVOP-kyselyllä, jonka periaatteet ja toteutustavan kuvasin aiemmin blogikirjoituksessani. Yksi kyselyn kysymysryhmistä on nimeltään työelämäyhteydet, johon liittyviin kysymyksiin annettuja vastauksia on mielenkiintoista tarkastella tarkemmin. Miten valmistuneet kokevat ammattikorkeakoulun työelämäyhteyksien kehittyneen vuodesta 2016 vuoteen 2020? Tarkastellaan kehitystä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta.

Kysymysryhmän Työelämäyhteydet alla kyselyssä esitettiin yhteensä seitsemän väitettä. Kyselyyn vastasi vuonna 2016 yhteensä 19.715 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta ja vuonna 2020 23.402 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Näiden vastaajien koko kysymysryhmän vastausten keskiarvo (Työelämäyhteydet) oli vuonna 2016 4,4 ja 4,8 vuonna 2020. Vertailen tässä blogikirjoituksessa myös omasta korkeakoulusta (Laurea-ammattikorkeakoulu) valmistuneiden vastaavaa vastausten keskiarvon kehitystä verrattuna kaikkien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien keskiarvoihin. Vuonna 2016 Laureasta valmistuneet antoivat Työelämäyhteydet -kysymysryhmälle arvion 4,5 vuonna 2016 ja 5,0 vuonna 2020. Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajia oli vuonna 2016 1.466 ja1.539 vuonna 2020. Nämä tulokset on koottu Vipunen.fi -tilastopalvelusta (luettu 5.1.2022).

Rehtorina on rohkaisevaa huomata, että Työelämäyhteydet-kysymysryhmän kaikkien väittämien kohdalla Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat tyytyväisempiä vuonna 2020 kuin vuonna 2016 eli positiivista kehitystä on tapahtunut kaikkien väittämien osalta. Muutokset keskiarvoissa ovat sangen isoja (+0,4 – +,7). Myös kaikkien ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastausten keskiarvot ovat kaikissa väittämissä positiivisempia vuonna 2020 kuin vuonna 2016. Näissä muutokset ovat hieman pienempiä (+0,3 – +0,4) kuin Laureasta valmistuneiden vastauksissa (ks. Taulukko 1.)

kuvion sisältöä avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys ammattikorkeakoulun työelämäyhteyksiin (Vipunen)

Vaikka Laurea-ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastausten keskiarvo on vuonna 2020 kaikkien väitteiden osalta korkeampi kuin ammattikorkeakouluista valmistuneiden keskimäärin, on mielenkiintoisinta päättää tarkastelu johtopäätöksiin siitä, mitä voisimme tehdä vielä paremmin. Kun kaikissa väitteissä asteikon korkein arvo on seitsemän (1 – 7), on vielä Työelämäyhteydet -kysymysryhmän jokaisen väittämän osalta kirittävää ja parannettavaa. On muistettava, että työelämäyhteydet ovat ammattikorkeakoulun tehtävien toteuttamisen kannalta kriittinen asia. Vaikka alimman arvion (4,3) Laureasta valmistuneilta saa alumnien hyödyntäminen osana opintoja, on toinen alle viiden jäävä arvio (4,8 / Korkeakouluni henkilöstö on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteiden rakentamisessa) kuitenkin kriittisempi. Tulkitsen, että tällä väitteellä tarkoitetaan koko korkeakoulun henkilöstöä eli ei vain yksittäistä asiantuntijaa tai opettajaa vaan korkeakoulua myös systeemisesti eli toimintatapoja ja prosesseja, joita olemme kyenneet luomaan työelämäsuhteiden rakentumiseen.

Tähän on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota, mutta kehitystyö vielä tuskin näkyy näissä ammattikorkeakoulututkinnon Laureassa suorittaneiden palautteissa, jotka on kerätty AVOP-kyselyllä vuonna 2020 valmistuneilta. Nykyisen Laurea 2030 -strategian laadinnan yhteydessä v. 2019 Laureassa päätettiin korkeakoulun avainkumppanuusmallin rakentamisesta ja käyttöönotosta. Avainkumppanuuden kautta korkeakoulu tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön, jonka avulla kumppanimme voi kehittää liiketoimintaansa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa yhdessä Laurean kanssa. Avainkumppanuus takaa kumppanillemme vastikkeellisen yhteistyöpaketin, jonka ytimessä on kumppanimme tarpeisiin perustuva vuosisuunnitelma, joka rakennetaan yhdessä kumppanin ja Laurean kanssa. Avainkumppanuustoiminnan avulla korkeakoulu edistää työelämän kehittymistä ja uudistaa työelämää niin, että korkeakouluopiskelijoiden työelämäyhteydet vahvistuvat entistä tavoitteellisemmin. On todella mielenkiintoista seurata ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden palautteen kehitystä, joka toivottavasti jatkuu määrätietoisen kehitystyön tuloksena positiivisena.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228476

Jaa sivu