Avointa kulmaa oppimiseen – EU:n avoimen oppimisen viitekehys koulutustoiminnan uudistamisen välineenä

Teksti | Aino Helariutta , Minna Fred

Kulma on kahden säteen väliin jäävän tason osa. Tämä artikkelimme on aloitus artikkelisarjalle, jossa tarkastelemme oppimisen avoimuutta kahden säteen, Euroopan komission avoimen oppimisen viitekehyksen sekä Laurean linjausten ja toimintamallien välillä. Pohdimme artikkelisarjassa avoimen oppimisen monimuotoisuutta lisätäksemme keskustelua avoimuuden mahdollisuuksista osana jokapäiväistä ammattikorkeakoulutoimintaa. Avoin oppiminen näyttäytyy monelle meistä MOOCeina tai CC-lisensioituina materiaaleina, mutta ne ovat vain pieni osa laajaa kokonaisuutta, joilla koulutus- ja oppimistoimintaa voidaan uudistaa. Artikkelisarja julkaistaan Laurea Journalissa vuoden 2020 aikana.

Avoin oppiminen jatkuvasti kehittyvä käsite.  Sen virallinen suomenkielinen määritelmä muodostettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoimen oppimisen asiantuntijaryhmässä alkuvuodesta 2019. Open education -termi on kansainvälisessä kirjallisuudessa laajempi kuin suomen kielen avoin koulutus -termi, minkä vuoksi määritelmässä päädyttiin kääntämään open education avoimeksi oppimiseksi. Englanninkielinen open learning -termi viittaa avoimen oppimisen tutkimustraditiossa etäopetukseen ja on siksi liian suppea. Tieteen termipankkiin tallennettiin määritelmä

“Avoin oppiminen on suuntaus, jonka tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille madaltamalla esteitä sekä lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen ja se monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.”

kuvituskuva.
Kuva 1: Avoimen oppimisen ulottuvuudet EU:n määrittelyn mukaisesti (mukaillen Inamorato dos Santos, Punie & Muñoz 2016)

Euroopan komission raportti ”Opening up Education” esittelee avoimen oppimisen viitekehyksen (kuva 1.). Viitekehys muodostuu kuudesta ydinulottuvuudesta ja neljästä poikittaisulottuvuuksista. Ydinulottuvuudet vastaavat kysymykseen ”mitä avoin oppiminen on?” ja poikittaiset ulottuvuudet siihen, ”miten avointa oppimista toteutetaan?”. Eri ulottuvuudet kattavat oppimisen avoimuuden eri osa-alueita ja ovat yhteydessä toisiinsa. Viitekehys on työkalu avoimen oppimisen kehittämiseen instituutioissa. Viitekehys mahdollistaa avoimen oppimisen nykytilan ja kehitystarpeiden tarkastelun ja on työkalu avoimen oppimisen edistämiseksi. (Inamorato dos Santos, Punie & Muñoz 2016).

Viitekehyksen mukaan avoin oppiminen muodostuu ydinulottuvuuksista, jotka ovat 1) oppimaan pääsy, 2) oppimisen sisältö, 3) opetuskäytännöt (pedagogiikka), 4) oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 5) oppimisen yhteistyö ja 6) avoin tutkimus sekä poikittaisulottuvuuksista 1) strategia, 2) teknologia, 3) johtaminen ja 4) laatu.  Näitä osa-alueita tarkastelemme Laurean näkökulmasta ja käsittelemme vuoden 2020 aikana Laurea Journalissa julkaistavissa artikkeleissa.

Avoimessa oppimisessa oppija on keskiössä. Laurean palvelulupaus ”Me Laureassa olemme juuri Sinua varten” laittaa yhtä lailla opiskelijan keskiöön ja lupaa, että opiskelija rakentaa tulevaisuuttaa yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa, työelämä mukaan lukien.  Koulutus- ja oppimistoiminnan uudistamiseksi tulee organisaation valita kehitettävä kohde, esimerkiksi avoimet sisällöt, ja sitoutua sen kehittämiseen niin strategian, teknologian, laadun ja johtajuudenkin kautta. Laurean digiuudistus nostaa Canvasin käyttöönotolla avoimen oppimisen osa-alueista erityisesti avoin sisältö -ydinulottuvuuden puheenaiheeksemme.

Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa sitoutumista avoimuuteen sen eri tasoilla. Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa 2030 nostetaankin esiin se, että Avoimuus merkitsee arvona kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä. Jaamme korkeakouluyhteisössä avoimesti osaamista, tietoa ja materiaaleja. Avoimuus rakentaa näin keskinäistä luottamusta (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019).

Jotta avoimessa toimintakulttuurissa toimimisen taidot mahdollistuisivat kaikille laurealaisille ja yhteistyökumppaneille, olemme alkaneet kehittää Avoimen kulman palvelukonseptia. Avoimen kulman tarkoituksena on taata tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet liittyen avoimeen toimintakulttuuriin, kriittiseen ajatteluun ja kansalaistieteeseen.

Seuraavassa artikkelissa paneudumme siihen, miten avointa pääsy oppimiseen on Laureassa. Onko se EU-komission avoimen saatavuuden perusperiaatteen mukaisesti “niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeen?”

Lähteet:

Artikkelisarja on osa OKM:n rahoittamaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hanketta. Kirjoittajat toimivat myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan Oppimisen avoimuus -asiantuntijatyöryhmässä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062245135

Jaa sivu