Avainkumppanuus lehtorin työn näkökulmasta

Teksti | Outi Loikkanen

Laurean avainkumppanuus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden rekrytoida tulevaisuuden osaajia, hyödyntää opiskelijoiden osaamista projekti- ja kehitysyhteistyössä, parantaa brändin tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa sekä hyödyntää Laurean tutkimus- ja innovaatiotoimintaa (Laurea 2023). Kuulostaa hyvältä diililtä, mutta entä opetushenkilöstö, jotka yleensä ovat mukana mahdollistamassa näitä asioita – mitä avainkumppanuus tarjoaa heille? Tässä artikkelissa pohditaan avainkumppanimallin mahdollisuuksia lehtorin työssä.

kuvituskuva.
Kuva: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Lähes 100 avainkumppania lisää monipuolisuutta

Kumppanuusverkoston laajentaminen ja syventäminen on yksi viidestä Laurean 2030 -strategiassa tunnistetusta muutostarpeesta. Tällä tavoitellaan vaikuttavuuden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamista ja kumppaniverkostolla on myös positiivinen vaikutus korkeakoulun talouteen. (Laurea 2021.) Yritykset ja muut työelämän organisaatiot ovat olleet positiivisesti kiinnostuneita korkeakouluyhteistyön syventämisestä avainkumppanuuden kautta (Koski 2021) ja avainkumppaneita on nyt syyskuussa 2023 jo lähes 100 ja joukko kattaa laajasti erilaisia toimijoita eri toimialojen yrityksistä kuntiin ja valtion isoihin organisaatioihin (Laurea 2023).

Tämä on erinomainen mahdollisuus lehtorille saada työelämän esimerkkejä mukaan opintojaksoille. Vierailijaluennoitsijat ja oikeat projektiaiheet auttavat opiskelijoita ymmärtämään, minkälaista työskentely omalla alalla on ja tuovat monipuolisuutta ja mielenkiintoa opintojaksolle. Nähdessään työelämän projektissa miten opintojaksolla opetellut tiedot ja taidot liittyvät käytäntöön, opiskelijat voivat parhaimmillaan motivoitua aihepiiriin lisää ja saada onnistumisista lisää itseluottamusta.

Avainkumppaniyhteistyö on näkynyt positiivisesti myös opiskelijoiden antamissa opintojaksopalautteissa. Palautteen perusteella opiskelijat kokevat yrityksille oikeaan tarpeeseen tehdyt projektit kiinnostaviksi ja mielekkäämmiksi, kuin opettajan keksimään aiheeseen tehdyt projektit.

Avainkumppanien hyödyntäminen voi myös säästää työaikaa ja auttaa kohdentamaan sitä johonkin muuhun, esimerkiksi monipuolisemman opiskelijapalautteen antamiseen. Kun vierailijaluennoitsija luonnollisesti valmistelee oman esityksensä ja kun projektiaiheet tulevat avainkumppanilta, niitäkään ei tarvitse suunnitella ja valmistella itse.

Tarvitaan aktiivisuutta lehtorien ja avainkumppanien kohtaamiseen

Avainkumppanuuspäälliköt tekevät kovasti töitä uusien avainkumppanuuksien solmimiseksi ja pyrkivät löytämään avainkumppaneille sopivia yhteistyömahdollisuuksia Laurean laajasta opintotarjonnasta. Lehtorin näkökulmasta tämä yhteistyömahdollisuuksien haarukointi toimii nyt niin, että avainkumppanuuspäällikkö oman aikaisemman kokemuksensa perusteella tuntee osan lehtoreista ja näiden opettamista opintojaksoista ja osaa tarjota avainkumppaneille näihin sopivia yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi projektiaiheita. Jos kumppani kiinnostuu, avainkumppanuuspäällikkö järjestää tapaamisen opintojaksoa opettavan lehtorin ja avainkumppanin kesken ja nämä sopivat tämän jälkeen yksityiskohdista.

Tämä toimii hyvin silloin, kun avainkumppanuuspäällikkö tuntee lehtorin ja tämän tarjoamat projektiaiheet. Tänä vuonna on myös otettu käytäntöön malli, että lehtorit merkitsevät opintojaksolla tarjolla olevat yhteistyömahdollisuudet opintojakson kuvaukseen. Se on hyvä alku, mutta itse esimerkiksi en ole saanut tätä kautta yhtään yhteydenottoa yhteistyömahdollisuuksiin liittyen, joten on epäselvää, miten tätä tietoa nyt hyödynnetään.

Olemalla itse aktiivinen avainkumppanuuspäälliköiden suuntaan, lehtori parantaa mahdollisuuksia saada kumppaneita mukaan opintojaksoille. Selkeä yhteydenotto, mistä käy ilmi minkälaista yhteistyötä ja minkälaisella aikataululla toivoo, auttaa avainkumppanuuspäälliköitä ottamaan näitä mahdollisuuksia esiin keskusteluissa avainkumppaneiden kanssa. Itse olen kokenut viestinnässä hyödylliseksi lyhyen kuvauksen omasta opintojaksosta ja siinä tehtävästä harjoitustyöstä, joka on siis potentiaalinen projektiaihe avainkumppanille. Myös opiskelijoiden luvalla näytettävä esimerkki aikaisemman projektin lopputuotoksesta auttaa avainkumppania ymmärtämään, mitä he voivat yhteistyöstä saada.

