Avoin tiede soveltavan tutkimuksen apuna ja tukena

Teksti | Linda Hart

Mitä soveltava tutkimus ja avoin tiede ovat? Millainen on niiden välinen suhde? Avoin tiede eri ulottuvuuksineen madaltaa osaltaan raja-aitoja eri toimijoiden välillä tiedon kartuttamiseksi ja soveltamiseksi käytännön ongelmien ratkomiseksi.

kuvituskuva.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Avoimen tieteen koordinaatio järjestivät Tikkurilan kampuksella ja verkossa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 12.-13.6.2023. Kesäpäivillä kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja esimerkiksi avoimen tieteen tulevaisuuden näkymistä ja tekoälyn vaikutuksista opetukseen, opiskeluun ja tutkimuksen tekoon. Päivillä julkaistiin myös tutkimusmenetelmiä omina tutkimustuotoksinaan painottava menetelmälinjaus ja ohje datanhallinnan FAIR-periaatteiden (findable, accessible, interoperable, reusable) soveltamisesta sekä palkittiin ansioituneita avoimen tieteen toimijoita.

Tapahtuma oli hyvä tilaisuus pysähtyä pohtimaan, mitä soveltava tutkimus (applied science) ja avoin tiede (open science) ovat ja millainen niiden välinen suhde on. Millä tavalla avoin tiede voi tukea soveltavaa tutkimusta? Millä tavoin soveltavassa tutkimuksessa voi hyötyä tieteen avoimuudesta ja avoimen tieteen periaatteiden mukaan tarjotuista resursseista? Miten soveltava tutkimus voi reflektoida omaa laatuaan ja vastuullisuuttaan avoimen tieteen periaatteiden pohjalta?

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Soveltavaa tutkimusta on esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi”. Soveltava tutkimus on erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan alaa. Tämä edellyttää sekä tietoa ja osaamista perustutkimuksen (fundamental research) periaatteista, normeista ja tekemisestä, mutta myös rohkeutta kokeilla olemassa olevan tieteellisen tiedon pohjalta erilaisia ratkaisuja esimerkiksi yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemisessa, useimmiten ulkoisella rahoituksella toteutetuissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tällöin kuitenkin tarvitaan sopivassa määrin tieteellistä lukutaitoa ja jonkin verran sisällöllistä asiantuntemusta, jotta tutkimustietoa osataan hyödyntää esimerkiksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Avoimessa tieteessä on kyse tieteellisen tutkimuksen tulosten, aineistojen, menetelmien, prosessien ja arviointien saatavuudesta, läpinäkyvyydestä ja ennakoitavuudesta. Kuten tiede ylipäänsä, avoin tiede tähtää tieteellisen tutkimuksen toistettavuuteen ja koettelemiseen. Tieteen avoimuuden tiellä on kuitenkin esimerkiksi maksumuureja tieteellisissä julkaisuissa. Monia aineistoja kerätään ja hyödynnetään vain kerran, vaikka esimerkiksi tutkittavien suostumuksella ja anonymisoinnilla ne olisivat talletettavissa.

Suunnitelmallisuus tutkimusaineistojen avaamisessa ja arkistoinnissa mahdollistaa niiden uudelleen hyödyntämisen, aiempien tutkimuksen perusteellisemman kritisoimisen ja tiedon aiempaa syvällisemmän kumuloitumisen. Kaikki aineistot eivät kuitenkaan sovellu uudelleenkäyttöön esimerkiksi sensitiivisyytensä vuoksi. Aineistojen avaaminen on kuitenkin mahdollista sekä laadullisilla että määrällisillä aineistoilla, ja suunnitelmallisuus ja kipukohtien ennakointi voi auttaa paljon.

Soveltava tutkimus tähtää kumuloituneen tieteellisen tiedon hyödyntämiseen sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden luomiseksi ja uusien yhteiskunnallisten ratkaisujen tuottamiseksi. Avoin tiede eri ulottuvuuksineen (menetelmät, aineistot, tutkimustulokset) madaltaa osaltaan raja-aitoja eri toimijoiden kuten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden välillä tiedon kartuttamiseksi ja soveltamiseksi ihmiselämän pienempiin ja suurempiin kysymyksiin. Erityisesti opiskelussa ja opinnäytteissä sekä instituutioista toisiin siirtyessä ja niiden ulkopuolella työskennellessä avoin tiede helpottaa aineistojen ja tutkimustulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081495556

Jaa sivu