Esimerkki opintojaksoyhteistyön konseptoinnista

Opintojaksojen resursointi on lehtorin näkökulmasta yleensä melko tiukka, joten kovin paljon säätöä ja sooloilua se ei mahdollista. Siksi onkin tärkeää, että on selkeästi kuvattu, mitä opiskelijat opintojaksolla tekevät ja mitä avainkumppani voi odottaa.

Itse olen päässyt avainkumppanuuspäällikön, käytetään hänestä vaikka nimeä Timo, tuttujen lehtorien joukkoon ja meillä on mielestäni toimiva yhteistyö. Timo selvittää avainkumppaneilta osana päivittäistä työtään minkälaisia tarpeita heillä voisi olla. Jos nämä liittyvät opettamiini kursseihin, Timo tiedustelee sähköpostitse mahdollisuuksia päästä seuraavalle kurssille mukaan. Vastaavasti myös minä voin tiedustella Timolta, olisiko avainkumppaneissa kiinnostuneita tulemaan mukaan pian alkavalle kurssille.

Tämän jälkeen Timo varaa meille puolen tunnin läpikäynnin Teamsiin, jossa minä kerron mitä opiskelijat tekevät ja mikä on kurssin aikataulu ja mitä avainkumppanilta odotetaan ja avainkumppani kertoo heidän tarpeistaan. Yleensä kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan ja avainkumppanit ovat tyytyväisiä, kun minulla on esitellä valmis malli, jonka mukaan voidaan toimia. Tämän jälkeen minä sovin avainkumppanin kanssa käytännön asiat, kutsun luennolle esittämään aiheen ja kuuntelemaan projektin loppuesityksiä. Lopuksi lähetän opiskelijoiden tuotokset avainkumppanille. Ei yhtään ylimääräistä sähköpostia tai turhaa palaveria kummallekaan osapuolelle, vaan kaikki särmästi ajallaan maaliin.

Yhteistyöprojekteja palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin opintojaksoilla

Olen hyödyntänyt avainkumppaneita projektien toimeksiantajina sekä palvelumuotoilun että digitaalisen markkinoinnin opintojaksoilla. Yhdelle opintojaksolle voi ottaa 1–5 avainkumppania toimeksiantajaksi, riippuen opiskelijoiden määrästä, sekä siitä moniko avainkumppani on kiinnostunut tulemaan mukaan kurssin toteutukseen sopivalla aikataululla. Tyypillisesti eri opintojaksoilla on eri avainkumppanit, mutta tekemisen malli toistuu samanlaisena. Avainkumppani tekee lyhyen kuvauksen omasta toiminnastaan ja kohderyhmästään, sekä minkälaiseen haasteeseen toivoo opiskelijaprojektista apua. Opiskelijat lähtevät kehittämään projektiluontoisesti tähän haasteeseen ratkaisuja.

Digitaalisen markkinoinnin kurssilla opiskelijat tekevät digitaalisen markkinoinnin suunnitelman mainosesimerkeillä. Suunnitelmia on eri kursseilla tehty toimeksiantajien toiveiden mukaan esimerkiksi rekrytointimarkkinointiin vastaamalla kysymykseen, miten houkutellaan sosiaalisen median kanavissa potentiaalisia työntekijöitä hakemaan töihin avainkumppanille. Lisäksi on tehty perinteisempää tuotteen tai palvelun kuluttamiseen liittyvää markkinointisuunnittelua, kuten miten houkutellaan sosiaalisen median kanavissa potentiaalisia kävijöitä halutusta kohderyhmästä museovierailulle.

Palvelumuotoilun opintojaksolla opiskelijat tekevät pienen asiakastutkimuksen, kuvaavat tämän perusteella asiakkaiden tarpeita ja ongelmia sekä ideoivat ratkaisuja ja tekevät yhdestä ratkaisuideasta prototyypin. Tällä opintojaksolla on etsitty ratkaisuja todella monipuolisesti erilaisiin aiheisiin, kuten miten saadaan asiakkaat entistä todennäköisemmin ostamaan tuotteita verkkokaupasta, miten saadaan ikääntyneet kaupunkilaiset käyttämään kaupungin digipalveluita ja miten helpotetaan ruokakaupassa asiointia ruuhka-aikaan.

Olen kokenut, että yhteistyömahdollisuudet avainkumppanien kanssa eri opintojaksoilla ovat hyvin monipuoliset. Tarvitaan selkeä toimintamalli mitä avainkumppanilta odotetaan ja mitä avainkumppani voi odottaa saavansa. Lisäksi tarvitaan toimiva yhteys avainkumppanuuspäällikköön, joka yhdistää opintojaksolle sopivan avainkumppanin ja opintojaksoa vetävän lehtorin yksityiskohtien sopimiseksi.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231004138815

Jaa sivu